NG GEMEENTE WESTVILLE

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/ng-gemeente-westville/

Vakature: Vaste leraarspos – Termyn van drie jaar
Sluitingsdatum: 17 Mei 2018.

In biddende afhanklikheid en leiding van ons God en Hemelse Vader stel die kerkraad die bovermelde leraarspos bekend.

Gemeente- en omgewingsprofiel:

Tussen die stad Durban en die Pinetowngebied is die voorstad, Westville, sentraal geleë en die gemeente bedien hoofsaaklik die groter Westvillegebied en omliggende areas. Met ’n oorwegend Engelssprekende gemeenskap word ’n eie prominente Afrikaanse identiteit gehandhaaf ten spyte van die feit dat ons ons kerkgebou en fasiliteite met die Westville Presbiteriaanse kerk deel. Die lidmateprofiel beskik oor ’n goeie balans tussen ouer en jonger lede, alhoewel daar ’n neiging is na ouer lede en gesinne. Daar is ook ’n goeie deursnit van professionele, besigheids-, afgetrede en jonger persone.

’n Nabygeleë hospitaal beskik oor geneeshere en ander mediese praktisyns soos verwag van ’n stad en die naaste Afrikaansmedium skool, Gelofte Skool, is sowat 12 km vanaf Westville-sentraal, in Pinetown geleë.

Westville-gemeente bestaan uit 322 belydende en 26 dooplidmate en klem word veral op gemeentebou gelê.

Die vakature ontstaan omdat ons huidige leraar op 1 Junie 2018 na die buiteland verhuis om sy roeping in God se diens, daar voort te sit.

Leraarsprofiel:

’n Persoon wat oortuig is dat die Heilige Gees hom/haar sal lei om aansoek te doen sodat hy/sy die gemeente sal begelei in ’n lewende verhouding met Jesus Christus, ons Verlosser en Saligmaker.

’n Persoon wat verkieslik ten volle tweetalig is met ’n goeie luister- en fasiliteringstyl van leierskap wat die lidmate mobiliseer, bemagtig en verenig om hul gawes in die bediening van die gemeente uit te leef.

In spanverband met goeie verhoudinge en persoonlike kontak ouer en jonger persone sal besoek en begelei.

Netwerkvorming met verskeie rolspelers in die gemeenskap en groter “Kerk” is ’n vereiste.

Ampspligte sal nakom soos omskryf, met Art 9 van die Kerkorde as riglyn.

’n Persoon wat onder leiding van die Heilige Gees, Skrifgetrou, dinamiese Woord- bediening en prediking baseer op die gereformeerde leer.

Wat betrokke is by gemeente-aktiwiteite en kan help met die vestiging van toepaslike gemeentestrukture.

’n Goeie aanvoeling vir sang- en musiekbediening het.

Wat beskik oor goeie multimediavaardighede en die gebruik daarvan tydens eredienste.

Vergoeding:

Die vergoeding is gebaseer op die totale koste van indiensneming en is onderhandelbaar binne die sinodale riglyne vir vergoeding tot die maksimum van posvlak 6.

’n Subsidie vir behuising word voorsien.

Aansoeke:

Moet vergesel word van ’n volledige CV en kontakbesonderhede van drie referente.

Geliewe daarop te let dat daar van aansoekers verwag sal word om ’n vraelys, wat elektronies aangevra moet word by die ondervermelde e-posadres, te voltooi.

Kandidate moet vir onderhoude en preekbeurte beskikbaar wees. Aansoeke kan gerig word aan die Saakgelastigde:

Per pos: Posbus 164, Westville 3630

Per e-pos: ngkwestville@absamail.co.za

Per faks: 031 266 7479.

Navrae:

Kan telefonies gerig word aan ouderling, bemoeid met gemeentebou, Mike Conradie, by 082 561 3870 tydens kantoorure en 031 262 1486 na-ure.

Sluitingsdatum: 17 Mei 2018.

Algemeen:

Daar kan van kandidate op die kortlys verwag word om tydens die onderhoud ’n multi­media-aanbieding te lewer aan die hand van ’n onderwerp soos vooraf gereël.

Die beroepingsvergadering sal na 15 Augustus 2018 plaasvind waarna die suksesvolle kandidaat, diens aanvaar met ingang 1 Oktober 2018.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

The post NG GEMEENTE WESTVILLE appeared first on e•Kerkbode.