Dit is ‘porneia’

http://kerkbode.christians.co.za/2018/05/14/dit-is-porneia/

Dr Chris Saayman van die NG gemeente Tafelberg skryf:

Uit kerklik-teologiese kringe hoor ons dat die huwelik en seksualiteit herdefinieer moet word met ’n “nuwe” verstaan van die Skrif. Dit moet verhoudings insluit waar ’n paartjie (hetero en homo) self besluit op ’n vaste verbintenis van liefde en trou. Seksuele verkeer sou dan in orde wees.

Die kerk bevorder egter daarmee “porneia”.

“Porneia” is die Griekse woord wat gebruik word om alle seksuele bedrywighede buite die wettige huwelik aan te dui – homoseksuele aktiwiteite ingesluit (Louw-Nida).

Die woord “porneia” word byvoorbeeld hier gebruik: “Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug (porneia), onsedelikheid in enige vorm onder julle selfs geen sprake wees nie. Dít moet julle goed besef: iemand wat ontug pleeg (pornos), onsedelik lewe of ’n gierigaard is – want gierigheid is afgodery – het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig” (Ef 5:3-8).

God sê dat niemand wat “porneia” bedryf enige deel aan die koninkryk van God het nie. En Hy waarsku teen misleiding deur allerlei onwaarhede, want die straf van God sal ongetwyfeld oor die ongehoorsames kom.

Die hedendaagse herdefinisie van die huwelik en seksualiteit is die gevolg van Satan se invloed in ’n goddelose samelewing. ’n Doelbewuste stuk misleiding wat opstand teen God en uitdagende sondige ongehoorsaamheid in die kerk vestig. Dis tragies dat ’n eens Skrifgebonde kerk gevaar loop om in ’n strik te trap wat God gewis sal oordeel. Mag Hy gee dat ’n getroue oorblyfsel die Woord onverskrokke sal glo en verkondig. Só sal talle wat “vroeër duisternis was mense van die Lig” word.

The post Dit is ‘porneia’ appeared first on e•Kerkbode.