NG Kerk maak erns met ekonomiese ongelykheid

http://kerkbode.christians.co.za/2017/10/03/ng-kerk-maak-erns-met-ekonomiese-ongelykheid/

Deelnemers aan die gesprek tussen die NG Kerk en die Khulumani Support Group. Foto: Neels Jackson

Die gaping tussen die rykste en armste mense in SA is een van die hoogste ter wêreld. Suid-Afrika word sedert die aanvang van die demokratiese era deur die twee probleme van grootskaalse ongelykheid en lae groei geteister. Oor die afgelope paar jaar het die situasie verswak – ekonomiese groei het so te sê tot stilstand gekom terwyl die toename in werkloosheid op groter ongelykheid dui. Die NG Kerk beskou die uitdagings wat deur ongelykhede veroorsaak word in ’n ernstige lig. Deel van die kerk se roeping is om aangeleenthede soos sosiale geregtigheid aan te spreek, om vir armes en gemarginaliseerdes in die samelewing te sorg. Die kerk is immers die liggaam van Christus en daarom die hart en hande van Christus in die wêreld.

Tans is daar ’n proses aan die gang, as uitvloeisel van die Algemene Sinode se besluit van 2015, om uitsluitsel oor die rol van die kerk oor die hantering van armoede, ongelykheid en werkloosheid te kry. Gemeentes en predikante word hierby betrek. Verskeie gesprekke en geleenthede is met belangegroepe, soos die Institute for Justice and Reconciliation en die Catholic Parliamentary Liaison Office, gereël en benut om tot ’n beter verstaan te kom van die rol wat die NG Kerk moet en kan speel.

As deel hiervan het verteenwoordiges van die NG Kerk op 26 en 27 September met lede van die Khulumani Support Group in gesprek getree. Die Khulumani Support Group is ’n groep wat bestaan uit ongeveer 105 000 lede in Suid-Afrika. Die ervaring van dié groep is dat daar ná die Waarheid-en-Versoeningskommisie niks gevorder is om die lyding, verlies en skade wat veroorsaak is deur die apartheidstelsel, te hanteer nie. Dié groep poog om ekonomiese ongelykhede, as deel van hulle pyn in die land, deur verskeie projekte te bestry.

In die gesprek is die Khulumani Support Group en die NG Kerk verteenwoordig deur tien lede elk. Alhoewel dit ’n uiteenlopende groep gespreksgenote was, was dit ’n geweldige positiewe ervaring. Verhale en soms pynlike ervarings is met mekaar gedeel en het gelei tot begrip en wedersydse aanvaarding. Die gespreksgenote het nie net ongelooflik baie van mekaar geleer nie, maar vriendskappe en vertroue is gevestig vir samewerking op die pad vorentoe. Fokusareas is geidentifiseer waar in vennootskap moontlik saamgewerk kan word. Daar sal egter nog gesprekke met Khulumani gevoer moet word. Die geleentheid van 26 en 27 September het geweldig baie opgelewer wat nou sinvol verpak en uitgeklaar moet word.

Die formaat waarin die gesprek plaasgevind het leen hom daartoe dat dit ook op ander plekke in streke herhaal kan word. ’n Loodskomitee bestaande uit die Khulumani Support Group en die NG Kerk sal eersdaags besin oor die proses vorentoe. Die geleentheid het geweldig bygedra tot ’n verstaan van die omvang van die uitdaging en die rol wat die kerk kan speel. In die Khulumani Support Group het die NG Kerk ’n vennoot wat geweldig waarde kan toevoeg tot die bestryding van ekonomiese ongelykheid in Suid-Afrika.

– Dr Gustav Claassen is die Algemene Sekretaris van die NG Kerk en was ’n deelnemer aan die gesprek met die Khulumani Support Group.

The post NG Kerk maak erns met ekonomiese ongelykheid appeared first on e•Kerkbode.