Kerkbode

Kersfees

http://kerkbode.christians.co.za/2018/12/11/kersfees/

Binnekort vier ons Kersfees. Ons vier dit dat God so lief is vir die wêreld –
Vir die Jode en die Palestyne, die Argentyne en Filippyne, die Khoi en die San, die Vendas, Tswanas, Damaras, Afri­kaners, Zoeloes, Owambo’s, Xhosas, Shonas, Swazi’s en Himbas;
Vir onderwysers en verpleegsters, bakkers, bodes, boere, ingenieurs, werkloses, joernaliste, bankbestuurders, taxi­bestuurders, parlementslede, studente, program­meer­ders, bedelaars, maatskaplike werkers;
Vir kleuters, oupas en oumas, alleenlopers, babas en bak­vissies, jong getroudes, adolessente, oumagrootjies, enkelouers, tieners, geskeides en middeljariges;
Vir motordiewe, drinkers, skinderaars, bedrieërs, mole­s­teerders, dwelmhandelaars, moordenaars, vervalsers, bank­rowers, plaasaanvallers, smokkelaars, kuberkrakers, lasteraars, leuenaars;
Vir lesbiërs, gays, straights, trans- en interseksmense, queers, homofobe, selibates en ander wat moeilik in hokkies pas;
Vir dapperes, angstiges, vrolikes, depressiewes, siekes, tevredenes, ambisieuses, vergetenes, aggressiewes, ont­nug­terdes, verbetenes, geammuseerdes, treurendes, eensames, dromers en dankbares;
Vir renosters, kraanvoëls, vleie, pikkewyne, luislange, paddas, heuningbye, sardyne en marlyne, grasvelde, oli­fante, riviere, verkleurmannetjies, oerwoude, krewe;
Vir fariseërs, gelowiges , ongelowiges, eksegete, biskoppe, fundamentaliste, sendelinge, dwepers, dominees, profete, geloofsgenesers, gospelsangers, twyfelaars;
Vir prostitute, mishandeldes, geboeliedes, verhongerdes, uit­gestotenes, verwerptes, vervloektes, belasterdes, ge­stigmatiseerdes, verontmensliktes, verwondes en ver­nieldes –
dat Hy sy Seun gestuur het.

NG Kerk Pretoria-Oos (Ooskerk)

http://kerkbode.christians.co.za/2018/12/11/ng-kerk-pretoria-oos-ooskerk/

Medeleraarspos: Ooskerk met fokus op familie-en-deernisbediening
Aansoeke sluit Vrydag, 15 Februarie 2019.

Gemeenteprofiel:
Die kerkraad van die Ooskerk (NG Kerk Pretoria-Oos) wag aansoeke in vir die pos van medeleraar. Die Ooskerk is geleë in die ou Ooste van Pretoria, op die rand van Sunnyside. Ons gemeente is wyd versprei oor hoofsaaklik Pretoria en die groter Tshwane metropool. Ongeveer 65% van die gemeente is onder die ouderdom van 45. Weeklikse kontak met die gemeente vind hoofsaaklik plaas op Sondae, asook met ’n kleiner aantal lidmate tydens weeklikse geleenthede. Daarom werk die Ooskerk se huidige bedienings filosofie hoofsaaklik vanuit die aanbiddingsgeleenthede (eredienste) as die kern van waar uit alle ander bedieninge behartig word.

Die gemeente het jong, werkende lidmate, gesinne met klein kinders, skoolgaande jeug en ook ouer lidmate wat deel vorm van die Ooskerk. Die Ooskerk het ongeveer 3 000 lidmate en drie voltydse leraars poste. ’n Aantal leraars wat elders werksaam is, is ook aan die Ooskerk gekoppel.

Leraarsprofiel:
Die kandidaat moet:
• hom/haar kan vereenselwig met ’n gereformeerde spiritualiteit en teologie
• ’n sensitiwiteit en waardering vir ’n eietydse kontemplatiewe spiritualiteit hê
• toepaslike teologiese kennis hê en in staat wees om met jonger generasies, gesinne asook ouer lidmate te kommunikeer en verhoudings te bou
• bereid wees om leiding te neem in die gemeente se gesinsbediening
• bereid wees om leiding te neem in die gemeente se deernisbediening
• oor ’n passie vir liturgie en prediking beskik
• bekend wees as iemand wat in ’n spanverband met medeleraars kan funksioneer
• ’n fyn aanvoeling vir die estetiese hê en tog bereid wees om vernuwend en kreatief te
dink
• ’n goeie begrip en aanvoeling hê vir die verstaan van sosiale media, kommunikasie en ’n aanlyn teenwoordigheid
• beskik oor ’n sensitiwiteit vir geslag- en kultuurgelykheid, oop en nie-veroordelend wees.

’n Volledige posprofiel en pro-forma aansoek kan aangevra word by info@ooskerk.org.za

Vergoeding: Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.

Aansoek en navrae:
Aansoeke sluit Vrydag 15 Februarie 2019.
Vir navrae kontak asb die kerkkantoor by 012 344 1950 of die leraars: Paulus Burger 082 578 5157 of Marina Strydom 084 800 8931 tydens kantoorure, of stuur ’n e-pos na info@ooskerk.org.za

Aansoeke en CV’s moet gerig word aan: Die voorsitter van die kerkraad van die Ooskerk en kan gestuur word na info@ooskerk.org.za Kandidate moet tot ’n onderhoud, preekgeleentheid en psigometriese battery bereid wees, indien so versoek word.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

NG Gemeente Kathu

http://kerkbode.christians.co.za/2018/12/11/ng-gemeente-kathu/

Vakture: Medeleraarspos
Sluitingsdatum: 1 Februarie 2019.

Die kerkraad van NG gemeente Kathu wag in afhanklikheid aansoeke in vir bogenoemde pos.

Gemeenteprofiel:
Die NG gemeente Kathu is ’n dinamiese gemeente wat groot waarde heg aan geloofsonderskeiding. Ons is deurlopend soekend na God se wil vir ons gemeente en gemeenskap in die spesifieke tyd waarin ons geroep is om hier te dien. Ons vertrou dat die Here die regte persoon sal stuur om by ons aan te sluit om die reis waarop ons is, verder saam te loop.

Die meerderheid lidmate is goed geskoolde mense en werksaam by verskillende myne in die omgewing. Ons het baie jonger mense, getroud en ongetroud. Ons doop elke maand kinders en daarom is gesinsbediening vir ons belangrik. Ons is opgewonde oor die energie wat onder ons jonger lidmate bestaan.

Ons het ook ouer lidmate wat vir ons rolmodelle is. Ook hulle is vir ons baie waardevol.

Ons gemeente is in ooreenkomste met twee buurgemeentes. Twee van ons drie leraars spandeer tans 33% van hulle tyd in Olifantshoek en Deben.

Ons sien onsself as ’n gestuurde gemeente wat die liefde van God na alle mense, binne en buite ons gemeente, moet uitleef. Die Kerkraad het onlangs die volgende visie geformuleer: Geroep om met ’n Jesus-hart saam te reis.

Met die voorafgaande in ag genome nooi ons proponente om navraag te doen en aan te sluit by hierdie reis.

Leraarprofiel:
Binne bogenoemde opset sal alle pligte soos vervat in Kerkorde Artikel 9 belangrik wees, maar hy/sy sal ook ’n fyn aanvoeling hê vir die tieners en jong werkendes. Hoewel dit nie ’n jeugleraarspos is nie, sal die persoon die gemeente moet help om ons jeug beter te verstaan en bedien.

Kyk ook by www.ngkathu.co.za of www.facebook.com/NG-Kerk Kathu-145161755561992/
vir meer algemene inligting oor die gemeente.

Vergoeding en voordele:
• Sinodale skaal as riglyn.

Aansoek:
Stuur aansoeke en CV’s met drie verwysings asb teen 1 Februarie 2019 na: skriba@ngkathu.co.za Diensaanvaarding: April 2019.

Navrae:
• Kontak ds André de Villiers by 084 679 3274 of andre@ngkathu.co.za
• Ernalize du Toit 053 723 1071 of skriba@ngkathu.co.za

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

NG Kerk word lid van Church Unity Commission

http://kerkbode.christians.co.za/2018/12/11/ng-kerk-word-lid-van-church-unity-commission/

Dr Peter Langeman (regs), voorsitter van die Church Unity Commission en moderator van die Presbiteriaanse Kerk, skud blad met dr Gustav Claassen om die NG Kerk as volle lid van die CUC te verwelkom.

Die NG Kerk het op 9 November 2018 volle lid van die Church Unity Commission (CUC) geword.

Dit is ’n Suider-Afrikaanse groep van Engelstalige hoofstroomkerke en twee swart kerke wat in 1968 ge­stig is om saam te soek na onderlinge eenheid. Hulle het in 1970 ’n verklaring van voorneme opgestel wat deur die lidkerke onderskryf is.

Daarin onderneem hulle om ooreen te kom op ’n gemeenskaplike vorm van bediening van die Woord en sakramente, met inagneming van die diverse bedie­ningspatrone wat reeds eie is aan die verskillende denominasies.

Verder is besluit om alle lede van al die lidkerke tot die nagmaal toe te laat as ’n onmiddellike en sigbare teken van die algemene soeke na eenheid. Die kerke het ook onderneem om toenemend saam te werk op alle terreine van kerklike bedieninge.

Die lidkerke van die CUC is tans die Anglikaanse Kerk van Suid-Afrika, die Verenigende Presbiteraanse Kerk van Suid-Afrika, die Metodistekerk van Suid-Afrika, die Evangeliese Presbiteraanse Kerk van Suid-Afrika en die NG Kerk.

Vyf ander kerke – die Katolieke Kerk, Ethio­pies Episkopaalse Kerk, Evangelies Lutherse Kerk in Suid-Afrika, Morawiese Kerk en die Verenigende Ge­refor­meerde Kerk in Suid-Afrika – het tans waar­nemer­status.

Dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, sê dat die kerk reeds die afgelope paar jaar waarnemerstatus geniet het. In dié hoedanigheid was hulle reeds baie betrokke by die werksaamhede van die CUC. Vergaderings is bygewoon, insette is gelewer en daar is aan die konferensies van die CUC deelgeneem.

“Die NG Kerk is egter verheug om nou volle lid te kan wees. Dit is nog ’n verdere uitbreiding van die kerk se nasionale ekumeniese teenwoordigheid. Die CUC bestaan uit denominasies wat verbind is om te soek na organiese strukturele eenheid, ten einde die ideaal van ’n verenigde kerk in Suid-Afrika te bevorder,” sê Claassen.

Die CUC verbind hom om elke vyf jaar ’n sinode te belê om die vordering na dieper eenheid langs vyf trajekte na te spoor. Dit sluit in:
– Bevordering en verdere samewerking in die bedie­ning op plaaslike vlak, insluitend die ondersoek en ontwikkeling van modelle van plaaslike ekumene en verenigde gemeentes;
– Ontwikkeling van prediking en liturgiese bronne;
– Samewerking ten opsigte van die opleiding van studente vir die bediening en die voortgesette opleiding van predikante;
– Ontwikkeling en versterking van sentrums van hoop, in oorleg met die SARK en ander liggame, wat onder meer sal fokus op die verligting van armoede, ’n ver­bintenis tot onderwys, die uitwissing van geweld teen vroue en kinders en respek vir die omgewing; en
– ’n Soeke na maniere hoe lede visitasie by mekaar kan doen en mekaar kan ondersteun.

Claassen sê die NG Kerk is deur die CUC in ’n wyer kring as maar net met sy eie familie van kerke in gesprek oor kerkeenheid. Met die Lutherane word bilateraal vordering gemaak oor groter samewerking en met die Presbiterane word ’n soortgelyke gesprek ’n groter moontlikheid.

Groter eenheid van die kerk is broodnodig vir die getuieniskrag van gelowiges. Die NG Kerk is dankbaar om by al hierdie inisiatiewe tot groter eenheid betrokke te kan wees.

Is dit dan nog Dordt?

http://kerkbode.christians.co.za/2018/12/03/is-dit-dan-nog-dordt/

Vierhonderd jaar gelede, van 1618 tot 1619 is die sinode van Dordrecht in Nederland gehou. Dié sinode het onder meer die Dordtse Leerreëls opge­stel wat vandag nog een van die drie Gereformeerde belydenisse is wat die NG Kerk onderskryf. HENCO VAN DER WESTHUIZEN kyk terug en kyk na vandag.


“Uitverkiesing is genadewoorde!” So begin Willie Jonker sy boek oor die uit­ver­kiesing, Uit vrye guns alleen (1989).

Dit is ook wat hy tydens die 350 jaar-vieringe van Dordt in Die Kerkbode beklemtoon het (1968). Dordt, die belydenis oor die “uitverkiesing”, is ’n belydenis van “Gods genade”. Daarom is en bly die belydenis van belang, sê hy.

Die evangelie, die boodskap van die goeie nuus, dit wat hierdie nuus goed maak, is die genade, en wie genade sê, sê uitverkiesing. Die uitverkiesing is genade en genade uitverkiesing, volgens hom. Die uitverkie­sing is die grond waarop die genade vasstaan.

Dit is daarom dat hy sê die vieringe ’n geleentheid is om mense opnuut met die boodskap van die uitver­kiesende genade van God te vertroos. Dit is die bedoeling van Dordt, en dit moet ook tydens die 400 jaar-vieringe die bedoeling van die belydenis bly.

Die uitverkiesing beteken dat mense op grond van God se genade alleen uitverkies is (I). Dit is nie op grond van enigiets wat mense gedoen het of nog gaan doen dat hulle gekies is nie. Daar is in mense inderdaad geen gronde vir so ’n uitverkiesing nie. Dit is genade alleen, en daarom is en wil die belydenis ’n belydenis van vertroosting wees. Dordt wil vertroos, en dit is die bedoeling van die belydenis dat daar so oor die uitverkiesing gedink en gepraat moet word (I/14).

Dit is ook hoe daar oor kin­ders gedink en gepraat moet word (I/17). Dit is juis ook kin­ders, of ten minste die families van die kinders, wat deur die uit­verkiesing vertroos moet word, sê Dordt. Daar moenie twyfel bestaan of dié of daardie kind in der waarheid deel is van die familie wat God uitverkies het nie. Juis ook hulle wat nie weet wat kindwees beteken nie, behoort.

Dat hulle behoort, is gegrond in God se ja-keuse in en deur Jesus Chris­tus, die opgestane Ge­­kruisigde (II). Dit wat Hy daar deur sy dood gedoen het, sê Dordt, is meer as genoeg. Dit be­teken vir Dordt dat daar nie nog iets nodig is nie. Dit is nie dat ons eers dit of dat word en die genade dan genoeg is nie. Die ge­nade van God, wat in Jesus vir ons gegee is, is genoeg! En dit word die dui­delikste in dit wat Dordt oor kinders sê.

Want dit is vir hierdie kinders wat Jesus gesterf het. Volgens Dordt word die uitverkiesende genade van God juis nie duidelik wanneer gesê word dat Jesus vir almal, of nee, vir dié wat in Hom glo of nog gaan glo, gesterf het nie. Volgens Dordt sterf Jesus juis nie vir hulle wat glo nie. Hy doen dit vir dié wat uitverkies is. Hyself gee vir hulle geloof. Hy sterf vir dié wat God in Hom gekies het, en so word hulle sy kinders!

Maar wie is die kinders wat in Jesus gekies is, wat sy kinders is?

Dordt spel dit in detail uit. Hy kies sondaars (III/IV). Hy neem juis dié wat nie goed genoeg is nie aan as sy eie. Hierdie sondaars word Gods familie. En hulle word ’n familie van sondaars.

Hy kies dus nie soos ons kies nie. Hy kies nie dié wat Hom kies nie. Hy kies sondaars. Nee, Hy kies ons. Juis vir ons gee Hy geloof en die sekerheid wat die geloof gee, dat ook ons, deur die Gees, kan wéét dat ons wel gekies is, kinders van God is, behoort (III/IV)!

Dit is daarom belangrik dat niemand dié wat uit­verkies is laat glo dat hulle dalk nie hierin deel nie. Want niks wat hulle doen of nié doen nie, kan hulle van hierdie kindskap skei nie (V). Daarom dat Gerrit Cornelis Berkouwer, van wie Jonker ’n student was, in die laaste hoofstuk van sy werk oor die uitverkiesing (1955), voor hy die boek hieroor toemaak, waarsku dat die uitverkiesingsleer nie teen hierdie vertroos­tende doel in gebruik moet word nie.

En daarom is die belydenis ook vanjaar van belang!

Want juis ook ons dink en praat vandag nog oor mense asof hulle nie deur God uitverkies is nie, asof hulle nie kinders van God is nie, asof hulle nie aan God behoort nie.

Is dit omdat hulle sondig is, volgens ons? Sê Dordt nie dat ons juis as sondaars deel in God se uitver­kiesende genade nie? Dat ons as sondaars deel van God se familie geword het en dus susters en broers van mekaar is nie?

Is dit in die naam van Dordt dat God se kinders verwerp word, weeskinders word – dit wat, volgens Dordt, nie moontlik is nie? Is dit dan nog Dordt, die belydenis van die uitverkiesende genade van God, wat ons bely? En beliggaam?

– Dr Henco van der Westhuizen doseer historiese teologie aan die Universiteit van die Vrystaat.

Amptelike nuus, 30 November 2018

http://kerkbode.christians.co.za/2018/11/29/amptelike-nuus-30-november-2018/

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEP: Dr Roedolf Botha na Pretoria-Oosterlig; ds Frans Burger van Potchefstroom-Kandelaar na Rietfontein-Noord; ds Lounette Engelbrecht na Swellendam; dr Pieter Kruger van Nigel-Suid na Witfield; prop Bernice Serfontein na Waterkloof; ds Fay van Eeden van Lynnwood na Stellastraat; ds D Vermaak van Laeveld na die gekombineerde pos van Theunissen en Theunissen-Wes.
AANVAAR: Dr Andries Cilliers van Sonstraal na Drie­ankerbaai; ds AW Rothmann van Clocolan na Stilfontein-Sentraal; ds Frikkie van Niekerk van Lusaka na Die Strand.

WES-KAAPLAND

Emeriteer

Ds G van Schalwyk ontvang op 30 November 2018 demissie met emeritaat by NG gem Oudtshoorn. (ds JM Fourie, Ringskriba, 19.11.2018).

Hiermee gee die ring van Stellenbosch kennis dat ‘n akte van demissie by emeritaat verleen is aan dr Chris Jones, gekoppelde leraar van NGK Stellenbosch-Welgelegen. Die akte van emeritaat is op 21 November deur die ring aan dr Jones oorhandig en is geldig vanaf 1 Desember 2018. (ds Leon Cronje, Ringskriba, 20.11.2018).

Bedanking

Die NG gem Stellenberg het op 14 November 2018 ds Peter Kotze, jeugpredikant, se bedanking met diensbeëindiging op 31 Desember 2018 aanvaar. “As gevolg van verdere studies en ’n gevoel van roeping” het hy besluit het om amptelik as predikant van die NG gem Stellenberg te bedank met behoud van bevoegdheid as proponent in die NG Kerk. (Fritz Brand, Bestuurder: Administrasie, 19.11.2018).

NOORD-KAAPLAND

Bevestiging

Ds Hendrik Wessel de Kock is op Sondag, 4 November 2018, deur ds Kobus van Tonder bevestig by NG gem Kalahari (Hotazel). Ds De Kock het ook sy intreepreek gelewer. (Yvonnette, 09.11.2018).

Ds WJ Oosthuizen, emeritusleraar van Groblers­hoop, het die beroep na die NG gem Griekwa­stad aangeneem. (Maryna Strübchen, Skriba, 12.11.2018).

NG Kerk George-Bergsig

http://kerkbode.christians.co.za/2018/11/28/ng-kerk-george-bergsig/

Vakature: Voltydse jeugwerkerspos
Sluitingsdatum: 9 Januarie 2019.

Die NG gemeente George-Bergsig se visie is: “God verander lewens, Hy stuur ons om sy liefde te leef.” Die gemeente is opsoek na ’n persoon wat vanuit hierdie visie binne sterk verhoudings die jeug van ons gemeente sal bedien. By Bergsig gemeente vind bediening in spanne plaas waarbinne die jeugwerker, lidmate en leraars saamwerk om ons jeug met passie en ywer te bedien.

Die pligte behels onder andere:
• Woordverkondiging in samewerking met leraarspan
• Toerusting van jeugbedieningleiers
• Koördinering van kleuterkerk- en kinderkerkbediening in samewerking met leraars
• Bediening van Gr 8-10 jeug in samewerking met die leierspan
• Begeleiding van belydenisklas (Gr 11)
• Organisering van jaarlikse stranddiensuitreik na Heroldsbaai
• Aanbied van plaaslike uitreike en jeugkampe
• Algemene pastorale sorg van tieners
• Bediening by skole in samewerking met personeel
• Koördinering van kleingroepbediening onder studente en jong volwassenes

Posvereistes:
Persone wat oor die volgende vereistes beskik kan aansoek doen om die pos te vul:
• ’n Passie vir God en ’n hart vir jongmense
• ’n Sterk fokus op verhoudings
• ’n Lewende verhouding met die drie-enige God
• Emosionele en geestelike volwassenheid
• Geroepenheid en passie vir jeugbediening
• Moet goed in spanverband kan saamwerk
• Lidmaat van die NG Kerk
• Beskik oor eie vervoer

Kwalifikasies en ondervinding:
• ’n Tersiêre kwalifikasie in jeugwerk
• Ondervinding in jeugwerk is ’n aanbeveling

Diensaanvaarding: 1 Maart 2019 (vroeër indien moontlik vir die kandidaat).

Aansoek:
• Stuur u aansoek, asook ’n kort motivering van u aansoek per e-pos aan: admin@george-bergsig.co.za
• Aansoeke moet ’n kort CV asook drie verwysings insluit
• Sluitingsdatum vir aansoeke: 9 Januarie 2019
• Aansoekers wat die kortlys haal, sal genooi word vir ’n persoonlike onderhoud
• Salaris onderhandelbaar

Navrae:
Enige navrae kan telefonies gerig word aan ds Rudolph Grobler, tel: 082 820 9899 of per e-pos aan: wolliegrobler@gmail.com

Die kerkraad is nie verplig om ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Proponente 2018

http://kerkbode.christians.co.za/2018/11/27/proponente-2018/

Kerkbode stel met trots die proponente wat onlangs by die onderskeie teologiese fakulteite tot die bediening toegelaat is, voor. Tien vanaf die Universiteit van die Vrystaat, 13 vanaf die Universiteit van Pretoria en vyf vanaf die Universiteit Stellenbosch.


UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT

EMRI BEKKER is op 30 Junie 1993 in Johannesburg, Gauteng gebore en het aan Hoërskool Kroonstad in 2012 gematrikuleer. Aan die UV behaal sy die graad BDiv in 2016 en aan die einde van 2017 haar MDiv-graad. Haar skripsie het gehandel oor: Die betekenis van “The Circle of Concerned African Women Theologians” vir sending in Afrika met betrekking tot Johannes 4. Sy het haar gemeentejaar by NG gemeente Cale­­don-Wes en Caledon Moedergemeente voltooi onder die leiding van ds Pierre Burger en ds Awie Brand (Wes) en ook onder ds Dewald du Toit en ds Marinus Theron (Moedergemeente). Haar belangstelling in die bediening is om verhoudings met alle soorte mense te bou, die gemeenskap te dien en ook om in formele nedersettings betrokke te raak en help om ’n verskil te maak. My hart is uit en uit sending/missionaal en om mense oor grense heen te leer ken. Ek geniet dit om met tieners te werk en te help by aksies by skool (CSV, drama, hokkie afrig) sodat ek hulle in hul gemaksone kan leer ken en so verhou­dings bou. Ek het ook ’n nuwe liefde vir die kleiner kinders (laerskool) ontdek. Sy het ook ’n passie vir kerkwees en wat kerkwees vir ander in hul konteks beteken. Sy kan by emmerbekker1993@gmail.com en 072 943 5877 gekontak word.

RIKUS BOTHA is op 21 Junie 1994 in Clocolan, Vrystaat gebore en het gematrikuleer aan Hoërskool Jim Fouché, Bloemfontein in 2012. Hy behaal sy BTh- in 2016 en in 2017 sy MDiv-graad aan die UV. Sy skripsie het gehandel oor: “Maak dit ’n verskil as ek bid? – ’n Ondersoek na gebed as ’n etiese handeling.” Hy het sy gemeentejaar by Geloofsentrum Universitas voltooi onder die leiding van ds Retief Botha. Hy is tans ook in die proses om sy Honneursgraad met spesialisering in Hebreeus te voltooi. Sy belangstelling in die bediening is vanuit die oortuiging dat hy geroep is om in diens van Jesus Christus te staan – die belangrikste rede vir sy aanmelding. Skrifgetroue prediking, pastorale sorg en jeugbediening dien ook as enkele uitgangspunte vir sy belangstelling in die bediening. Hy kan by 073 106 9776 en rikuscb@gmail.com gekontak word.

SULÉNE DU TOIT (gebore Strauss) is op 3 Mei 1993 gebore en het op ’n plaas naby De Aar grootgeword. Suléne het in 2011 haar skoolloopbaan by Hoërskool De Aar voltooi. Beide haar ouers is reeds afgetree, met haar pa wat al 83 jaar oud is (sy het dus ’n natuurlike aanvoeling en passie vir die bejaarde­be­diening). Die natuur en musiek lê haar ook na aan die hart. Haar roepingsverhaal is ’n storie van God wat, soos in die geskiedenis van die Bybel, weereens bewys dat Hy enigiemand in sy diens kan gebruik. “Die Here roep nie net bekwames nie; Hy bekwaam ook dié wat Hy roep,” sê sy. Aan die einde van 2016 behaal sy haar BDiv-graad. En in 2017 verwerf sy haar MDiv-graad, met die skripsietitel: “Die invloed van geestelike musiek op die senior lidmaat se geloofslewe.” Sy het haar gemeentejaar by NG Moedergemeente Harrismith, onder leiding van ds Ulrich Ohlhoff en ds Gert Victor, voltooi. Suléne is daarvan oortuig dat die Here haar in sy diens wil gebruik en in nederigheid wil sy ook haar belangstellings van veral Skrifgetroue pre­di­king, liefde vir bejaardes, musiekbe­diening en pastoraat, voluit uitleef. Sy en Rikus is getroud. Jy kan haar by 073 341 5951 en sulenestrauss@gmail.com kontak.

CATHARINA CORNELIA (THANIA) LABU­SCHAGNE is op 26 Ok­to­ber 1994 in Klerksdorp gebore en het aan die Hoërskool Fichardtpark, Bloemfontein in 2013 gematrikuleer. In 2014 voltooi sy ’n BTh- en in 2015 ’n MDiv-graad aan die UV. Sy is tans besig met ’n PGDip en haar Honneurs in Sielkunde. Haar skripsie was getitel: “Gestremd én beeld van God? ’n Interpretasie van die Imago Dei-motief in die lig van gestremdheid”. Sy wil graag oud en jonk in ’n gemeente en/of gemeenskap bedien. Haar belangstelling vir die bediening is dus om mense as Godsgeskenke te kan liefhê, verhoudings te bou en te herstel, hulle te help om genesing en troos in die Here te vind en uiteindelik standvastig in die geloof, voluit te lewe. Pastorale versorging, eenvoudige en kreatiewe prediking, asook musikale vaardighede beskou ek as die besonderse gawes wat die Here vir my gegee het. Ek sal egter nie daarin wil stagneer nie, maar met ’n leerbare gees Hom altyd wil toelaat om my in alle fasette van die bediening voortdurend uit te daag, nuut te laat dink oor dinge en nuwe vaardighede te leer, wat tot uitbou van sy koninkryk sal strek. Sy is met Rikus Botha getroud. Sy kan by sonneblomkaalvoetkind@gmail.com en 081 062 3438 gekontak word.

HANNEKE MEYER is ’n weduwee-pensioenaris wat na aftrede die roeping ont­vang het om haar in die teologie te bekwaam. Sy is op 4 Mei 1942 op Williston gebore en is vanweë haar ouderdom nie meer beroepbaar vir ’n gemeente nie. Sy het egter nog baie om te bied, veral op die gebied van prediking, Bybelstudies en bejaardesorg en sal graag op kontrakbasis gemeentes in daardie verband wil dien. Sy was voor aftrede ’n Wiskunde- en IT-onderwyser en was ook vir vyf jaar voor haar huwelik in diens van die CSV as reisende sekretaresse van die vereniging in Oos-Kaapland. Hanneke het twee seuns wat in Port Elizabeth woon. Sy kan by hanneke.dtmeyer@gmail.com en 082 569 7784 gekontak word.

WERNER NEL is op 28 Januarie 1992 in Bloem­fontein gebore en het in 2010 aan Grey Kollege gematrikuleer. Hy behaal die BDiv-graad in 2016 en die MDiv-graad in 2017. Die titel van sy navorsing was:“Die missio Trinitatits as katalisator tot versoening en ’n lewe saam in Suid-Afrika”. Hy het sy gemeentejaar by die NG gemeente in Lusaka, Zambië, onder leiding van ds Frikkie van Niekerk en ds Moses Zulu voltooi. Sy belangstellings in die bediening sluit musiekbediening en inter- en multikulturele bediening in. Hy trou op 8 Desember met Martinet Botes. Hy kan by +260 960 706030 / +2784 627 6283 en wernernel25@yahoo.com gekontak word.

HJ PRINSLOO is op 23 April 1994 op Uitenhage gebore en het aan die HTS Daniel Pienaar in 2012 gematrikuleer. Hy voltooi die BTh-graad cum laude in 2016 en die MDiv-graad cum laude in 2017. Vir beide grade het hy ’n Dekaansmedalje ontvang vir die beste student in die onderskeie graad. Sy skripsie, onder leiding van prof Francois Tolmie, was getiteld: “Die begrip epangelia in die lig van Paulus se retoriese strategie in die brief aan die Galasiërs”. Hy het sy gemeentejaar by NG gemeente Pellissier in Bloemfontein onder leiding van ds Francois Lamprecht gedoen. Prinsloo beskyf homself as iemand wat deur God geroep is om in sy diens te staan, werksaam in die breë gemeente. Hy is baie passievol oor die Bybel. Prinsloo beoog om homself verder te bekwaam met nagraadse studie in die Nuwe Testament. Hy kan by 084 221 8959 en Jesus.kom.weer@gmail.com gekontak word.

BERNARD VAN WYK is op 11 Julie 1994 in Witbank, Mpumalanga gebore en het aan Hoërskool Generaal Hertzog in 2012 gematrikuleer. Aan die UV behaal hy die graad BTh in 2016 en aan die einde van 2017 sy MDiv-graad. Sy skripsie het gehandel oor: “Die gemeente se betrokkenheid by die geloofsreise van hul jongvolwassenes”. Hy het sy gemeentejaar by NG gemeente Parys-Wes voltooi onder die leiding van ds Barry van Wyk. Sy belangstelling in die bediening is vanuit die oortuiging dat hy geroep is om in diens van Jesus Christus te staan. ’n Fokus om Skrifgetrou te preek en ’n liefde vir beide jongmense en bejaardes dien ook as enkele uitgangspunte vir sy belangstelling in die bediening. Hy geniet dit om na mense se verhale te luister, ongeag die persoon se ouderdom, want hy is oortuig daarvan dat elke persoon se verhaal iets bydra tot die opbou van die kerk. Hy kan by bernardvanwyk4@gmail.com en 076 778 5813 gekontak word.

RONÉ VOSLOO is op 16 Februarie 1989 in Bloemhof, Noordwes gebore en het in 2007 in Aliwal-Noord gematrikuleer en daarna ’n diensjaar vir Christus gedoen. God neem haar op ’n ontdekkings­reis en sy werk as jeugwerker by verskeie skole en studeer pastorale berading deur Filadelfia. In 2015 behaal sy haar BTh-graad en in 2016 haar MDiv-graad aan die UV. Haar skripsie handel oor die gebruik van Facebook binne die gemeente onder leiding van prof JA van der Berg. Sy het haar gemeentejaar in George by die Moedergemeente, onder die leiding en mentorskap van dr Steve van der Walt en dr André Pretorius, voltooi. Sy beoog om vorentoe haar studies in pastoraat verder te neem en uiteindelik ’n PhD in kontekstuele pastoraat te doen. Haar belangstelling vir die bediening lê veral in jeug, kinders, pastoraat en die waarde van vroue. Haar kreatiwiteit wys in haar bedie­ning. Sy glo dat die bediening wat sy gehad het voor haar studies in Teologie haar op ’n unieke wyse voorberei het en deel uitmaak van haar roeping as leraar. Sy kan by 072 115 5607 en rone.vosloo@gmail.com gekontak word.

STÉFAN WELTHAGEN is op 8 Julie 1992 in Bloemfontein gebore en het aan Hoërskool Sentraal in 2010 gematrikuleer. Aan die UV behaal hy die graad BTh in Junie 2017 en in 2018 sy MDiv-graad. Sy skripsie het gehandel oor: “Watter rol behoort gemeenteleiers in die geloofsvorming van tieners te speel?” Hy het sy gemeentejaar by NG gemeente Hugenoot onder die leiding van ds Nico Mostert voltooi. Sy belangstelling in die bediening is vanuit die oortuiging dat hy geroep is om in diens van Jesus Christus te staan – die belangrikste rede vir sy aanmel­ding. ’n Fokus op Skrifgetroue prediking en ’n liefde vir gesinne en jongmense dien ook as enkele uitgangspunte vir sy belangstelling in die bediening. Hy kan by 072 184 2555 en stefanwe01@gmail.com gekontak word.

UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

STIAN ALBERTUS BLOEM is gebore op 28 September 1991 en slaag matriek aan die Hoërskool Florida in 2010. Hy slaag beide BTh- en MDiv-grade aan die UP. Hy het vier jaar by Rant-en-Dal Prisma as tiener-jeugwerker gewerk. Hy sien homself as leraar vir die jeug – hy het ’n passie vir jongmense en sien die potensiaal wat hulle kan bereik, daarom sal hy graag wil help in die begeleiding. Hy het ook ’n passie vir mense in nood en sy hart breek vir mense wat uitgebuit word deur die samelewing. Sy skripsie: “Gestremdheid en lyding in die kerk – Pastoraat vanuit Job” het ontstaan vanuit sy stiefbroer wat outisties is. En vir jare worstel hy met die grootheid van God terwyl daar mense is wat Hom dien wat gestremd is. Waarom is daar lyding en onreg, waarom word kinders met gestremdheid gebore? Sy verstaan van God is dat Hy enigiets kan doen en wonderwerke steeds vandag doen, maar hoekom dan gestremdheid? Hy is getroud met Lizette. Stian se kontakbesonderhede is Posbus 2360, Wilropark 1739, stianab@gmail.com en 083 443 5993.

HENDRIK FREDERIK DE LANGE, gebore 14 Augustus, het gematrikuleer in 1998 aan Rustenburg Hoërskool. Hy het ’n diensjaar gedoen en was ook jeugwerker. Vir die laaste 15 jaar was hy by verskillende gemeentes in die jeugbe­dienings betrokke, wat ingesluit het Mo­re­letapark, Rustenburg-Suid en Rus­tenburg-Proteapark. Hy was drie jaar jeugbedieningsvoorsitter by Rustenburg-Suid en sal graag in jeugbediening wil bly werk. In 2010 het hy sy BTh-graad afgehandel. Sy skripsietema was “The first Jesus-followers and ubuntu: Then and now”. Die hoofge­dagte was om te kyk watter lesse ons as moderne kerk kan leer in terme van menseverhoudings uit die vroeë kerk en die filosofie van ubuntu. Freddie kan by 072 483 8798 of freddiedelange@yahoo.com bereik word.

MARTHINUS JACOBUS HEYMANS is op 8 November 1990 gebore. Hy behaal sy BTh (Bybel­tale) en Hons BTh, asook sy MDiv aan NWU. Hy het die Comrades Marathon al voltooi, was betrokke by die Teologiese Studentevereni­ging, kerkplanting, uitreike na Malawi en stranddiens. Sy gemeente-ervaring sluit in laerskool-aksies, kinderfeeste, verslawingberading, Bybelstudies, Koningskinders, kinderhuisbediening, jeugaksies, jeugkampe en Bybelskool. Marthiens stel primêr belang in Woordbediening, en sekondêr in pastorale berading en jeugbediening. Sy skripsietema was “Providing pastoral care to the porn addict: Perspectives from James 1”. Die studie het gefokus op die oorsake en drywingselemente van die verslawingsiklus. Daar word dan bepaal of ’n model vanuit Jakobus gevind kan word. Hy is getroud met Jacolene. Sy kontakadres is Walter Sisululaan 239, Potchefstroom en hy kan ook by 072 934 9135 en heymarthiens@gmail.com gekontak word.

CHRISTOFFEL FRANS JACOBS is gebore op 1 November 1993 en het aan die Hoërskool Centurion gematrikuleer. Tydens sy studies aan UP dien hy op die HK, Fakulteit Teologie met Portefeulje: Uitreik en Gemeenskap. Hy is van 2013 betrokke by Wierdapark-Suid, en om meer blootstelling te kry, raak hy ook in sy gemeentejaar betrokke by Lyttelton-Noord, aangesien die twee gemeentes verskil van mekaar in tradisie en kultuur. Hy stel veral belang in binnegemeentelike verhoudings en jong volwassenes. Sy skripsietema, “Die rol van die kerk in die stryd teen xenofobie in ’n post-apartheid Suid-Afrika” het gehandel oor die geweldige uitdaging wat xenofobie bied vir die regering, maar ook vir die stedelike NG Kerk. Die studie het gefokus op die spesifieke rol van die kerk ten opsigte van hul rol om verwerping, diskriminasie, veilige vesting, bevryding en versoening tussen buite- en binnelanders aan te spreek. Chris kan by chrisfjacobs@gmail.com en 076 793 0233 gekontak word.

NIENKE KEMM is op 22 Februarie 1994 gebore en het aan die Hoër Tegniese Skool Rustenburg in 2012 gematrikuleer. Gedurende haar eerste paar studiejare is sy lidmaat by Universiteitsoord en van middel 2015 tot einde 2017 jeugwerker by Raslouw. Nienke doen haar gemeentejaar in Groblersdal en stel veral belang in jeug- en studentebediening. Haar skripsietema was “Behoeftes van en bediening aan kerkvervreemde dagstudente: ’n Empiriese studie”. Die navorsingsvraag is waarom dit die geval is dat dagstudente wat reeds belydenis van geloof in die NGK afgelê het, kies om nie by ’n gemeente in te skakel nie. Die doel is om die redes vir die vervreemding te bepaal, en om aan die hand van die bevindings konsepte te identifiseer wat gemeentes kan begelei in hul bediening aan studente en om in hulle behoeftes te voorsien. Nienke woon te Parkstraat 16, Rustenburg en kan by 079 515 4156 en nienke.kemm@gmail.com gekontak word.

MARCO KOCH is op 26 Mei 1990 gebore. Marco matrikuleer aan die Hoër Tegniese Skool Middelburg in 2008 en slaag sy Argitektuurstudies (BSc Arch) aan UP in 2012. In 2017 slaag hy sy BTh-graad cum laude en ontvang ook die dekaan se Merietelystoekenning. Ook sy MDiv en BA Hons in Antieke Tale- en Kultuurstudies slaag hy cum laude. Hy het deelgeneem aan die Global Next Leaders Forum konferensie in Bulgarye en bied die teologiese leierskapkursus Leadership & Etique en Afrique aan saam met proff Willem Fourie en Stephan de Beer in Kinshasa, Demokratiese Republiek van die Kongo. Hy verteenwoordig die NG Kerk by die Global Institute of Theology sowel as die Wêreldraad van Gereformeerde Kerke se algemene vergadering in Wuppertal & Leipzig, Duitsland. Marco was betrokke by Universiteitsoord, Lynnwood en doen sy gemeentejaar in Tygerpoort. Sy skripsie: “Tradisies binne die raamwerk van studentebehuising en oorgangsrites: ’n Praktiese ondersoek”, fokus op die verwelkomingseremonies van verskeie koshuise by UP. ’n Laaste ondersoek was om ’n model daar te stel om koshuisleierskap te ondersteun in die kritiese evaluering en herevaluering van die verwelkomingsere­monies. Hy is verlede jaar getroud met Doret. Marco kan by 073 428 2709 en marco2koch@gmail.com bereik word.

CHRISTIAAN FREDE­RICK MULDER is gebore op 16 Junie 1978 en het in 1996 aan die Hoërskool Noorderland gematrikuleer. Hy behaal sy BTh-graad aan die US en werk van 2007 tot 2016 as onderwyser, en later hoof van die departement LO, asook hoof van dissipline by ’n onafhanklike skool in Polokwane. Hy was betrokke by Bybelstudieklasse en omgeegroepe en besluit om sy studies aan die UP voort te sit en behaal sy MDiv-graad in 2017. Gedurende sy praktiese jaar was hy by Pietersburg-Noord blootgestel aan al die bedienings in die gemeente, asook wat die gemeente na buite in die stad doen. Hy het op ’n gereelde basis gepreek in kleiner plattelandse dorpies, waar hy blootstelling gekry het aan die unieke behoeftes van lidmate in boeregemeenskappe. Dis ook by die plattelandse gemeentes waar sy belang­stelling lê: Hulle gaan gebuk onder misdaad en ’n onsekere toekoms. Hy stel ook belang in hoe die kerk uitreik na mense wat kerklos is. Met sy skripsie, “Konflik in ’n gemeente, met verwysing na die sinodebesluit oor SVG in 2016”, het hy navorsing gedoen oor hoe een gemeente hierdie konflik hanteer het en hoe die predikante hierdie konflik kon oplos. Christiaan woon in Polokwane en kan by 076 253 5825 en mulder.erick@gmail.com bereik word.

CHARLOTTE BONSIWE NELSIWE SIBANYONI slaag matriek aan Hendrik Verwoerd Hoërskool in 2012. Buiten ’n BTh- en MDiv-graad, slaag sy ook BA Honneurs (Antieke Taal- en Kultuurstudie) aan UP. Voor haar studies was sy ’n fasiliteerder by ’n klein maatskappy wat opvoedkundige skoolkampe reël. Sedert 2017 is sy jeugwerker by Lux Mundi in Garsfontein, waar sy ook haar gemeentejaar doen. Sy het ’n passie vir jongmense. Haar droom en visie is waar sy jongmense saam sien loof en prys, hande vat en mekaar se leed en liefde deel: Swart, bruin, wit, Indiër, almal. Sy droom van ’n kerk en land waar die lied “For King and Country: By our Love” regtig gesien en uitgeleef word. Sy droom van ’n kerk waar jongmense ’n konkrete verskil in ons diverse, geskeurde en dikwels verwarde wêreld maak … saam. Sy droom van die kerk wat hoop gee aan die hopeloses en hulpeloses. Skripsietema: “Ecclesiastes 11:1 – Read in the light of recurring themes in the Book of Ecclesiastes”. Dit het gehandel oor die woorde van Qohelet 11:1 in die Ou Testament wat ’n idiomatiese uitdrukking geword het in Afrikaans en Engels met ’n positiewe konnotasie: “Gooi jou brood op die water, want jy sal dit vind na baie dae”. Hierdie uitdrukking word geïnterpreteer as ’n oproep vir mense om te glo dat hulle goeie dade hulle uiteindelik sal bevoordeel. Charlotte kan by 079 219 7010, 081 522 7714 en charlottesibanyoni@gmail.com gekontak word.

HENDRIK SMAL is gebore op 19 Maart 1993 en het in 2011 te Hoërskool Elspark gematrikuleer. Voor sy studies aan UP het hy eers ’n Diensjaar vir Christus gedoen na matriek, saam met die groep 13th Floor (ook bekend as C-kruis). Tydens sy studies was hy ’n kroegman, ’n DJ, ’n kassier en tegniese hoof by Uitvoerende Kunste. Hy was betrokke by Sunwardpark Gemeen­skaps­kerk, en doen sy gemeentejaar by Proteapark. Hy het ’n passie vir mense, veral mense wat seergekry het in die kerk en wat tans uit die kerk uit is of mense wat nooit binne die kerk gekom het nie. Hy het verder ’n passie om met mense te werk wat voel die lewe kry hulle onder. Sy skripsie­tema is “Die verwerping van Afrikanerdom en die Christelike geloof binne die lirieke van Fokofpolisiekar”. In sy verhandeling is daar gekyk na hoe FPK wou losbreek van sommige aspekte van die engheid van die Afrikaanse kultuur en oor hoe geloof ’n rolspeler was binne die reis van FPK se wegbreek. Daar is ook gekyk hoe hierdie groep vervreem is van die samelewing. Dis juis agv die rede dat geloof so ’n groot rol gespeel het binne die Afrikanerdom, dat toe FPK gerebelleer het daarteen, dat die hele Afrikanerdom aanstoot geneem het aan hierdie groep. Hendrik kan by 076 143 9559 en smalhendrik@gmail.com gekontak word.

WILLEM ANDREAS SMIT is gebore op 13 Maart 1989 in Pretoria en het aan die Hoërskool Oos-Moot gematrikuleer. Willem het nie die tradisionele roete gevolg nie en hy handel sy voorgraadse studies (BTh) by die South African Theological Seminary af. Sedert 2010 raak hy betrokke by Silvertonkruin waar hy verskeie rolle vertolk het – as ouderling, pastorale werker, geleentheidsprediker en voorsitter van die kerkraad. In 2015 besluit hy om in te skryf by UP om sy Gereformeerde studies af te handel. Hy slaag sy MDiv met lof. Sy skripsietitel is “Die praktyk van huisbesoek vandag: ’n Gemeentestudie-ondersoek”. Dit val binne sy persoonlike passie, naamlik pastorale versorging, huis- en hospitaalbesoek. Hy het sy gemeentejaar by Faerie Glen gedoen en het in 2017 in die Ring van Silverpark op ’n tugliggaam gedien, maar is ook in 2018 deur die Oostelike Sinode afgevaardig om as verteenwoordiger op ’n tugliggaam in die Ring van Lyttelton te dien. In Maart 2017 is hy met Christi-Mari Botes, wat tans nog musiekdirekteur van Silvertonkruin is, getroud. Willem kan per e-pos by wilansmit@gmail.com of by 084 281 1115 gekontak word.

LOURENS VAN DEVENTER is ’n uitgesproke kind van die Here. Hy is op 14 Desember 1993 gebore en het in 2012 in Tzaneen by Hoërskool Ben Vorster gematrikuleer. Buiten sy studies by UP is hy ook ’n musikant en ’n grafiese kunstenaar. Tydens sy studentejare het hy op die Fakul­teit Teologie se Huiskomitee gedien. Hy was by talle gemeentes betrokke waar hy veral ’n groot rol gespeel het wat musiek betref. Sy gemeentejaar doen hy by Witrivier. Hy stel belang in mense se stories – die unieke pad wat die Here met elke individu stap en hoedat hulle God daarin beleef. Sy MDiv-skripsie was in Nuwe Testament, en die titel was “Consequences reading the Bible: Looking at Jesus cursing the fig tree (Mk 11:12-25) and the homosexuality debate”. Hierin het hy gekyk na die kompleksiteit en die dinamiese aard van Bybeltekste, en hoe tekste nie buite konteks gebruik kan word nie. Hy het dit dan op die tekste toegepas wat in die gaydebat gebruik word. Hy is met Anja getroud. Hy kan by 072 040 7378 en lourensvd3@gmail.com gekontak word.

NATALIE-ANN VAN DEVENTER is in 1994 in Natal gebore en het haar hele skoolloopbaan by Gelofte Skool in Pinetown voltooi. In 2016 het sy as jeugwerker by Monumentpark vir graad 1-11 begin en daar veral haar passie vir jeug- en gesinsbediening ontdek. Hier het sy ook haar gemeentejaar gedoen. In 2017 het sy spiritualiteitstipes bestudeer deur die vraag te vra of spirituali­teitstipes binne die Handleiding vir die erediens voorkom. Die bediening van ver­skillende mense was vir haar so belangrik, dat sy die behoefte gehad het om te kyk of daar deur liturgiese voorbeelde in die Handlei­ding wel ’n Goddelike ontmoeting vir alle Spiritualiteitstipes bewerkstellig kan word. Natalie kan by natsvd8@gmail.com en 076 187 7249 gekontak word.

NA COLLOQUIUM DOCTUM

ROEDOLF BOTHA is op 12 Januarie 1968 gebore en het aan die Hoërskool Linden in 1986 matriek geslaag. Hy behaal sy BA Teologie-graad aan RAU, BD aan UP, MDiac aan Unisa, en PhD aan Radboud, Nijmegen, Nederland. Sy gemeente-erva­ring sluit in Pretoria-Oosterlig (1993-1997), Horison-Noord (1997-2001), Ruimsig (onafhanklike kerkplanting 2001-2010), Dialoog-gemeente (onafhanklike kerkplan­ting 2011-2017), Pretoria-Oos­terlig vanaf Januarie 2018 tot op hede. Hy stel belang in leierskap, gemeentebou, evangelisasie, dissipelskap en apologetiek. Sy skripsietema was “Die rol van visie by gemeentebou”, wat gehandel het oor die bydrae van visie as ’n besigheidskonsep in die rol van dissipelskap en gemeentebou. Hou die idee van visie hoegenaamd verband met Bybelse idees oor kerkwees? Hoe kan dit gebruik word in diens van gemeentewees en die geestelike groei van die lidmate van ’n plaaslike gemeente? Roedolf woon in Wapadrand. Hy is getroud met Marié en hulle het twee kinders. Hy kan by 082 826 2641 en roedolf@oosterlig.co.za of roedolf@ekerk.org.za gekontak word.

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

TALITHA CONRADIE (van der Westhuizen) is op 11 Maart 1994 in die Strand gebore en het in 2012 aan die Hoërskool Langenhoven (Riversdal) gematrikuleer. Sy het in 2016 haar BDiv-graad aan die US behaal. In 2016 het sy haar navorsingsportefeulje in Praktiese Teologie onder leiding van prof C Thesnaar voltooi met ’n minitesis, getiteld: “Die pastorale versorging van bipolêre pasiënte met die oog op aanvaar­ding”. In 2017 het sy haar MDiv-graad, onder leiding van rev N Penxa-Matholeni met die titel: “Exploring the role of pastoral care in Christian spirituality with reference to premarital counseling” behaal. In 2018 het sy haar gemeentejaar by die NG gemeente Lourensrivier in die Strand gedoen. Sy was veral betrokke by seniorbediening, gebeds­kursus en Bybelskool (Veritas). Vir Talitha lê die pastoraat en mentorskap na aan die hart. Sy leef haar in prediking en ander leringge­leenthede uit en geniet dit om in alle fasette van die gemeente betrokke te wees. Sy is met Pieter Conradie getroud. Sy kan by 081 725 8172 of conradie.talitha@gmail.com gekontak word.

MELISSA ELLIS is op 26 Januarie 1994 in Kathu gebore en het in Bellville grootgeword en in 2012 aan die Hoërskool Bellville gematrikuleer. In 2016 behaal sy die graad Bacculaureus in Teologie en in 2017 haar MDiv cum laude aan die US. Die titel van haar tesis is: “Doop­gedrewe moraliteit.” Sy doen in 2018 haar gemeentejaar by die NG gemeente Gamka­vallei in Beaufort-Wes waar sy by alle bedieningsareas betrokke is. Betrokkenheid in die gemeente, jeug en pastoraat lê haar na aan die hart. Sy hou daarvan om saam met mense tee te drink en hulle lewensverhale te hoor. Melissa is verloof aan Dewald Hoffmann, ’n predikant, en gaan in April 2019 trou. Sy kan by 066 220 7498 of ellis.melissa94@gmail.com gekontak word.

GERHARD (GERHARDUS STEPHANUS MARITZ) ENSLIN is gebore op 28 Maart 1994 in Prieska (Noord-Kaap), en het in 2012 by Paarl Gimnasium gematrikuleer. In 2016 voltooi hy sy BDiv-graad, en in 2017 sy MDiv-graad cum laude aan die US. Sy skripsie het gehandel oor: “Skuldgevoel by volwasse kinders van Alzheimerspasiënte: ’n Pastorale benadering.” In die jaar 2018 doen hy sy gemeentejaar by NG gemeente Lourensrivier in die Strand, met spesiale fokus op die hoërskooljeug en die geestelike toerusting van jeugleiers. In sy gemeentejaar stig hy ’n projek om jongvolwassenes in die omgewing met mekaar te verbind, verhoudings te vestig en ondersteunings­netwerke te skep. Hoewel hy dit geniet om in sessies en groepe met jeug en leiers te werk, het hy ook ’n waardering vir dieper een-tot-een pastorale gesprekke. Hy kan by 079 532 8834 en gerhardenslin@gmail.com gekontak word.

ELNA MOUTON het grootgeword in Ceres, waar sy in 1969 aan die Hoërskool Charlie Hofmeyr gematrikuleer het. Sy was van kleins af bewus van ’n roeping tot interkulturele kerklike bediening, en het haar akademiese loopbaan begin met ’n BA-graad in Stellenbosch (hoofvakke Bybelkunde en Xhosa). Later het sy ’n BA Honneurs in Bybelkunde van US (1980) en ’n MA-graad in Nuwe Testament van die voormalige Universiteit van Port Elizabeth (1987) ontvang, beide cum laude. Nadat sy haar professionele loopbaan as ’n kerklik-maatskaplike werker begin het, het sy in 1990 by die Departement Bybel- en Godsdiens­kunde by UPE (tans Nelson Mandela Universiteit) aangesluit. Hier het sy vir 10 jaar Nuwe Testament gedoseer, terwyl sy aan haar DTh in Nuwe Testament en Christelike Etiek aan die Universiteit van Wes-Kaapland gewerk het. Op 1 Julie 2000 het Elna by die Fakulteit Teologie in Stellenbosch begin werk en vanaf 2005 tot 2010 as dekaan gedien. Daarna het sy teruggekeer na haar tuiste, Ou en Nuwe Testament, waar sy einde 2017 emeritaat aanvaar het.

EMELIA SWANEPOEL is op 25 Maart 1993 gebore en het aan die Hoërskool Langenhoven in Riversdal in 2011 gematrikuleer. In 2015 behaal sy haar BDiv-graad aan die US. Haar navorsing­vraagstuk se titel was: “A systematic theological approach towards Jürgen Moltmann’s theodicy: ‘My God, my God, Why have you forsaken me?’”. In 2017 ontvang sy haar MDiv-graad met ’n skripsie getiteld: “Dying with dignity: Critical analysis of David Kelsey’s Christian anthropological approach towards death and dying.” In 2018 voltooi sy haar nagraadse diploma in gemeentelike bediening en voltooi haar gemeentejaar by NG gemeente Franschhoek waar sy by alle bedieninge betrokke was. Betrokkenheid by die gemeenskap, trauma en pastoraat is groot passies van haar. Emelia kan by 081 582 8410 of emeliaswan@gmail.com gekontak word.

Ek sal die stories onthou

http://kerkbode.christians.co.za/2018/11/27/ek-sal-die-stories-onthou/

Die stories. Dis wat ek sal onthou. Stories van God se genade wat deur sy mense na die wêreld toe vloei.

Ná vyf jaar het ek aan die einde gekom van my dienstyd as redakteur van Kerkbode. Dit was vyf jaar waarin ek van naby kon sien hoe die groot skip van die NG Kerk besig is om al meer te draai; hoe ’n eens na-binne-gekeerde kerk al hoe meer na buite gerig word; hoe ’n eens magtige kerk, al meer ’n dienende kerk word. En dit is goed.

Die stories het dit vertel. Stories wat gekom het van Aranos in Namibië tot by Vryheid in KwaZulu-Natal; stories uit Prieska en Britstown en Strydenburg en Hopetown in die hart van Suid-Afrika; dit het gekom uit Letsitele en Lydenburg en Witrivier, uit Coligny en Randfontein, uit Steynsrus en Petrusburg en Philippolis, uit Cradock en George en Bonnievale en Yzerfontein, uit Pretoria en Johannesburg, Bloemfontein, Kaapstad, Port Elizabeth en Durban. En soveel meer.

Dit was stories van gewone mense en gewone gemeentes wat meegesleur is deur die liefde van Jesus en sy dienende voorbeeld gevolg het. Stories van mense wat ’n verskil gemaak het, party tot in Nepal en Japan.

Dit was vyf wonderlike jare.

Dit was wel soms moeilik. Ek het my eerste slegsêbrief gekry pas nadat my aanstelling by Kerkbode bekend geword het, nog voordat ek begin werk het. Daar was sporadies sulke boodskappe. Die afgelope week was daar weer een.

Ek was baie teleurgesteld dat die NG Kerk nie die evangelie in die woorde van die Belydenis van Belhar helder kon hoor en dit aangryp nie. Nog meer oor die 2016-besluit oor selfdegeslagverhoudinge. Ek dink nie die sinode het God se stem goed gehoor nie.

En daar was hoogtepunte. Die koms van e-kerkbode was een. Daarvoor moet Lenois Stander en Nico Simpson die krediet kry. Die rubriek “Jong Stemme” was nog een. Die jong dominees gee my soveel moed.

Maar ek sal die stories onthou. Ek dink aan ’n hawelose, siek, jong vrou op die rand van die Bloem­spruit waar dit onderdeur ’n winkelsentrum vloei, met ’n NG dominee wat by haar kniel, haar bemoedig en hulp aanbied.

Ek onthou laggende kleuters wie se oë blink. Kleintjies in kleuterskole van gemeentes wat deur doelgerigte vroeëkinderontwikkeling vir hulle ’n fondament lê waarop hulle ’n lewe kan bou.

Daar was gemeentes wat onder misdaad deurgeloop het en besluit het om met liefde en diens en ontwikkeling in arm gemeenskappe te reageer.

En ek dink aan gemeentes wat grense oorgesteek en vreemdelinge verwelkom het.

Baie stories kon ek eerstehands beleef. Baie ander het deur kollegas of medewerkers by my aangekom. Deur Kerkbode kon ons die stories vir die breër kerk vertel.

In die proses het my verwondering oor God gegroei. Ek het gesien hoe daar genesing kom in gebroke lewens en situasies. Ek het gesien hoe mense van hulleself gee en in die proses beleef dat hulle lewe verryk word.

Ek sê dankie vir die geleentheid om hierdie werk vyf jaar lank te kon doen.

Selfs meer as voorheen glo en bely ek nou: Jesus is die Here!

Amptelike nuus, 30 November 2018

http://kerkbode.christians.co.za/2018/11/26/amptelike-nuus-30-november-2018/

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEP: Ds Lounette Engelbrecht na Swellendam; dr Pieter Kruger van Nigel-Suid na Witfield; prop Bernice Serfontein na Waterkloof; ds Fay van Eeden van Lynnwood na Stellastraat; ds D Vermaak van Laeveld na die gekombineerde pos van Theunissen en Theunissen-Wes.
AANVAAR: Dr Andries Cilliers van Sonstraal na Drie­ankerbaai; ds AW Rothmann van Clocolan na Stilfontein-Sentraal; ds Frikkie van Niekerk van Lusaka na Die Strand.

WES-KAAPLAND

Emeriteer

Ds G van Schalwyk ontvang op 30 November 2018 demissie met emeritaat by NG gem Oudtshoorn. (ds JM Fourie, Ringskriba, 19.11.2018).

Hiermee gee die ring van Stellenbosch kennis dat ‘n akte van demissie by emeritaat verleen is aan dr Chris Jones, gekoppelde leraar van NGK Stellenbosch-Welgelegen. Die akte van emeritaat is op 21 November deur die ring aan dr Jones oorhandig en is geldig vanaf 1 Desember 2018. (ds Leon Cronje, Ringskriba, 20.11.2018).

Bedanking

Die NG gem Stellenberg het op 14 November 2018 ds Peter Kotze, jeugpredikant, se bedanking met diensbeëindiging op 31 Desember 2018 aanvaar. “As gevolg van verdere studies en ’n gevoel van roeping” het hy besluit het om amptelik as predikant van die NG gem Stellenberg te bedank met behoud van bevoegdheid as proponent in die NG Kerk. (Fritz Brand, Bestuurder: Administrasie, 19.11.2018).

NOORD-KAAPLAND

Bevestiging

Ds Hendrik Wessel de Kock is op Sondag, 4 November 2018, deur ds Kobus van Tonder bevestig by NG gem Kalahari (Hotazel). Ds De Kock het ook sy intreepreek gelewer. (Yvonnette, 09.11.2018).

Ds WJ Oosthuizen, emeritusleraar van Groblers­hoop, het die beroep na die NG gem Griekwa­stad aangeneem. (Maryna Strübchen, Skriba, 12.11.2018).