NG GEMEENTE DIE STRAND

http://kerkbode.christians.co.za/2018/04/16/ng-gemeente-die-strand-2/

Vakature: Leraarspos
Sluitingsdatum: Dinsdag, 23 April 2018.


In afhanklikheid van die Here nooi ons leraars uit om aansoek te doen vir die leraarspos.

Gemeenteprofiel:

Die Strandgemeente bestaan uit sowat 900 lidmate. Waar die Strand in hoofsaak ’n aftree- en vakansiedorp is, bestaan ons gemeente grootliks uit senior burgers. Daar is drie aftree-oorde binne gemeentegrense – hulle word deur ’n leraar in ’n termynpos bedien. Die gemeente is baie aktief en ons poog om al meer lidmate betrokke te maak by omgeegroepe.

Pligte:

Skrifgetroue prediking, pastorale ondersteuning en sistematiese huisbesoek is vereistes vir die pos. Verder die normale take volgens die Kerkorde.

Verdere aanbevelings:

Leraars wat breedweg tien tot twintig jaar bedieningservaring het, kan aansoek doen. Bewese gemeente-inisiatiewe wat tot gesonde gemeentes – gemeentegroei – gelei het, sal in aansoekers se guns tel.

Vergoeding:

’n Pakket volgens sinodale skaal. Daar is nie ’n pastorie nie – daar word wel ’n huissubsidie voorsien.

Aansoeke:

Aansoeke moet vergesel word van ’n CV, twee onlangse getuigskrifte en die kontakbesonderhede van drie referente.

Leraars wat op die kortlys kom, moet die pre-advieskommissie van ’n onlangse preek op DVD kan voorsien en beskikbaar wees vir ’n onderhoud.

Aansoeke kan per e-pos gestuur word aan die skriba van die kerkraad: Sunet.pentz@gmail.com

Sluitingsdatum: Dinsdag, 23 April 2018.

Diensaanvaarding: Verkieslik 1 Augustus 2018.

The post NG GEMEENTE DIE STRAND appeared first on e•Kerkbode.