NG KERK MIDDELBURG KAROO

http://kerkbode.christians.co.za/2018/05/14/ng-kerk-middelburg-karoo/

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR
Sluitingsdatum: 15 Junie 2018

Gemeenteprofiel: Middelburg Karoo is ’n plattelandse gemeente in die Oos-Kaap met sowat 470 belydende lidmate en 90 dooplidmate ingedeel in 20 dorps- en 5 plaaswyke. Die dorp beskik oor ’n hoër- en laerskool, sowel as ’n landboukollege. Sien www.ngkok.co.za/gemeentes/mk/mkprofiel.doc vir ’n meer volledige profiel.

Leraarprofiel: Die leraar is ’n entrepreneur en implementeer ’n groeistrategie vir die gemeente, wat insluit: onaktiewe lidmate, geestelike groei, nuwe geloofsgemeenskap oor huidige gemeentegrense, die insluit van jongmense en skoolkinders en die bediening aan seniors; ’n goeie luisteraar met ’n fasiliterende styl van leierskap wat lidmate mobiliseer, bemagtig en verenig om hul gawes in die bedieninge van die gemeente uit te leef.  ê

Netwerkvorming met rolspelers in die gemeenskap is ’n prioriteit.

Pligte: Sien omskrywing in Kerkorde Artikel 9.

Vergoeding en voordele: Vergoeding en voordele: Die TKVI, wat na gelang van die leraar se behoeftes gestruktureer kan word, beloop R292,270 per jaar. Ruim pastorie en voertuig vir gemeentewerk word voorsien.

Aansoeke: Rig aan die gemeenteraad by ngkaroo@telkomsa.net (Cc calla@ohkb.co.za). Die CV (nie langer as 4 bladsye nie) moet vergesel wees van die voltooide vraelys by www.ngkok.co.za/gemeentes/mk/mkvraelys.doc Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en preekbeurt indien die gemeenteraad so vereis.

Sluitingsdatum: Vrydag 15 Junie 2018 om 16:00. Diensaanvaarding: 1 September 2018

Navrae:

  • Gemeenteraadsvoorsitter: Calla Perry:  calla@ohkb.co.za / 082 872 1811
  • Hoofouderling: Andries Pretorius: AndriesP@daff.gov.za / 083 654 2234
  • Brugleraar: Dr Francois du Toit: fjdutoit@mweb.co.za / 079 354 2240

The post NG KERK MIDDELBURG KAROO appeared first on e•Kerkbode.