NG GEMEENTE SONSTRAAL (Durbanville)

http://kerkbode.christians.co.za/2019/03/12/ng-gemeente-sonstraal-durbanville/

Vakature: Medeleraarspos met opdrag: Jeugbediening
Sluitingsdatum: 12 April 2019.

In biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad die pos aan gelegitimeerdes met volle ampsbevoegdheid bekend.

Gemeenteprofiel
Sonstraalgemeente is geleë in Durbanville in die noordelike voorstede van Kaapstad. Ons bedien 5 400 lidmate, waarvan 1 480 in die ouderdomsgroep van 0 tot 18 val. Die gemeente het twee unieke bedieningspunte (Sentrum en Mosaïek) met ’n gesamentlike kerk­raad en word deur vier leraars en ’n toegewyde kerkkantoorpersoneel bedien. Sonstraal is missionaal gerig en totaal inklusief. Daar is talle skole in die omgewing wat aan ons ’n besondere geleentheid tot jeugbediening bied.

Leraarsprofiel
• Ondervinding in die (jeug-)bediening, verkieslik nie ouer as 30 jaar nie, met ’n passie vir jongmense;
• ’n Geïntegreerde persoonlikheid wat baie goed in spanverband saamwerk en goeie verhoudinge nastreef;
• Meewerk aan die uitbou van die gemeente se roeping;
• Visionêr en gewortel in die gereformeerde belydenis;
• ’n Teologies-verantwoordbare en dinamiese prediker;
• Ons gemeente vereenselwig ons met die 2015-sinodebesluit rondom selfdegeslagverhoudings – dit is belangrik dat die kandidaat dieselfde oortuiging deel.

Verantwoordelikhede
• Die uitbou van die bediening aan alle jongmense (voorskool tot studente/jong volwassenes) by beide bedieningspunte;
• Ontwerp en implementeer volhoubare strukture en prosesse waarbinne die jeugbediening kan plaasvind;
• Optimale kontak met skole in die omgewing ten einde goeie verhoudinge tussen die gemeente en skole te vestig;
• Prediking en liturgiese ontwerp met spesifieke betrokkenheid by die jeuggerigte aanddienste;
• Interkerklike samewerking op verskeie vlakke en binne verskeie kontekste;
• Die ontwikkeling van ’n missionale kultuur in die gemeente en in die besonder onder die jeug;
• Die uitvoer van al die ander verantwoordelikhede van die amp van predikant, soos verwoord in Artikel 9 van die Kerkorde, in samewerking met die ander predikante binne die bedieningsraamwerk van die gemeente.

Vergoeding
Volgens sinodale skaal. ’n Pastorie word nie voorsien nie.

Aansoeke
Belangstellendes moet asseblief die volgende elektronies aan ons voorsien by: felicity@sonstraal.org.za
• ’n CV (nie langer as drie bladsye nie);
• Kontakbesonderhede van drie referente;
• Motivering en roepingsbewustheid ten opsigte van die pos (halwe bladsy);
• ’n Onlangse foto; en
• ’n Digitale klankopname van ’n onlangse preek tydens ’n erediens ooreenkomstig die bogenoemde posbeskrywing.

Navrae kan gerig word aan die voorsitter van die pre-advieskommissie: Johan Grobler (083 225 4252 / johan@unicap.co.za) of Felicity de Kock by ons kerkkantoor (021 976 1236).

Sluitingsdatum: 12 April 2019.

Diensaanvaarding: 1 Julie 2019.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.