NGK, Lutherane en Katolieke vier Reformasie saam

http://kerkbode.christians.co.za/2017/11/13/ngk-lutherane-en-katolieke-vier-reformasie-saam/

’n Kleurryke verskeidenheid kerklui van uiteenlopende denominasies wat op 31 Oktober in Pretoria saam ’n erediens gehou het met die 500-jarige herdenking van die Reformasie. Die NG Kerk se verteenwoordigers op die foto is dr Elize Bezuidenout (heel links in die agterste ry), dr Gustav Claassen (middel, agter), ds Dirkie van der Spuy (vierde van links in die tweede ry) en ds Immanuel van Tonder (heel links, voor).

Op 31 Oktober, op die herdenking van die begin van die Reformasie 500 jaar gelede, het verteenwoordigers van die NG Kerk, Katolieke en ander denominasies saam ’n erediens gehou om, teen die agtergrond van die gebeure van vyf eeue gelede, uitdrukking te gee aan die eenheid wat tog steeds bestaan.

Agter dié gebeure lê ’n lang aanloop. Dit sluit die herontdekking van die Trinitariese teologie in die werk van die Protestantse teoloog Karl Barth en die Katolieke teoloog Karl Rahner in. Vir Katolieke het dit byvoorbeeld die deur geopen om te begin praat oor die soeke na eenheid met ander Christene.

Hans Küng, bekende Katolieke teoloog, het voor­gestel dat hierdie eenheid gesoek moet word deur die innerlike vernuwing van die Katolieke Kerk. Dit sou insluit dat die geregverdigde punte van kritiek van die kant van die Protestantisme ernstig opgeneem moet word. Daar was ’n groeiende besef by Katolieke teoloë dat daar in die kerk self reformasie tot stand moet kom as eenheid van alle Christene ’n prioriteit vir die Katolieke Kerk is.

’n Logiese gevolg van hierdie gesprek was die ondertekening deur Katolieke en Lutherane van die Joint Declaration on the Doctrine of Justice (JDDJ) in 1999. Hierdie dokument, waarin die dispuut oor die regverdigingsleer uit die weg geruim word, is ook in 2006 deur die Metodiste onderteken en op 5 Julie 2017 deur die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Ker­ke (WGGK).

Plaaslik het die NG Kerk se gesprek met die Katolieke reeds onder leiding van prof Johan Heyns begin. Die gespreksgroep vergader steeds jaarliks. Kennis word geneem van teologiese verskille maar punte van ooreenstemming kry meer aandag. Daar is ’n wedersydse waardering tussen die twee kerke vir mekaar.

Daarby het die Church Unity Commission (CUC) ook oor jare groter samewerking tussen veral Engelse hoofstroomkerke bevorder.

Binne die CUC is ’n gespreksgroep wat fokus op die implikasies van die JDDJ. Die NG Kerk is deel van die JDDJ-gespreksgroep en het voorgestel dat ’n gesament­like Reformasieviering iets van kerklike eenheid moet vergestalt. ’n Geleentheid is deur verteenwoordigers van die NG Kerk, Lutherane en Katolieke gereël vir 31 Oktober en al die lede van die CUC is genooi.

Sowat 45 kerkleiers, onder wie lede van die NG Kerk en die VGK, het die geleentheid bygewoon. ’n Liturgie is gevolg wat elemente van die JDDJ en die Wittenbergse deklarasie bevat het. Belydenis is gedoen oor die verskeurdheid van die kerk. Elke denominasie het sy posisie ten opsigte van die JDDJ verklaar en ’n verbintenis gemaak tot groter kerkeenheid. Van groot betekenis was die feit dat die Katolieke nie net deel was van die verrigtinge nie maar dat hulle as gasheer almal by hul fasiliteit, Padre Pio ontvang het.

Met die Lutherane word daar oor die afgelope paar jare baie heg saamgewerk. Die Lutherane maak byvoorbeeld van NG emeriti in kontrakposte gebruik en lei hulle teologiese studente by Stellenbosch op. Op verskeie ekumeniese forums word gesamentlike bydraes gemaak. Die moontlikheid van groter samewer­king word eersdaags met hulle leierskap bespreek en kan moontlik in ’n ooreenkoms van samewerking kon­kreet gestalte vind.

The post NGK, Lutherane en Katolieke vier Reformasie saam appeared first on e•Kerkbode.