NG GEMEENTES FAURESMITH EN JAGERSFONTEIN (IN KOMBINASIE)

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/ng-gemeentes-fauresmith-en-jagersfontein-in-kombinasie/

Vakature: Vastetermynpos vir ’n termyn van twee jaar
Sluitingsdatum: 15 Mei 2018.

Die kerkrade van Fauresmith en Jagersfontein wag in biddende afhanklikheid van die Here, aansoeke in vir die pos van bedienaar van die Woord.

Gemeenteprofiel:

Die taak van die leraar behels om beide gemeentes te bedien vir ’n effektiewe evangeliebediening. Beide gemeentes funksioneer onafhanklik.

Fauresmith en Jagersfontein is twee aangrensende plattelandse gemeentes (afstand tussen die twee dorpe is 11 km) in die sinodale gebied van die Vrystaat en is onderskeidelik 131 km en 120 km vanaf Bloemfontein. Fauresmith bestaan uit 175 belydende en 27 dooplidmate (vyf plaaswyke en vier dorpswyke). Jagersfontein bestaan uit 162 belydende en 24 dooplidmate (twee plaaswyke en vyf dorpswyke).

Leraarsprofiel: Die leraar moet

• Die gemeente bedien met Artikel 9 van die Kerkorde as taakomskrywing.

• ’n Duidelike roeping van die Here ontvang het om sy/haar werk hier te kom doen.

• Bereid wees om in ’n plattelandse gemeenskap betrokke te wees deur persoonlike kontak en huisbesoek.

• Onderneem om elke Sondag in beide gemeentes ’n erediens waar te neem.

Vergoedingspakket:

• ’n Vergoedingspakket volgens sinodale skaal 3 word aangebied.

• Reiskoste volgens sinodale skaal.

• Huisvesting: Gratis verblyf in pastorie.

• Toelae vir munisipale dienste en telefoon.

Aansoeke:

• Aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV, twee onlangse getuigskrifte sowel as die name van vier referente.

Sluitingsdatum: 15 Mei 2018.

• Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud, en/of preekgeleentheid.

• Die pos is beskikbaar vanaf 1 Januarie 2019.

Stuur aansoeke aan:

Die Skriba, Posbus 77, Jagersfontein 9974. Telefoon 082 775 0940. E-pos: ngkjf@lantic.net

Navrae kan gerig word aan: W Loftus, tel: 082 778 9928 of ds C Potgieter, tel: 083 276 4742 of J Vermeulen, tel: 082 924 3147.

Die kerkraad behou die reg voor om sonder opgaaf van redes nie ’n aanstelling/beroep uit enige van die aansoekers te doen nie.

The post NG GEMEENTES FAURESMITH EN JAGERSFONTEIN (IN KOMBINASIE) appeared first on e•Kerkbode.