NG PE HOOGLAND

http://kerkbode.christians.co.za/2018/10/04/ng-pe-hoogland/

PE Hoogland se roeping: Geloof, deur liefde tot dade (Gal 5:6)

Voltydse vastetermynpos vir 2 jaar (Medeleraar)
Sluitingsdatum vir aansoeke: 24 Oktober 2018.

PE Hoogland is 46 jaar oud en is geleë in die Charlo-area in Port Elizabeth. Ons bestaan tans uit ongeveer 800 huishoudings: 1 712 belydende lidmate (158 tussen die ouderdom van 19 en 25) en 454 dooplidmate. Daar is vier laerskole, twee hoërskole en ’n aftree-oord in die onmiddellike omgewing. Hoogland het ’n missionale roeping, is inklusief en vier die diversiteit van mense in die geloofsgemeenskap.

Leraarsprofiel:

Met Artikel 9 van die Kerkorde as basis, word van hierdie voltydse medeleraar verlang om:
• ’n deurleefde spiritualiteit en jonkheid te beliggaam (verkieslik nie ouer as 35 jaar);
• entoesiasties te wees en oor vaardighede te beskik om die jeug, as wesenlik deel van die gemeente, effektief te bedien;
• eredienste met goeie teologiese begronding, kontekstuele relevansie en geestelike diepte te lei;
• ’n opregte belangstelling in mense te hê, gasvry te wees en goed in ’n span saam te werk;
• in spanverband kreatief en energiek mee te werk om die gemeente te begelei en toe te rus om haar roeping uit te leef; en
• oor goeie kommunikasievaardighede te beskik.

Vergoedingspakket: ’n Vergoedingspakket van R300 000 (TKVI) per jaar word aangebied. Die vergoedingspakket sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word. Die termyn mag na twee jaar verleng word.

Aansoeke:

Ons nooi gelegitimeerdes van die NG Kerkfamilie asook studente wat einde 2018 gelegitimeer word om aansoek te doen vir hierdie pos deur ’n CV met drie referente en ’n motivering (skriftelik of video) waarom jy jouself in hierdie pos sien. ’n Skakel na ’n video- of klankopname van ’n onlangse diens is ook welkom. Aansoeke kan gestuur word na saretta@pehoogland.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: 24 Oktober 2018.

Diensaanvaarding: 1 Desember 2018 of so spoedig moontlik daarna.

Navrae:

Albrecht Herholdt (Voorsitter: Pre-advieskommissie) 041 582 1073 (08:00 tot 16:00)
Pieter Nel (leraar) 082 879 1466
Saretta Dawson (Gemeentebestuurder) 041 367 1485 (08:00 tot 14:00).

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.