NG Gemeente Senekal

http://kerkbode.christians.co.za/2018/06/13/ng-gemeente-senekal-2/

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 15 Junie 2018.

Gemeenteprofiel:

Senekal is ’n plattelandse dorp, 175 km noord-oos van Bloemfontein, 75 km wes van Bethlehem. Daar is ongeveer 358 belydende en 85 dooplidmate. Die dorp beskik oor ’n goeie hoër- en laerskool, ’n aftreeoord, ’n ENGO-kantoor en ’n bejaardesorg-tehuis.

Leraarsprofiel:

  • Bedieningsgeleenthede volgens Artikel 9 van die Kerkorde.
  • Liefdevolle en minsame persoon met ’n passievolle uitlewing van sy/haar roeping.
  • Gemeentelike ervaring en wat met oorgawe huisbesoek sal doen.
  • Skrifgetroue en aktuele Woordverkondiging met entoesiasme.
  • ’n Spanbouer wat gemaklik klein en groot groepe kan lei tot die opbou van die gemeente as ’n hegte eenheid met ’n gevoel van samehorigheid.
  • Saam met sy/haar huisgesin betrokke wees binne en buite die gemeente.
  • Beskik oor eie vervoer wat ook op plaaspaaie gebruik kan word.

Vergoeding en voordele: Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.

Huisvesting: Pastorie met munisipale dienste, ’n eie boorgat en selfoontoelae.

Aansoeke:  U aansoek moet ’n volledige CV en minstens drie referente, asook kontaknommers insluit. Stuur asseblief per e-pos aan die NG Gemeente Senekal by ngsenekal@telkomsa.net – bevestig ook ontvangs van u aansoek met die skriba van die kerkkantoor. Aansoekers wat die kortlys haal, sal genooi word vir ’n onderhoud en moontlik ’n preekgeleentheid. Indien u getroud is sal u gade welkom wees om die onderhoud by te woon.

Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag 15 Junie 2018.

Navrae: Mnr Phillip Fourie (kerkraadsvoorsitter) op 083 465 1311, of die kerkkantoor op 058 4812701 (k/u Ma-Vr 09:00 – 13:00)