NG GEMEENTE NEWTONPARK, PORT ELIZABETH

http://kerkbode.christians.co.za/2017/11/13/ng-gemeente-newtonpark-port-elizabeth/

Vakature: Bedienaar van die Woord (Onbepaalde termyn)
Sluitingsdatum: 19 Januarie 2018.

Gemeenteprofiel

Die NG Kerk Newtonpark is in ’n dinamiese voorstad geleë, omring van verskeie laer- en hoërskole, hospitale en winkelsentrums. Die gemeente bestaan uit sowat 340 belydende en 35 dooplidmate.
Die gemeente het oor die afgelope paar jaar verouder, maar het goeie potensiaal. Danksy brugbediening het die opbou van die gemeente suksesvol begin. Die groeimoontlikhede moet verder ontsluit word.

Leraarsprofiel

Die leraar moet die gemeente begelei in ’n lewende verhouding met Jesus Christus, ons Verlosser en Here. Inspirasie en opbou deur die Woord tot liefde, diens en uitreik is vir ons belangrik.
Ons soek ’n goeie luisteraar met ’n fasiliterende styl van leierskap wat lidmate mobiliseer, bemagtig en verenig om hul gawes in die bedieninge van die gemeente uit te leef.Spanwerk, goeie verhoudinge en persoonlike kontak met ouer en jonger persone is ’n vereiste.
Ons hart is oop vir kinders, jongmense en hulle ouers. Die nuwe leraar moet help om meer jongmense by ons te verwelkom. Die kleuterskole en skole in ons omgewing is natuurlike vennote, en ’n bedieningsfokus vir die gemeente.
Netwerkvorming met rolspelers in die gemeenskap is ’n prioriteit.

Opdrag

Artikel 9 van die Kerkorde, soos ooreengekom met die kerkraad.

Vergoeding

Die vergoedingspakket word op kerf 1 van die Oos-Kaapse sinodale riglyne vasgestel.
’n Pastorie (gratis inwoning) word aangebied.

Aansoeke

Vraelys: Voltooi asb die vraelys wat aanlyn beskikbaar is by http://ngkok.co.za/gemeentes/newtonpark.doc.
Stuur u CV, nie langer as drie A4-bladsye nie, tesame met die voltooide vraelys, aan newtonpark@ngkok.co.za OF lewer persoonlik af in verseëlde koevert gemerk “Leraarspos Newtonpark” by Die Bybelhuis, Cotswoldlaan 31, Cotswold, PE 6045.

Sluitingsdatum: 19 Januarie 2018.

Navrae: Rig navrae aan:

1. Brugpredikant: Ds Gerald Ehlers, sel: 082 226 8066
2. Ouderling André van Heerden, sel: 072 376 8310
3. Skriba: Me Heleen Schutte, 041 365 2169

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoekers te maak nie.

The post NG GEMEENTE NEWTONPARK, PORT ELIZABETH appeared first on e•Kerkbode.