NG Gemeente Citrusdal

http://kerkbode.christians.co.za/2018/06/13/ng-gemeente-citrusdal/

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR
Sluitingsdatum: 22 Junie 2018

Gemeenteprofiel

’n Kultureel en spiritueel gediversifiseerde plattelandse gemeente met sowat 1 000 lidmate wat deel uitmaak van ’n dinamiese landbougemeenskap wat ongeveer 175 km vanaf Kaapstad geleë is. Die gemeente is ’n inklusiewe geloofsgemeenskap saamgestel uit werkende jong volwassenes, gesinne met voorskoolse en skoolgaande kinders sowel as werkende en afgetrede senior lidmate met uiteenlopende spirituele oriëntasies. Senior lidmate in die plaaslike aftree-oord word deur die leraar van die gemeente bedien.

Leraarsprofiel

 • Roepingsgedrewe visionêre en transformerende geestelike leier.
 • Skrifgetroue en geïnspireerde prediker met ’n gemaklike preekstyl.
 • Innoverende liturg wat vernuwing en variasie in eredienste kan inisieer.
 • ’n Mens-mens wat met alle generasies goeie verhoudings kan bou en handhaaf.
 • In staat om kulturele en spirituele inklusiwiteit te inisieer en te modelleer.
 • Sensitiewe pastor met ’n passie vir die geestelike versorging van oud en jonk.
 • Passievolle dissipelmaker wat die gemeente as ’n korps van gestuurdes kan mobiliseer.
 • Ervaring van en ’n passie vir kleingroepbediening.
 • Bereid en in staat om vars uitdrukkings van die kerk in die gemeenskap te inisieer.
 • In staat om met ’n gediversifiseerde leierspan in spanverband saam te werk.

Werksprofiel

 • Ooreenkomstig Artikel 9 van die Kerkorde en die bedieningskultuur van die gemeente.
 • Die kerkraad bied ’n gerieflike en ruim pastorie aan vir inwoning.
 • Diensaanvaarding: so spoedig moontlik.

Kandidate

Gelegitimeerdes van die NG Kerk tussen 35 en 50 jaar oud met minstens 7 jaar ondervinding.

Vergoedingspakket

Onderhandelbaar volgens die Wes-Kaaplandse sinodale skale.

Aansoeke

 • ’n CV van maksimum drie bladsye met drie referente tesame met ’n bondige dekbrief moet die aansoek vergesel.
 • Rig aansoeke aan: Die Skriba, NG Kerk, Kerkstraat, Citrusdal/ ngkcitrusdal@telkomsa.net Maak asb. seker dat ons u aansoek ontvang het.

Navrae

Kerkkantoor 022 921 2843 (Maandae tot Vrydae ) of ngkcitrusdal@telkomsa.net

Sluitingsdatum vir aansoeke: 22 Junie 2018.

Kandidate op kortlys

Daar mag van die kandidate op die finale kortlys verwag word om ’n persoonlike onderhoud met die pre-advieskommissie te voer en ’n erediens waar te neem.

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.