NG Gemeente Kempton-Kruin

http://kerkbode.christians.co.za/2018/06/13/ng-gemeente-kempton-kruin-2/

Musiekleier – Eietydse erediens
Sluitingsdatum: 30 Junie 2018

Kempton-Kruin wag aansoeke in vir die pos van Musiekleier – wat leiding gee in sang en musiek in die gemeente se eredienste. Die fokus van musiek in ons eredienste is om ’n dieper ervaring van lofprysing en aanbidding met musiek (“blended worship”) in die gemeente te vestig. Begeleiding kan met ’n verskeidenheid van musiekinstrumente aangebied word.

Die geskikte kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen:

  • Moet entoesiasties en passievol wees oor musiek in die algemeen, maar met die klem op Geestelike musiek, en dit as ’n roeping beskou om die Here en die gemeente deur middel van musiek te kan bedien.
  • Die aansoeker moet verkieslik binne ’n redelik bereikbare afstand van die kerk woonagtig wees.
  • Genoegsame kennis van sang en musiek, en moet self kan begelei tydens eredienste, en om self ook te kan sing, sal ’n pluspunt wees.
  • Genoegsame kennis van geestelike musiekbegeleiding en -verwerking, asook die selektering, uitkies en transponering van nuwe liedere.
  • Genoegsame kennis en ervaring hê om met musiek die gemeente in aanbidding en lofprysing te kan lei op ’n eietydse wyse.
  • Erediensbeplanning in oorleg met die betrokke leraar, in lyn met die geestelike program en visie van die gemeente.
  • ’n Musiekbedieningspan te kan selekteer, bou, bestuur en afrig. Die geskikte kandidaat moet voorsangers kan toerus en bestuur, en inoefen saam met die begeleidingspan.
  • Lewe moet van geestelike diepte getuig
  • Formele musiekopleiding en of ervaring van eietydse geestelike musiek

Die kandidaat moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en oudisie.

Vergoeding: R20 000 (TKVI)

Sluitingsdatum: 30 Junie 2018

Stuur bondige CV aan: bestuur@kruin-kerk.co.za

Navrae: Gert Reynolds – 082 628 3383

Kempton-Kruin behou homself die reg voor om nie die pos te vul nie vir welke rede ook al in terme van aansoeke ontvang.