Kerkbode

Dis absurd

http://kerkbode.christians.co.za/2018/05/14/dis-absurd/

Dit is interessant om te sien dat Jesus ’n sin vir die absurde gehad het. ’n Mens sien dit waar Hy sê ’n mens steek nie ’n lamp op en sit dit onder ’n emmer nie.

Verbeel jou die prentjie: Die kamer is donker. Dan kom iemand en steek ’n lamp op. Wanneer dit mooi helder skyn sodat die kamer verlig is, vat die persoon ’n emmer, keer dit om en sit dit bo-oor die lamp neer. Dan is alles onder die lamp verlig, maar die res is weer donker.

Dit is tog absurd. En dit is presies die punt wat Jesus wil maak.

Lig word op verskeie plekke in die Bybel in verband gebring met die teenwoordigheid van God. Dink maar aan hoe die Johannesevangelie begin deur oor Jesus te sê in Hom is daar lewe en dié lewe is die lig vir die mense.

Met Pinkster vier ons dit dat Hy deur sy Gees in ons kom woon. God se lig word in ons aangesteek. Dit verlig die kamer van ons lewe.

En dis hier waar Jesus se absurde beeld ter sprake kom. Want net so absurd as wat dit sou wees om ’n lamp aan te steek en ’n emmer daaroor om te keer, net so absurd sou dit wees om God se lig wat in ons brand, vir die wêreld weg te steek.

Soos die lamp in die donker kamer moet skyn om dit lig te maak, so moet God se lig in en deur en uit ons lewe skyn om ʼn donker wêreld om ons te verlig.

Jesus sê dit direk: “Julle is die lig vir die wêreld.” En Hy voeg by: “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.” Om dit nie te doen nie, sou absurd wees.

The post Dis absurd appeared first on e•Kerkbode.

Arbitrasie is van die baan

http://kerkbode.christians.co.za/2018/05/14/arbitrasie-is-van-die-baan/

Die moontlikheid van arbitrasie om ’n hofsaak tussen die NG Kerk en ’n groep van sy lidmate af te weer, is blykbaar van die baan. Die lidmate het hulle na die hof gewend om die besluite van die Buitengewone Algemene Sinode van 2016 oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag, ter syde te stel.


Hulle het egter middel vanjaar al arbitrasie as ’n alternatiewe manier om die geskil te besleg, voorgestel. Volgens ’n verklaring van die moderatuur van die Algemene Sinode het die kerk toe positief op dié voorstel gereageer. Die reëling was egter dat die twee partye eers hulle eedverklarings finaliseer en dan verder oor arbitrasie praat.

Die lidmate het egter gekla dat die kerk nie op hulle voorstel gereageer het nie.

Die kerk het onlangs egter wel ’n brief geskryf waarin hulle dié voorstel verder wou voer, maar volgens die moderatuur se verklaring het die ap­plikante toe aangedui dat hulle nou verkies om nie van ge­regtelike arbitrasie gebruik te maak nie.

Dit beteken dat die hofsaak, wat geskeduleer is vir 21 Augustus in die Noord-Gautengse Hooggeregshof, nou waarskynlik sal voortgaan.

Die moderatuur se volledige verklaring, onder die opskrif “Hofsaak teen die NG Kerk oor sy be­sluite oor selfdegeslagverhoudings in 2016” lui soos volg:

Die moderatuur van die NG Kerk is bewus van ’n aantal verwarrende persberigte oor die aansoek wat 11 van ons lidmate by die Hooggeregshof ingedien het om die kerk se 2016-besluit oor selfdegeslagverhoudings ongeldig te verkaar en bied hiermee verdere toeligting oor die saak. Die aansoek handel met veral twee kwessies naamlik die vraag of die regte prosedure gevolg is deur die vergadering van die Algemene Sinode in 2016 toe daar besluit is oor selfdegeslagverhoudings, en of die kerk se besluit voldoen aan die vereistes van die land se Grondwet. 

Die moderatuur is teleurgesteld dat daar nie daarin geslaag kon word om die applikante te oortuig om die tegniese kwessies binne die kerklike opset en raamwerk van ons Kerkorde aan te spreek nie. Daar word immers ruimte gemaak binne ons Kerkorde dat enige kwessie waaroor reeds besluit is, weer by ’n volgende vergadering van die Algemene Sinode bespreek kan word en dat vorige besluite inderdaad herroep kan word, hetsy oor tegniese foute wat gemaak is, of oor die inhoudelike van die besluit. Die saak kan op die agenda van die vergadering kom by wyse van ’n gravamen, beswaarskrifte en/of beskrywingspunte vanaf kerklike vergaderings.

Die kerk het reeds in Junie 2017, toe die applikante aangedui het dat hulle in ’n arbitrasieproses belang-stel, positief gereageer. Die reëling was egter dat die eedverklarings van die twee partye eers gefinaliseer word en dat daar dan daarna finaal oor die moontlikheid van arbitrasie besluit word. Die kerk is teleurgesteld dat die applikante nou verkies om nie van ’n geregtelike arbitrasieproses gebruik te maak nie.

In hulle eedverklaring het die applikante veral gehandel met regstegniese sake, onder meer oor die reg op appèl teen besluite van die Algemene Sinode. Die verteenwoordigers van die kerk het by wyse van hul eedverklaring besluit om nie die reg op appèl teen die Algemene Sinode se besluite te verdedig nie. Die kerk is egter oortuig dat die vergadering van 2016 op ’n wettige wyse byeengeroep is om gravamina, beskrywingspunte en voorleggings te bespreek. Die saak waaroor die 2015-besluite gehandel het, is op hierdie wyse nuut op die tafel van die sinode geplaas, bespreek en tot stemming gebring.  Die voortspruitende besluite is op die korrekte kerkordelike wyse geneem.

Die kerk moes in sy eedverklaring reageer op be-weringe deur die applikante. Die applikante het onder meer beweer dat die kerk deur sy 2016-besluit gay persone se reg op vrye assosiasie aantas. Die kerklike verteenwoordigers stem nie met hierdie bewering saam nie en het dit so in hulle eedverklaring aangedui. ’n Interpretasie dat die kerk hiermee gay lidmate aanmoedig om by ander kerke aan te sluit, of nie omgee as hulle dit sou doen nie, is beslis nie ’n korrekte weergawe van die kerk se stellingname of bedoeling in sy eedverklaring nie. Die kerk het immers ’n akkommoderende standpunt (2016) oor sy gay lidmate ingeneem wat juis die teendeel van so ’n houding aandui.

Die kerk hoop steeds dat die bekommernisse en weerstand van die 11 applikante teen die 2016-besluit buite die hof besleg kan word.

The post Arbitrasie is van die baan appeared first on e•Kerkbode.

Dis Pinkster

http://kerkbode.christians.co.za/2018/05/14/dis-pinkster/

’n Beeld van ’n duif, as simbool van die Heilige Gees, deur die beeldhouer-predikant Nic Grobler. Grobler vertel dat die beeld gemaak is na aanleiding van Matteus 3:16, waar gesê word dat die Gees van God by Jesus se doop soos ’n duif op Hom neergedaal het.

Hy sê die duif is vir hom ’n wonderlike simbool van die groot geskenk wat die Heilige Gees vir ons gebring het, naamlik vrede – vrede met God, vrede met ander mense en vrede met onsself. Daarom gebruik hy dit graag as simbool van Pinkster.

Volgens Grobler kan die duif gesien word in die kuns van Christene van die vroegste tye af. Aanvanklik was dit met ’n olyftakkie in die bek na aanleiding van die duif in die verhaal van Noag. Die duif is maar een van baie kragtige simbole waardeur die goeie nuus versprei kan word en dis wat hy graag doen deur beeldhou met ’n Boodskap, sê Grobler.

Hy hou vanjaar die Pinksterreeks by die NG gemeente Reebok by Kleinbrakrivier, waar sy beelde ook uitgestal word.

The post Dis Pinkster appeared first on e•Kerkbode.

NG KERK MIDDELBURG KAROO

http://kerkbode.christians.co.za/2018/05/14/ng-kerk-middelburg-karoo/

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR
Sluitingsdatum: 15 Junie 2018

Gemeenteprofiel: Middelburg Karoo is ’n plattelandse gemeente in die Oos-Kaap met sowat 470 belydende lidmate en 90 dooplidmate ingedeel in 20 dorps- en 5 plaaswyke. Die dorp beskik oor ’n hoër- en laerskool, sowel as ’n landboukollege. Sien www.ngkok.co.za/gemeentes/mk/mkprofiel.doc vir ’n meer volledige profiel.

Leraarprofiel: Die leraar is ’n entrepreneur en implementeer ’n groeistrategie vir die gemeente, wat insluit: onaktiewe lidmate, geestelike groei, nuwe geloofsgemeenskap oor huidige gemeentegrense, die insluit van jongmense en skoolkinders en die bediening aan seniors; ’n goeie luisteraar met ’n fasiliterende styl van leierskap wat lidmate mobiliseer, bemagtig en verenig om hul gawes in die bedieninge van die gemeente uit te leef.  ê

Netwerkvorming met rolspelers in die gemeenskap is ’n prioriteit.

Pligte: Sien omskrywing in Kerkorde Artikel 9.

Vergoeding en voordele: Vergoeding en voordele: Die TKVI, wat na gelang van die leraar se behoeftes gestruktureer kan word, beloop R292,270 per jaar. Ruim pastorie en voertuig vir gemeentewerk word voorsien.

Aansoeke: Rig aan die gemeenteraad by ngkaroo@telkomsa.net (Cc calla@ohkb.co.za). Die CV (nie langer as 4 bladsye nie) moet vergesel wees van die voltooide vraelys by www.ngkok.co.za/gemeentes/mk/mkvraelys.doc Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en preekbeurt indien die gemeenteraad so vereis.

Sluitingsdatum: Vrydag 15 Junie 2018 om 16:00. Diensaanvaarding: 1 September 2018

Navrae:

 • Gemeenteraadsvoorsitter: Calla Perry:  calla@ohkb.co.za / 082 872 1811
 • Hoofouderling: Andries Pretorius: AndriesP@daff.gov.za / 083 654 2234
 • Brugleraar: Dr Francois du Toit: fjdutoit@mweb.co.za / 079 354 2240

The post NG KERK MIDDELBURG KAROO appeared first on e•Kerkbode.

NG Kerk Murray, De Doorns

http://kerkbode.christians.co.za/2018/05/14/ng-kerk-murray-de-doorns/

Vakature: Medeleraar
Sluitingsdatum: 30 Junie 2018

Gemeenteprofiel:

Murray-gemeente is ’n plattelandse gemeente op die Bolandse dorp De Doorns in die Hexriviervallei, sowat 30 km noord van Worcester langs die N1. Die gemeente bestaan uit 823 belydende en 247 dooplidmate. 

Die gemeente het ’n Wyksgemeente, Omdraaistraat Gemeente, wat deel is van Nuwe Gemeente Ontwikkeling en deur een van die huidige leraars gelei word. Die fokus van hierdie gemeente is die kerklos- en kerklose mense in die Vallei. Deel van Omdraaistraat is ’n groeiende gemeente vir Zimbabwiërs.

AS GELOWIGES IN MURRAY, FOKUS ONS OP:

 • Menswees in die teenwoordigheid van God  (Eerbied vir God, Toewyding, Gebed, Gehoorsaamheid, Bewus van sy teenwoordigheid, Vervul met sy Gees, Verantwoordbaar)
 • God se oes
 • Om te gee [Self, alles wat ons is en het]           

ONS KERNWAARDES IS: (Wie ons is/wie ons wil wees) Hierdie gemeenskaplike waardes verenig ons en omskryf ons identiteit en werkswyse as volgelinge van Jesus:

 1. Ons glo in God die Vader en Skepper, in Jesus as enigste Verlosser en in die Heilige Gees, as God in my.
 2. Jesus Christus is die Hoof van Murray en ons sal altyd sy leiding volg deur biddend te wag en te luister na die Bybel as God se Woord en die Heilige Gees.
 3. Ons sal mekaar liefhê en ons deur die Gees laat beheer sodat sy vrug ons optrede teenoor mekaar sal kenmerk.
 4. Ons wil aktief besig wees om van elke lidmaat ’n dissipel en dissipelmaker van Jesus, te maak.

Murray-gemeente is deel van God se koninkryk, maar ons weet dat God se koninkryk baie groter en wyer as die gemeente is. Daarom werk ons saam met God in sy wingerd (Murray, die Vallei, Afrika en verder) met die oog op die oes, wat aan Hom behoort.

Leraarsprofiel:

 • Die voornemende leraar moet van harte inkoop by bogenoemde visie en fokus van die gemeente.
 • Dis belangrik dat die leraar wat beroep word ’n goeie verstaan het van die missio Dei en dissipelskap en die gemeente op hierdie weg kan begelei.
 • Die voornemende leraar moet veral ’n bydrae lewer ten opsigte van die bou van onderlinge verhoudinge en die pastorale versorging in die gemeente.
 • Die leraar moet jonk van gees wees, aangesien ’n groot deel van die gemeente uit jongmense bestaan.
 • Die leraar moet goed in spanverband kan saamwerk.

Vergoeding:

Volgens sinodale skaal as riglyn en onderhandel met die kerkraad. ’n Ruim pastorie word voorsien.

Aansoeke:

 • Belangstellendes kan die kerkkantoor per e-pos kontak vir ’n vraelys aan die hand waarvan aansoek gedoen moet word.
 • Die vraelys, vergesel van ’n een bladsy CV waarin jy jou bedieningservaring kan deel, sal saam dien as aansoek.
 • Drie referente moet jou aansoek vergesel. 

Stuur e-pos aan: Die Skriba by skriba@murraygemeente.co.za

Vir enige navrae kan een van die volgende gekontak word:

Ds Louis Smith 082 895 5621 / 023 356 2439
Ds Deon Koegelenberg 084 704 3583 / 023 356 2225
Bernard Joubert 083 266 4442

Aansoeke sluit 30 Junie 2018.

The post NG Kerk Murray, De Doorns appeared first on e•Kerkbode.

AFTREE-OORD IN BULTFONTEIN

http://kerkbode.christians.co.za/2018/05/14/aftree-oord-in-bultfontein/

PASTORALE HULP (OUDERLING)

Aansoeke deur afgetrede NG leraars, word ingewag vir ’n vakante pos: PASTORALE HULP (OUDERLING), by aftree-oord in Bultfontein (een jaaraanstelling, met verlengingsmoontlikheid).

Diensaanvaarding: 1 Mei 2018, of so spoedig moontlik.

E-pos aansoeke aan buItvakatures@gmail.com

Navrae:

 • Ds André Smit (Moedergemeente), 051 853 1315 | 082 578 4700 of
 • Ds Arno Kotze (Oosgemeente), 051 853 1340.

The post AFTREE-OORD IN BULTFONTEIN appeared first on e•Kerkbode.

NG GEMEENTE GANSBAAI

http://kerkbode.christians.co.za/2018/05/14/ng-gemeente-gansbaai/

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 31 Julie 2018

Die NG gemeente Gansbaai wag aansoeke in van toepaslike gekwalifiseerde NG leraars om hierdie pos te vul, ouderdom 35 jaar en jonger.

Gemeenteprofiel: Gansbaai is ’n plattelandse gemeenskap in die Wes-Kaap, geleë 40 km vanaf Hermanus. Die gemeente bestaan uit 2 333 belydende lidmate en 247 dooplidmate wat in ses streke verdeel is: De Kelders, Gansbaai, Kleinbaai, Franskraal, Pearly Beach en Baardskeerdersbos.

Pligte: Soos omskrywe in Kerkorde Artikel 9.

Vergoeding en voordele: Onderhandelbaar met inagneming van die sinodale riglyne.

Aansoeke: Kan gerig word aan die kerkraad van Gansbaai by ngkgansbaai@telkomsa.net

Die CV moet vergesel wees van drie name en kontakbesonderhede van die drie verwy-sings. Aansoekers wat psigometriese toetse deurloop het, kan dit insluit by die aansoek.

Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir onderhoude.

Sluitingsdatum: 31 Julie 2018. Diensaanvaarding: 1 Januarie 2019.

Navrae: Ds Willie Kotze 028 3840377 of Wilna Swanevelder(Skriba) 028 384 0510.

Die kerkraad behou homself die reg voor om nie n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

The post NG GEMEENTE GANSBAAI appeared first on e•Kerkbode.

NG Kerk Ellisras-Wes

http://kerkbode.christians.co.za/2018/05/14/ng-kerk-ellisras-wes/

Vakature: Leraar
9 Mei 2018 om 23:00.


 • DIS BOSVELDWÊRELD HIERDIE!
 • GELEË IN DIE NOORDE VAN LIMPOPO, 40 KM VANAF DIE LIMPOPORIVIER.
 • MEDUPI- EN MATIMBAKRAGSENTRALES LÊ IN ONS GRENSE.
 • ASOOK DIE GROOTSTE STEENKOOLMYN – EXXARO GROOTGELUK.
 • DIE GEMEENSKAP BESTAAN UIT BOERE, NYWERHEIDS- EN BESIGHEIDSMENSE.
 • HIER IS GOEIE LAER– EN HOËRSKOLE.
 • ONS IS ONGEVEER 200 AKTIEWE VOLWASSENES EN 70 KINDERS (0-18).
 • DIE KERKGEBOU IS BAIE DOELMATIG. DIE PASTORIE EN ERF IS GERIEFLIK EN RUIM.
 • ONS FUNKSIONEER NOU AL HOE MEER OP DIE LIGGAAMSMODEL.
 • DAAR HEERS ’N BESONDERSE HARTLIKHEID ONDER MEKAAR.
 • INDIEN DIE HERE JOU SO LEI OM JOU GEGEWENS AS KANDIDAAT VIR ONS TE STUUR, SAL ONS DIT WAARDEER EN DIT MET DIE NODIGE LEIDING EN ERNS HANTEER.
 • SKRIFGETROUE EN DINAMIESE PREDIKING IS VIR ONS BELANGRIK. STERK LEIDING AAN DIE JEUG EN VOLWASSENES IS PRIORITEIT.
 • EFESIËRS 4:11 MOET BAIE AANDAG GENIET – OM ANDER GELOWIGES TOE TE RUS VIR HULLE DIENSWERK.
 • LEIERSKAP EN SPANWERK IS BELANGRIK.
 • ’N TKVI (TOTALE KOSTE VAN INDIENSNEMING) SAL TYDENS ONDERHAN- DELING AANGEBIED WORD.
 • PLUS DIE KERKRAAD SE DEEL VAN DIE NORMALE KERKORDELIKE BEPALINGE BYDRAES.

Skakel gerus met enige navraag Fanie Steyn (Brugleraar) by 082 441 1500.

Stuur jou gegewens voor 9 Mei 2018 om 23:00 aan fsteyn7@gmail.com

The post NG Kerk Ellisras-Wes appeared first on e•Kerkbode.

NG GEMEENTE SENEKAL

http://kerkbode.christians.co.za/2018/05/14/ng-gemeente-senekal-2/

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 15 Junie 2018.

Gemeenteprofiel:

Senekal is ’n plattelandse dorp, 175 km noord-oos van Bloemfontein, 75 km wes van Bethlehem. Daar is ongeveer 358 belydende en 85 dooplidmate. Die dorp beskik oor ’n goeie hoër- en laerskool, ’n aftreeoord, ’n ENGO-kantoor en ’n bejaardesorg-tehuis.

Leraarsprofiel:

 • Bedieningsgeleenthede volgens Artikel 9 van die Kerkorde.
 • Liefdevolle en minsame persoon met ’n passievolle uitlewing van sy/haar roeping.
 • Gemeentelike ervaring en wat met oorgawe huisbesoek sal doen.
 • Skrifgetroue en aktuele Woordverkondiging met entoesiasme.
 • ’n Spanbouer wat gemaklik klein en groot groepe kan lei tot die opbou van die gemeente as ’n hegte eenheid met ’n gevoel van samehorigheid.
 • Saam met sy/haar huisgesin betrokke wees binne en buite die gemeente.
 • Beskik oor eie vervoer wat ook op plaaspaaie gebruik kan word.

Vergoeding en voordele: Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.

Huisvesting: Pastorie met munisipale dienste, ’n eie boorgat en selfoontoelae.

Aansoeke:  U aansoek moet ’n volledige CV en minstens drie referente, asook kontaknommers insluit. Stuur asseblief per e-pos aan die NG Gemeente Senekal by ngsenekal@telkomsa.net – bevestig ook ontvangs van u aansoek met die skriba van die kerkkantoor. Aansoekers wat die kortlys haal, sal genooi word vir ’n onderhoud en moontlik ’n preekgeleentheid. Indien u getroud is sal u gade welkom wees om die onderhoud by te woon.

Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag 15 Junie 2018.

Navrae: Mnr Phillip Fourie (kerkraadsvoorsitter) op 083 465 1311, of die kerkkantoor op 058 4812701 (k/u Ma-Vr 09:00 – 13:00)

The post NG GEMEENTE SENEKAL appeared first on e•Kerkbode.

Dit is weer tyd vir Kerkspieƫl

http://kerkbode.christians.co.za/2018/05/07/dit-is-weer-tyd-vir-kerkspieel/

Die jaar 2018 is weer ’n belangrike jaar vir navorsing in die NG Kerk, sê prof Kobus Schoeman, voorsitter van die Taakspan Navorsing wat die gemeente-opname Kerkspieël in die NG Kerk doen. Kerkspieël het in 1981 as ’n kerksensus begin. Dié gemeente-opname word elke vier jaar gedoen en vanjaar is die 11de opname van die aard.

’n Volledige opname word weer onder al die gemeentes van die NG Kerk gedoen. Dit geskied deur middel van die “Gemeentevraelys 2018”.  Die doel van die vraelys is om n beeld van elke gemeente se huidige bedieningspatroon en situasie te kry en daarom is elke gemeente se inset baie belangrik.

“Die waarde van die vraelys is dat dit vir die kerk en sy leierskap, op verskillende
vla­k­­­­­­­­­­­­ke­, ’n beeld gee van patrone en tendense in die kerk. Dit help om te verstaan waarmee ons besig is en behoort te wees,” sê Schoeman.

Die 2014-opname het byvoorbeeld gewys dat daar meer lidmate ouer as 60 jaar in die kerk is as jongmense onder die ouderdom van 16 jaar. Ook dat ongeveer ’n derde van die lidmate op ’n Sondag ’n erediens bywoon en dat die meeste van die gemeentes besig is met ’n bediening wat sterk op instandhouding fokus. ’n Belangrike vraag is hoe die tendense van 2014 tot 2018 verander het.

Die vraelys gaan vir die eerste keer digitaal (aanlyn of per e-pos) versprei en ingevul word en behoort gemeentes in Mei te bereik. Rig asseblief alle navrae aan Ester Steyn by kerkspieel@ngkerk.org.za. Die vraelys word deur die leierskap van die gemeente ingevul en digitaal teruggestuur.

The post Dit is weer tyd vir Kerkspieël appeared first on e•Kerkbode.