Kerkbode

NG ELDORAIGNE FAMILIEKERK

http://kerkbode.christians.co.za/2019/03/12/ng-eldoraigne-familiekerk/

Vakature: Voltydse medeleraarspos
Sluitingsdatum: 29 Maart 2019.

Alle gelegitimeerdes van die NG Kerk, tussen die ouderdom 35 en 45 jaar, word genooi om aansoek te doen vir die vakante medeleraarspos by Eldoraigne Familiekerk in Centurion.

Gemeenteprofiel:
Die gemeente is ’n voorstedelike gemeenskapskerk in die noordweste van Centurion. Die gemeente bestaan uit ongeveer 1 300 lidmate. Familiewees en dissipelskap is deel van ons DNS en ons vingers is diep in die omgewing ingegrawe. Ons vier die verskeidenheid van hierdie land en glo dat ons ’n verskil in ons gemeenskap kan maak.

Leraarsprofiel:
Die persoon:
• Is iemand wat lief is vir die Here en sy/haar verhouding met Hom uitleef in noue kontak met mense.
• Kan homself/haarself vereenselwig met die bestaande gemeentestrategie en bedieningsmodel, maar kan ook visionêr en strategies dink om die gemeente na die horisonne van môre te begelei.
• Is veral gerig op gesinne en is opgewonde om persoonlike kontak met mense te maak, – omdat verhoudingsbou vir die gemeente belangrik is.
• Beskik oor die vermoë om met die tegnologiese generasies (Millennials en Centennials – of generasies Y en Z) te kommunikeer en hulle op geestelike vlak te bedien.
• Verstaan die dringendheid om vrywilligers te bemagtig en te ondersteun.
• Is nie ʼn fundamentalis nie, maar hanteer die Skrif hermeneuties verantwoordelik.
• Beskik oor sterk leierseienskappe wat hom/haar instaat stel om die voortou in gemeente-aktiwiteite te neem maar is tog ook gemaklik om in spanverband saam te werk.

Vergoeding:
Die totale koste van indiensneming (TKVI) is onderhandelbaar met die gemeenteraad volgens sinodale riglyne. Daar is ’n ruim, doelmatige pastorie beskikbaar, wat as ’n opsie by die vergoeding- en byvoordeleonderhandelinge ingesluit kan word.

Aansoeke:
Belangstellendes word versoek om ’n volledige CV met drie persone as verwysings, wat maklik gekontak kan word, saam met die skriftelik gemotiveerde aansoek voor of op Vrydag 29 Maart 2019 per e-pos aan die skriba van die pre-advieskomitee, mnr Francois Graaff te stuur. Die e-posadres is skriba@eldofam.co.za
Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en ’n moontlike preekgeleentheid.
Die kortlyskandidate sal ook versoek word om ʼn persoonlikheidsvraelys asook ʼn spiritua­liteitsprofiel te voltooi.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 29 Maart 2019.

Navrae: Kontak Philip Roos (083 264 6180 of philiproos@mweb.co.za) of dr Martin Lazenby (079 493 4957 of doklazenby@gmail.com).

Die gemeenteraad behou die reg voor om nie noodwendig ’n aanstelling uit die beskikbare aansoekers te maak nie.

NG GEMEENTE SONSTRAAL (Durbanville)

http://kerkbode.christians.co.za/2019/03/12/ng-gemeente-sonstraal-durbanville/

Vakature: Medeleraarspos met opdrag: Jeugbediening
Sluitingsdatum: 12 April 2019.

In biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad die pos aan gelegitimeerdes met volle ampsbevoegdheid bekend.

Gemeenteprofiel
Sonstraalgemeente is geleë in Durbanville in die noordelike voorstede van Kaapstad. Ons bedien 5 400 lidmate, waarvan 1 480 in die ouderdomsgroep van 0 tot 18 val. Die gemeente het twee unieke bedieningspunte (Sentrum en Mosaïek) met ’n gesamentlike kerk­raad en word deur vier leraars en ’n toegewyde kerkkantoorpersoneel bedien. Sonstraal is missionaal gerig en totaal inklusief. Daar is talle skole in die omgewing wat aan ons ’n besondere geleentheid tot jeugbediening bied.

Leraarsprofiel
• Ondervinding in die (jeug-)bediening, verkieslik nie ouer as 30 jaar nie, met ’n passie vir jongmense;
• ’n Geïntegreerde persoonlikheid wat baie goed in spanverband saamwerk en goeie verhoudinge nastreef;
• Meewerk aan die uitbou van die gemeente se roeping;
• Visionêr en gewortel in die gereformeerde belydenis;
• ’n Teologies-verantwoordbare en dinamiese prediker;
• Ons gemeente vereenselwig ons met die 2015-sinodebesluit rondom selfdegeslagverhoudings – dit is belangrik dat die kandidaat dieselfde oortuiging deel.

Verantwoordelikhede
• Die uitbou van die bediening aan alle jongmense (voorskool tot studente/jong volwassenes) by beide bedieningspunte;
• Ontwerp en implementeer volhoubare strukture en prosesse waarbinne die jeugbediening kan plaasvind;
• Optimale kontak met skole in die omgewing ten einde goeie verhoudinge tussen die gemeente en skole te vestig;
• Prediking en liturgiese ontwerp met spesifieke betrokkenheid by die jeuggerigte aanddienste;
• Interkerklike samewerking op verskeie vlakke en binne verskeie kontekste;
• Die ontwikkeling van ’n missionale kultuur in die gemeente en in die besonder onder die jeug;
• Die uitvoer van al die ander verantwoordelikhede van die amp van predikant, soos verwoord in Artikel 9 van die Kerkorde, in samewerking met die ander predikante binne die bedieningsraamwerk van die gemeente.

Vergoeding
Volgens sinodale skaal. ’n Pastorie word nie voorsien nie.

Aansoeke
Belangstellendes moet asseblief die volgende elektronies aan ons voorsien by: felicity@sonstraal.org.za
• ’n CV (nie langer as drie bladsye nie);
• Kontakbesonderhede van drie referente;
• Motivering en roepingsbewustheid ten opsigte van die pos (halwe bladsy);
• ’n Onlangse foto; en
• ’n Digitale klankopname van ’n onlangse preek tydens ’n erediens ooreenkomstig die bogenoemde posbeskrywing.

Navrae kan gerig word aan die voorsitter van die pre-advieskommissie: Johan Grobler (083 225 4252 / johan@unicap.co.za) of Felicity de Kock by ons kerkkantoor (021 976 1236).

Sluitingsdatum: 12 April 2019.

Diensaanvaarding: 1 Julie 2019.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

NG HULP EN HOOP GEMEENSKAPSKERK MOKOPANE

http://kerkbode.christians.co.za/2019/03/12/ng-hulp-en-hoop-gemeenskapskerk-mokopane/

Vakature: Tweejaar termynkontrakpos: Jeugleraar
Sluitingsdatum: 11 April 2019.

Gemeenteprofiel:
Hulp en Hoop Gemeenskapskerk is ’n plattelandse gemeente en bestaan uit 986 belydende en 346 dooplidmate.Die gemeente het behoefte aan ’n jeugleraar met die fokus op gesinsbediening en jeug.

Vergoeding: R324 000 per jaar.

Aansoeke:
Stuur u CV met drie verwysings per e-pos aan Anita Hurn: admin@ngpottiessuid.org.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: 11 April 2019.

Diensaanvaarding: 1 Julie 2019.

Navrae:
Vir meer inligting kontak ds Jacques Erasmus
072 653 9845 of e-pos: ds.jacques.erasmus@gmail.com

NG Gemeente Somerset-Oos

http://kerkbode.christians.co.za/2019/03/12/ng-gemeente-somerset-oos/

Jeugwerker
Sluitingsdatum: 3 Mei 2019.

Het jy ’n roeping vir jeugbediening? Indien wel, nooi ons jeugwerkers, proponente en leraars om jouself aan ons bekend te stel.

Somerset-Oos is ’n mooi dorp in die Oos-Kaap platteland,180 km van Port-Elizabeth.
Die gemeente het 1 141 lidmate waarvan ’n groot aantal onder die ouderdom van 18 is.

Buitelyne van die pos:
Goeie teologie: Wat het teologie met jeugbediening te doen? Alles. Space of Grace: Elke gebeurtenis is ’n geleentheid om van God te leer. Ons wil doelbewus spasies skep waar kinders en ouers iets van God se genade kan ervaar. Realness: Om EG te wees in ons gesels, doen en wees is ononderhandelbaar. Kinders is agente van die Koninkryk: Nie bloot ’n bepaalde teiken groep nie. Journey: Om saam met ’n span in geloofsonderskeiding te reis na God se bedoelde toekoms vir ons. Netwerk: Jeugbediening is nie ’n “one man show” nie, maar vra ’n span van aandeelhouers: kinders, ouers, grootouers, mentors, leraars, onderwysers in die gemeente en gemeenskap. Goeie Musiek: Kinders en tieners beleef God veral deur musiek. Woorde is ons denke oor God met die ritme wat iets van ons hart beliggaam. Musikale vaardigheid sal in jou guns tel.

Vergoeding:

Die totale koste van indiensneming (TKVI) beloop R260 000 per jaar, waarby gratis huisvesting ingesluit is. Elektrisiteit is self betaalbaar. ’n Gemeentevoertuig word voorsien vir amptelike doeleindes.

Termyn: Drie jaar.

Rig ’n kort CV aan: ngkso@telkomsa.net

Sluitingsdatum vir aansoeke: 3 Mei 2019.

Beoogde aanstellingsdatum: 1 Julie 2019 (of so gou as moontlik).

Gesels gerus met: Johan Orsmond (082 2645253).

NG GEMEENTE WEENEN

http://kerkbode.christians.co.za/2019/03/12/ng-gemeente-weenen-2/

Leraarspos: Tweejaarvastetermyn
Sluitingsdatum: Dinsdag, 30 April 2019.

Hierdie plattelandse gemeente het 83 belydende en 17 dooplidmate.

LERAARSPROFIEL:

Die volgende vereistes is van besondere belang met die oog op ’n beroep:
• Die posbeskrywing sluit die primêre funksies van die predikant in – soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.
• Sondageredienste by Colenso en Weenen.
• Om aanvoeling te hê vir uiteenlopende standpunte in die gemeente (Colenso en Weenen), en om dit te hanteer met die nodige sensitiwiteit, respek en wysheid. Dit sal van die beroepene verwag word om akkommoderend te wees.
• Leersuiwerheid in alle fasette van gemeentewerk en persoonlike opbou van die gemeente.
• Kontak deur middel van Bybelstudies, huisbesoek en pastorale besoek by Colenso en Weenen.
• Troues en begrafnisse hanteer soos van tyd tot tyd benodig word.
• Die beroepene moet betrokke wees by gemeente-organisering en -funksies.

VERGOEDINGSPAKKET:

Die totale vergoedingspakket is R15 000 per maand wat gestruktureer kan word volgens situasie en behoefte. Gratis BEHUISING is beskikbaar, asook telefoontoelae en pastorietuin-instandhouding.

AANSOEKE:

Stuur asseblief u aansoek en CV, met twee referente aan:
Per pos: Die Skriba, NG Kerk Weenen, Posbus 1, Weenen 3325.
E-pos: dawnduplessis8@gmail.com of dncvanzyl@gmail.com (konsulent).

NAVRAE:

Ds Dirk van Zyl (konsulent), sel: 084 038 8993.
Kobus Beukes (Voorsitter van die kerkraad), sel: 072 384 4476.

SLUITINGSDATUM: Dinsdag, 30 April 2019.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit enige van die aansoeke te maak nie.

‘Kerk moet uitspraak ‘nederig oorweeg’

http://kerkbode.christians.co.za/2019/03/09/kerk-moet-uitspraak-nederig-oorweeg/

Die NG Kerk het 15 hofdae om te besluit of hy aansoek sal doen om te appelleer ná ’n hofuitspraak wat op 8 Maart in Pretoria gelewer is rondom die NG Kerk se standpunt ten opsigte van selfdegeslagverhoudings. 

Intussen het leiers van die grootste streeksinode ’n 637-woord “pastorale brief” aan gemeentes in die Wes-Kaap gestuur waarin hulle onder meer sê: “Ons besef dat die kerk nou oor hierdie kwessie duidelik sal moet leiding gee ten opsigte van ’n lewe in gemeenskap met, en navolging van Christus.”

Lees die volledige verklaring hier.

“Ons moet in hierdie tyd waak daarteen om die uitspraak van die hof met die konstitusionele implikasies daarvan, en die roeping van die kerk teenoor mekaar te stel. Ons moet in nederigheid die uitspraak van die hof oorweeg,” luidens die verklaring wat die naweek deur ds Nelis Janse van Rensburg en medeleiers uitgereik is.

“Ons moet egter ook geloofsonderskeidend voortgaan om die Woord te lees en in gebed ons oopstel vir die leiding van die Gees. Christus regeer immers sy kerk deur sy Woord en Gees.”

Hofuitspraak: Pastorale brief aan Wes-Kaapse gemeentes

http://kerkbode.christians.co.za/2019/03/09/hofuitspraak-pastorale-brief-aan-wes-kaapse-gemeentes/

Hierdie is ’n pastorale brief aan die gemeentes van die Wes-Kaap ten opsigte van die uitspraak van die Noord-Gautengse Hooggeregshof van 8 maart 2019 insake die kerk se 2016 buitengewone Algemene Sinode.

Liewe broers en susters

Die Moderatuur van die Algemene Sinode het in hulle verklaring kennis geneem van die hofuitspraak oor die NG Kerk en selfdegeslagverhoudings. Die kerk respekteer die hofuitspraak. Die kerk moet egter nog saam met sy regspan die uitspraak bestudeer om die volle implikasies daarvan te verreken in sy keuse om na die Konstitusionele Hof te appelleer of nie.

Die Moderatuur van Wes-Kaapland is bewus van die ontwrigtende effek wat die kerklike prosesse en die hofuitspraak op gemeentes het, en stuur daarom nou aan u hierdie pastorale brief. Vir lidmate wat sterk gekant is teen selfdegeslagverhoudings was die kerklike en juridiese prosesse baie ontstellend. Aan die anderkant het ons gay-lidmate en hulle families en vriende soveel keer seergekry. Ons is verleë daaroor dat die teenstrydige besluite oor selfdegeslagverhoudings verwarring en hartseer veroorsaak het. Ons moderamen het met die hulp en leiding van ons Sinodale Kommissie vir Leer-en Aktuele-Sake ’n proses onderneem waarin gemeentes, gay persone, akademici en ander se mening oor selfdegeslagverhoudings ondersoek en baie ernstig geneem het. Die moderamen het verlede week met ’n eenparige besluit voorstelle goedgekeur wat by ons komende sinodesitting voorgelê gaan word vir oorweging. Ons is positief dat hierdie voorstelle ons kan help om vorentoe te beweeg.

Ons besef dat die kerk nou oor hierdie kwessie duidelik sal moet leiding gee ten opsigte van ’n lewe in gemeenskap met, en navolging van Christus. Ons moet in hierdie tyd waak daarteen om die uitspraak van die hof met die konstitusionele implikasies daarvan, en die roeping van die kerk teenoor mekaar te stel. Ons moet in nederigheid die uitspraak van die hof oorweeg. Ons moet egter ook geloofsonderskeidend voortgaan om die Woord te lees en in gebed ons oopstel vir die leiding van die Gees. Christus regeer immers sy kerk deur sy Woord en Gees.

As moderatuur is ons bewus van die moontlikheid van nuwe spanning en verwarring in gemeentes na aanleiding van die uitspraak van die hof. Daarom bid ons dat die Here vir ons in hierdie tyd met ’n kalme nugterheid sal seën. Ons bid ook dat Hy ons sal help om mekaar vas te hou en mekaar met respek en opregte omgee te hanteer. Ons het by die afgelope vergadering van die moderamen beleef dat ons geleer het om te midde van verskille, beter na mekaar te luister en by mekaar te leer.

Ten spyte van ons beste bedoelings maak ons dikwels foute met die uitkoms dat mense seerkry. Selfs al was dié slegte uitkomste onbedoeld, het gelowiges deur die eeue reageer deur hulle skuld te bely. Om te sê dat ons jammer is, is nie vir gelowiges vernederend nie, maar bevrydend. Ons ís jammer. Matteus 5:3 sê immers: “Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.” Die lydenstyd bied ook ’n wonderlike geleentheid vir verootmoediging en besinning. Die Heilige Gees het gelowiges nog altyd in tye van broosheid die lewegewende genade van God laat herontdek en met nuwe wysheid en geloof vorentoe laat gaan. Profete soos Jesaja en Jeremia het in die tye toe die volk van die Here op hulle brooste was, die uitkoms uit die verte gesien kom. Ons is oortuig dat alles wat die afgelope tyd gebeur het, ons veel nader bring aan ’n punt van gehoorsaamheid, geregtigheid en vrede. Laat ons intussen gehoorsaam bly aan ons roeping. Ons hoor merkwaardige getuienisse van die Here se werke in en deur ons gemeentes.

Ons bid vir julle.

In Christus

Nelis Janse van Rensburg, Frederick Marais, Charl Stander, Francois Herselman, Melanie Thirion, Frik Bosman, Riana Furniss, Marié Britz, Bossie Minnaar, Gielie Loubser

Kerksaak: Lees volledige uitspraak hier

http://kerkbode.christians.co.za/2019/03/08/kerksaak-lees-volledige-uitspraak-hier/

“Ek is ‘n predikant in die NG Kerk wat teen 2016 se besluit was. Dis hoekom ek vandag hier is om die uitspraak te hoor,” het ds Johan Conradie (links voor met bril) Vrydag 8 Maart in die stampvol hof by die Noord-Gautengse Hooggeregshof gesê ná uitspraak in die saak tussen die kerk en ‘n groep van haar lidmate. “Ek was in die ou dae teen apartheid en so is ek daarteen dat daar teen die LGBT-gemeenskap gediskrimmineer word in die NG Kerk.” Dr Gustav Claassen (staande, links agter) het die NG Kerk verteenwoordig en onmiddellik na die uitspraak gesê: “Ons het prosesse opgestel om in komende weke te kyk na die inhoud van die uitspraak en hoe dit ons impakteer. Ons sal met lidmate kommunikeer wat die aard van die uitspraak was en hoe die kerk daarop gaan reageer.” Foto: Le Roux Schoeman

Die NG Kerk is deur die hof gedwing om te herbesin oor selfdegeslagverhoudings.

Dit ná ’n groep lidmate ’n hofsaak teen die kerk gewen het om die kerk terug te neem na die 2015-sinode-besluit rondom dié kwessie deur die 2016-besluit ter syde te stel.

“Ek is baie bly dat daar nou regsekerheid is,” het dr André Bartlett, moderator van die kerk se Hoëveldsinode kort na die uitspraak by die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria gesê. 

“Ek dink dit is belangrik dat die boodskap nou na die kerke uitgaan dat (die besluit wat in 2015 oor selfdegeslag-verhoudings geneem is) ’n akkommoderende besluit is.

Bartlett, wat die voorsteller van die 2015-besluit was, meen “dit skep ruimte vir gay lidmate om ten volle in die kerk aanvaar te word. Maar dit skep ook vir mense wat probleme het met die erkenning van gay verhoudings en die bevestiging van gay huwelike die geleentheid om hul eie standpunt te handhaaf en dit binne die kerk uit te leef.”

Dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk het buite die hof gesê: “Ons het prosesse opgestel om in komende weke te kyk na die inhoud van die uitspraak en hoe dit ons impakteer. Ons sal met lidmate kommunikeer wat die aard van die uitspraak was en hoe die kerk daarop gaan reageer.”

Hans Oosthuizen, prokureur vir die NG Kerk, het dit betreur dat die saak in die hof moes gaan draai. “Die hele aangeleentheid moes eerder deur die kerk op ’n kerklike en Bybelse wyse gehanteer word en nie in die wêreld se howe nie,” het Oosthuizen kort voor die uitspraak op 8 Maart aan Netwerk24 gesê.

“Ons is positief omdat ons glo dat ons aan die regte kant van die geskiedenis en geregtigheid staan,” het prop Laurie Gaum gesê. “Ons weet egter dat ons saam met medegelowiges op reis is wat ook oortuig is van die teenoorgestelde standpunt as ons s’n. Ons glo dat ons saam mekaar kan verryk met méér van die veelkleurige verskeidenheid van God se skepping en sodoende die kerk meer getrou aan die evangelie kan maak.”

LEES OOK: Hof stel sinode-besluit ter syde

Intussen het die moderator van die NG Kerk voor die hofbeslissing op 8 Maart aan die Algemene Sinodale Moderamen gevra om te bid, en wat ook al die uitspraak, om genadig te wees. Ds Nelis Janse van Rensburg het gesê die uitspraak van hierdie saak, wat Kerkbode in die volgende uitgawe uiteen- sit, het die potensiaal om die kerk te ontwrig.

“Ek dink dis ’n redelike groot moment vir ons. Dit is ’n kwessie wat vir ons oor die afgelope paar jaar geweldige hoeveelhede spanning gebring het. Die uitspraak het die potensiaal om ons te ontwrig. Daar is geen twyfel daaroor nie,” meen Janse van Rensburg. Die dag voor die uitslag bekend gemaak is het hy aan die ASM-vergadering gevra om te bid dat die Here vir hulle “nugterheid gee, grasie gee, genade gee”. Maak nie saak wat die uitspraak is nie.

Hier volg die volledige uitspraak:

CRL EN DIE REGULERING VAN GODSDIENS (COMMISSION OF RELIGIOUS AND LINGUISTIC RIGHTS)

http://kerkbode.christians.co.za/2019/02/28/crl-en-die-regulering-van-godsdiens-commission-of-religious-and-linguistic-rights/

Dr Gustav Claassen

Die hofgedinge rondom pastoor Omatoso, pastoor Bushiri asook die saak van die “Seven Angels” in die Oos Kaap bring die hele saak van die regulering van godsdiens deur die artikel 9, Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural Religious and Linguistic Communities (CLR) op die tafel. Seksuele vergrype, mensehandel asook misbruik van godsdiens in die algemeen, soos in hierdie sake ter sprake, word deur die kommissie as voorbeelde voorgehou waarom godsdienstige instansies gereguleer moet word. 

In kerklike geledere is daar egter oor die saak van regulering asook hoe dit moet plaasvind, nie breë konsensus nie. In die kringe van die SARK is daar byvoorbeeld opinies wat reg teenoor mekaar staan. Die NG Kerk se bydra, in sy betoog teen die regulering van godsdiens, is om ’n gedragskode voor te stel vir die gebruik deur godsdienstige groepe. Die CRL se pogings tot regulering word deur die NG Kerk gesien as ’n pogings om godsdiensvryheid ingedrang te bring. Die NG Kerk is van mening dat sulke sake deur gewone wetstoepassing en bestaande wette aangespreek moet word.

Die debat rondom regulering of nie is redelik op die spits gedryf deur ’n National Summit for Religious and Church Leaders (NSRCL) wat op 13 Februarie 2019 te Rhema gehou is. Hierdie beraad is deur sowat 800 kerk en godsdienstige leiers bygewoon. Voor die konferensie is ’n besoek aan pastoor Giet Khoza, wat namens pastoor Ray McCayley verantwoordelik vir die reël en inrigting van die beraad was, deur die algemene sekretaris en prof Pieter Coertzen gebring. ’n Sterk argument vir selfregulering en die gebruik van ’n gedragskode is tydens die ontmoeting aangevoer.  

Die NSRCL het begin met robuste gesprekke. Beswaar is gemaak teen en kritiek is gelewer op die proses wat gelei het tot die beraad. Verskeie vrae en bekommernisse is aangespreek oor die gebrek aan inklusiwiteit van diegene wat genooi is na die beraad, die opstel van die agenda, wat saam met ander dokumente net die aand voor die beraad aan afgevaardigdes gestuur is en die verwagte uitkomste. Kritiek oor die rol van pastoor McCauley en die feit dat dit by Rhema plaasgevind is ook uitgespreek

Nadat bekommernisse van verskeie leiers gehoor is, het die vergadering in verskillende groepe verdeel vir tematiese besprekings rondom: struktuur, proses en inhoud; Regs- en grondwetlike raamwerk; Gedragskode en beste praktyk; Verantwoordbaarheidstelsels vir die samelewing en die godsdienstige sektor; Ontwikkeling van ’n gesonde werksverhouding tussen godsdienstige sektor en CRL, die algemene sekretaris het hierdie sessie gefasiliteer; en kernwaardes vir ons multi-geloofsgemeenskap.

Die belangrikste uitkoms van die beraad was dat dit die begin is van ’n langer proses wat oor die volgende paar maande moet ontvou. Die proses sal so inklusief moontlik wees, met breë konsultasie met godsdienstige leiers op plaaslike, provinsiale en nasionale vlak. Die verwagte uitkoms is om te verseker dat oplossings vir die uitdagings deur die godsdienstige gemeenskap en die godsdienstige gemeenskap ontwikkel word. Hierdie oplossings sal waarskynlik ’n gedragskode vir godsdienstige leiers insluit. Die beraad het eenparig ooreengekom dat staatsregulering van godsdiens nie ’n opsie is nie. Dit was ook die aanbeveling van die  Parlementêre Portefeuljekomitee in hulle verslag wat op Februarie 2018 uitgereik is.

n Verdere belangrike uitkoms van die beraad was die oorweldigende konsensus dat dit onvanpas en onaanvaarbaar is dat die CRL-regskommissie vir die kerk moet dikteer om sy sake te reguleer. Die beraad het besluit dat die CRL voortaan uitgesluit word van die proses sodat die Kerk self die geleentheid kan kry om eienaarskap te neem en die nodige oplossings te ontwikkel sonder onnodige inmenging. Die doelwit is dat hierdie proses sal uitloop op ’n verdere beraad in Oktober 2019.

Op 25-26 Februarie is n National Consultive Conference (NCC) deur die CRL by St George’s Hotel in Pretoria gehou. Die doel van die NCC is om vir die CRL geleentheid te gee om oor hul aktiwiteite die afgelope vyf jaar verslag te gee asook wat die  CRL se se agenda vir die volgende  vyf jaar sal wees.

Kerk se standpunt oor godsdiensregulering

http://kerkbode.christians.co.za/2019/02/25/crl-en-die-regulering-van-godsdiens-commission-of-religious-and-linguistic-rights/

Dr Gustav Claassen

Die hofgedinge rondom pastoor Omatoso, pastoor Bushiri asook die saak van die “Seven Angels” in die Oos Kaap bring die hele saak van die regulering van godsdiens deur die artikel 9, Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural Religious and Linguistic Communities (CLR) op die tafel. Seksuele vergrype, mensehandel asook misbruik van godsdiens in die algemeen, soos in hierdie sake ter sprake, word deur die kommissie as voorbeelde voorgehou waarom godsdienstige instansies gereguleer moet word. 

In kerklike geledere is daar egter oor die saak van regulering asook hoe dit moet plaasvind, nie breë konsensus nie. In die kringe van die SARK is daar byvoorbeeld opinies wat reg teenoor mekaar staan. Die NG Kerk se bydra, in sy betoog teen die regulering van godsdiens, is om ’n gedragskode voor te stel vir die gebruik deur godsdienstige groepe. Die CRL se pogings tot regulering word deur die NG Kerk gesien as ’n pogings om godsdiensvryheid ingedrang te bring. Die NG Kerk is van mening dat sulke sake deur gewone wetstoepassing en bestaande wette aangespreek moet word.

Die debat rondom regulering of nie is redelik op die spits gedryf deur ’n National Summit for Religious and Church Leaders (NSRCL) wat op 13 Februarie 2019 te Rhema gehou is. Hierdie beraad is deur sowat 800 kerk en godsdienstige leiers bygewoon. Voor die konferensie is ’n besoek aan pastoor Giet Khoza, wat namens pastoor Ray McCayley verantwoordelik vir die reël en inrigting van die beraad was, deur die algemene sekretaris en prof Pieter Coertzen gebring. ’n Sterk argument vir selfregulering en die gebruik van ’n gedragskode is tydens die ontmoeting aangevoer.  

Die NSRCL het begin met robuste gesprekke. Beswaar is gemaak teen en kritiek is gelewer op die proses wat gelei het tot die beraad. Verskeie vrae en bekommernisse is aangespreek oor die gebrek aan inklusiwiteit van diegene wat genooi is na die beraad, die opstel van die agenda, wat saam met ander dokumente net die aand voor die beraad aan afgevaardigdes gestuur is en die verwagte uitkomste. Kritiek oor die rol van pastoor McCauley en die feit dat dit by Rhema plaasgevind is ook uitgespreek

Nadat bekommernisse van verskeie leiers gehoor is, het die vergadering in verskillende groepe verdeel vir tematiese besprekings rondom: struktuur, proses en inhoud; Regs- en grondwetlike raamwerk; Gedragskode en beste praktyk; Verantwoordbaarheidstelsels vir die samelewing en die godsdienstige sektor; Ontwikkeling van ’n gesonde werksverhouding tussen godsdienstige sektor en CRL, die algemene sekretaris het hierdie sessie gefasiliteer; en kernwaardes vir ons multi-geloofsgemeenskap.

Die belangrikste uitkoms van die beraad was dat dit die begin is van ’n langer proses wat oor die volgende paar maande moet ontvou. Die proses sal so inklusief moontlik wees, met breë konsultasie met godsdienstige leiers op plaaslike, provinsiale en nasionale vlak. Die verwagte uitkoms is om te verseker dat oplossings vir die uitdagings deur die godsdienstige gemeenskap en die godsdienstige gemeenskap ontwikkel word. Hierdie oplossings sal waarskynlik ’n gedragskode vir godsdienstige leiers insluit. Die beraad het eenparig ooreengekom dat staatsregulering van godsdiens nie ’n opsie is nie. Dit was ook die aanbeveling van die  Parlementêre Portefeuljekomitee in hulle verslag wat op Februarie 2018 uitgereik is.

n Verdere belangrike uitkoms van die beraad was die oorweldigende konsensus dat dit onvanpas en onaanvaarbaar is dat die CRL-regskommissie vir die kerk moet dikteer om sy sake te reguleer. Die beraad het besluit dat die CRL voortaan uitgesluit word van die proses sodat die Kerk self die geleentheid kan kry om eienaarskap te neem en die nodige oplossings te ontwikkel sonder onnodige inmenging. Die doelwit is dat hierdie proses sal uitloop op ’n verdere beraad in Oktober 2019.

Op 25-26 Februarie is n National Consultive Conference (NCC) deur die CRL by St George’s Hotel in Pretoria gehou. Die doel van die NCC is om vir die CRL geleentheid te gee om oor hul aktiwiteite die afgelope vyf jaar verslag te gee asook wat die  CRL se se agenda vir die volgende  vyf jaar sal wees.