NG gemeente Randburg-Suid

Vakature: Voltydse volwaardige leraarspos

Sluitingsdatum: 16 Augustus 2019.


Gemeenteprofiel:

Randburg-Suid is geleë in Blairgowrie in Randburg (die noordelike voorstede van Johannesburg). Die gemeente bestaan uit ongeveer 500 lidmate insluitende 80 dooplidmate en 80 inwoners in die plaaslike ouetehuis. Binne die gemeentegrense is daar twee groot Afrikaanse skole (Laerskool Unika en Hoërskool Randburg) asook ’n ouetehuis en aftree-oord (Ekklesiapark) wat ’n projek van die Ring van Linden is. Die gemeente is intens betrokke by beide skole asook ander skole in die omgewing en neem die leiding by die bediening in Ekklesiapark.

Visie: Ons wil ’n geestelike tuiste (God se gesin) wees waarin elkeen (ongeag ouderdom, taal, kultuur of agtergrond) tuis sal wees, waarin ons in liefde en begrip na mekaar en die wêreld rondom ons sal omsien sodat ons ’n baken van geloof, hoop en liefde vir die wêreld sal wees.

Pos-Profiel: Hierdie is ’n volwaardige en voltydse leraarspos volgens Kerkorde Artikel 9. Binne hierdie vereistes en verpligtinge is die volgende sake spesifiek belangrik:

  • Eredienste. Skrifgetroue prediking binne ’n dinamiese liturgie. Die gemeente fokus op die integrasie en uitbou van klassieke asook meer moderne style van aanbidding en musiek. Basiese musikale kennis of, ten minste, -begrip sou ’n aanbeveling vir die pos wees.
  • Gesin- en jeugbediening. Die gemeente beskik oor ’n kontrakpos vir ’n emeritusleraar wat die bediening aan senior lidmate en die ouetehuis hanteer – juis om die hande van die voltydse leraar te versterk met die oog op Gesins- en jeugbediening, insluitende bediening by en uitreik na die skole en die gemeenskap. Daarom sou die ideale kandidaat iemand wees met kinders op skool wat die jonger ouer-gemeenskap (wat ’n sterk kern van die gemeente is) kan saambind en lei – met ’n oortuigde roeping tot en bewese ervaring van jeug- en gesinsbediening.

Vergoedingspakket en byvoordele: Volgens sinodale aanbevelings en onderhandeling.

Aansoeke:

Stuur asseblief ’n volledige CV met minstens drie referente na: Die Saakgelastigde, NG gemeente Randburg-Suid: randburgsuid@hotmail.co.za

Sluitingsdatum: 16 Augustus 2019.

Diensaanvaarding: So gou moontlik (onderhandelbaar).

Navrae:

Bertus de Vos (Voorsitter van die kerkraad): 082 454 6525, bertus.devos@gmail.com
Ds Henning Jacobs: 082 854 3524, henningjacobs@me.com

Die kerkraad behou hulself die reg voor om psigometriese evaluering te gebruik as deel van die evalueringsproses en moontlik nie ’n aanstelling te maak uit die aansoeke nie).