NG Gemeente Groblersdal

Die kerkraad van Groblersdal wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Vakature: Voltydse Leraarspos

Sluitingsdatum: 2 Augustus 2019

Gemeenteprofiel: Groblersdal is ’n unieke plattelandse gemeente met 469 belydende en 152 dooplidmate (40% voorskool). 58% van die lidmate is tussen 1-45 jaar, 28% tussen 46-65 jaar en 14% is bo 66 jaar. Die geografiese grense van die gemeente beslaan die dorp en ’n radius van ongeveer 40 km rondom die dorp wat uit die Loskopvallei se boerderygemeenskap met ’n gevestigde besproeiingstelsel bestaan. Groblersdal is ’n groeiende gemeenskap weens die ontwikkeling op boerderygebied. Daar is drie uitstekende skole in Groblersdal.

Leraarprofiel: Die leraar is iemand wat:

  1. ’n Lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig het en dit ook uitleef.
  2. Goeie verhoudings kan bou en behou.
  3. ’n Hart vir die bediening op die platteland het.

Pligte: Ons verlang ’n geestelike leier wat met Artikel 9 as riglyn die gemeente na binne sal opbou en na buite uitbou. Eredienste is ons fokuspunt en ons het ’n sterk musiekbediening. Pastorale versorging en jeug-en gesinsbediening is vir ons belangrik.

Vergoeding en voordele: Traktement en reistoelaag tot op sinodale skaal 5 asook pensioen, medies, telefoontoelae en gratis onbeperkte internet en Wi-Fi. Ruim pastorie is beskikbaar.

Aansoek: Aansoekers word versoek om die pre-advieskommissie met ’n elektroniese CV (nie langer as vier bladsye) per e-pos by: kantoor@lantic.net, te voorsien saam met ’n kort motivering tov die aansoek asook bedieningsbelangstellings en sterk punte (halwe bladsy) asook kontak besonderhede van drie referente. ’n Onlangse foto van u en u gesin is opsioneel. Die pre-advieskommissie behou hul die reg om self ook inligting aangaande die aansoeker in te win. Kandidate wat die kortlys haal, sal gekontak word vir die geleentheid om ’n erediens te lei en ’n onderhoud te voer wat na die erediens, op dieselfde Sondag sal plaasvind.

Diensaanvaarding: 1 Maart 2020, of so spoedig moontlik daarna.

Navrae:

  • Broer Koos de Wet (selnommer: 082 774 1774)
  • Broer Ian Taljaard (selnommer: 082 495 2238)

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.