Die kerk se opdrag

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/06/die-kerk-se-opdrag/

HM Stander van Durbanville skryf:

Die kerk se opdrag is: Matteus 28:18-20: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

Hierteen staan: “Bestudeer die wêreldbeeld om jul­le. Pas jul boodskap aan by mense se wense. Gaan maak dan die wêreld ’n beter plek. Praat net as nodig.”

Die Donkies vir Christus het besiel met die Here se opdrag uitgegaan, vanuit Wellington as eerwaardes. Hulle het die evangelie van verlossing deur die skandkruis van Jesus verkondig: sonde, verlossing en nuwe lewe. Voortspruitend uit die evangelieverkondiging is liefdesdienste gelewer soos hospitale, skole, ens. Dogterkerke is gestig wat gou aansienlik groter was as die NG Kerk.

Politiek en juis sosiale spoke het hierdie werk van die Heilige Gees nou in die sand laat vasval. Maar die opdrag gaan nogtans steeds voort omdat die Heilige Gees sy kerk bou en in stand hou.

Ds Nelis Janse van Rensburg se rubriek (e-Kerkbode, 13 Junie) getiteld “Gelowiges is pastorale mense” het my laat verstaan, as ek dit reg het, die kerk moet andersom werk – aanpas by die wêreldbeelde. “Dalk is dit die mees missionale ding wat ons kan doen, om mense se eer te herstel en hulle van skande te red. En daar is geen beter manier as insluiting nie, by ons, in die binne-gemeenskap.”

Die kerk se taak is nie om mense te dien nie, maar as hoogste prioriteit om die Woord te verkondig. Die Boodskap gaan nie eerstens om die mens of kerk nie, maar om liefde van Christus. Soli Deo gloria as hooffokus. Daaruit vloei liefdesdiens voort. Andersom is dit humanisme met ’n stropie godsdiens. Reëlreg andersom as die Groot Opdrag.

Die evangelie sny tweesnydend dwarsdeur alle wêreldbeelde en stel net een prioriteit: God se wil.

Paulus en Jesus het hulle juis uitgespreek teenoor konformeer met die Jode en Grieke se waardes soos skande, wysheid, redenaarstalent, eiewysheid: (1 Kor 1:14-31, Rom 1:16, Matt 11:25, Luk 10:21).

Dalk is ek net te dom, maar hierdie “missionale” mode het weggedoen met die aanmoediging van ge­stuurdes as sendelinge met eerstens die suiwer boodskap van die verlossing deur die kruis en die Bybelse feite van die AGB. Die Heilige Gees doen die res, nie ons slimheid of “wetenskap” nie.