NG ELDORAIGNE FAMILIEKERK

http://kerkbode.christians.co.za/2019/03/12/ng-eldoraigne-familiekerk/

Vakature: Voltydse medeleraarspos
Sluitingsdatum: 29 Maart 2019.

Alle gelegitimeerdes van die NG Kerk, tussen die ouderdom 35 en 45 jaar, word genooi om aansoek te doen vir die vakante medeleraarspos by Eldoraigne Familiekerk in Centurion.

Gemeenteprofiel:
Die gemeente is ’n voorstedelike gemeenskapskerk in die noordweste van Centurion. Die gemeente bestaan uit ongeveer 1 300 lidmate. Familiewees en dissipelskap is deel van ons DNS en ons vingers is diep in die omgewing ingegrawe. Ons vier die verskeidenheid van hierdie land en glo dat ons ’n verskil in ons gemeenskap kan maak.

Leraarsprofiel:
Die persoon:
• Is iemand wat lief is vir die Here en sy/haar verhouding met Hom uitleef in noue kontak met mense.
• Kan homself/haarself vereenselwig met die bestaande gemeentestrategie en bedieningsmodel, maar kan ook visionêr en strategies dink om die gemeente na die horisonne van môre te begelei.
• Is veral gerig op gesinne en is opgewonde om persoonlike kontak met mense te maak, – omdat verhoudingsbou vir die gemeente belangrik is.
• Beskik oor die vermoë om met die tegnologiese generasies (Millennials en Centennials – of generasies Y en Z) te kommunikeer en hulle op geestelike vlak te bedien.
• Verstaan die dringendheid om vrywilligers te bemagtig en te ondersteun.
• Is nie ʼn fundamentalis nie, maar hanteer die Skrif hermeneuties verantwoordelik.
• Beskik oor sterk leierseienskappe wat hom/haar instaat stel om die voortou in gemeente-aktiwiteite te neem maar is tog ook gemaklik om in spanverband saam te werk.

Vergoeding:
Die totale koste van indiensneming (TKVI) is onderhandelbaar met die gemeenteraad volgens sinodale riglyne. Daar is ’n ruim, doelmatige pastorie beskikbaar, wat as ’n opsie by die vergoeding- en byvoordeleonderhandelinge ingesluit kan word.

Aansoeke:
Belangstellendes word versoek om ’n volledige CV met drie persone as verwysings, wat maklik gekontak kan word, saam met die skriftelik gemotiveerde aansoek voor of op Vrydag 29 Maart 2019 per e-pos aan die skriba van die pre-advieskomitee, mnr Francois Graaff te stuur. Die e-posadres is skriba@eldofam.co.za
Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en ’n moontlike preekgeleentheid.
Die kortlyskandidate sal ook versoek word om ʼn persoonlikheidsvraelys asook ʼn spiritua­liteitsprofiel te voltooi.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 29 Maart 2019.

Navrae: Kontak Philip Roos (083 264 6180 of philiproos@mweb.co.za) of dr Martin Lazenby (079 493 4957 of doklazenby@gmail.com).

Die gemeenteraad behou die reg voor om nie noodwendig ’n aanstelling uit die beskikbare aansoekers te maak nie.