Kerkbode

Onthou om te onthou hoe om te onthou?

http://kerkbode.christians.co.za/2018/02/12/onthou-om-te-onthou-hoe-om-te-onthou/

REFORMING MEMORY: ESSAYS ON SOUTH AFRICAN CHURCH AND THEOLOGICAL HISTORY

Deur Robert Vosloo
Uitgegee deur African Sun Media, 2017
Resensie deur Henco van der Westhuizen


In Reforming Memory beskryf Robert Vosloo, siste­matiese teoloog aan die Universiteit Stellenbosch, hoe belangrik onthou is in ’n tyd van ge­heue­verlies, van wil-vergeet en verwronge wyses van onthou wat ongeregtigheid laat voortduur.

Vandaar die titel – want dit is nie net van belang dát onthou word nie, maar hóé daar met die verlede omgegaan word. Wat ons onthou (en vergeet) vorm ons, ook vandag. Daarom moet ons herinner word aan die vorme wat ons (wetend of onwetend) aangeneem het en waar dit dalk vandaan kom. Vir Vosloo is die punt nie net dat die herinneringe hervorming voort­bring nie. Onthou vra self ook om hervorming.

Hy vra in die eerste deel van die boek daarom vir ’n verantwoordelike historiese hermeneutiek, ’n ma­nier van onthou wat met geregtigheid gepaardgaan – dat ge­regtigheid aan die verlede ge­skied en so ge­regtigheid láát ge­skied, ook vandag.

Vir Vosloo is dit egter nie so een­voudig nie, want onthou is broos. Dat wié onthou, wát en wáárom dit onthou (en vergeet) word, belangrik is, is veral dui­de­lik in die tweede deel van die boek, waar hy spe­sifie­ke episodes vanuit die NG Kerk se verlede her­be­soek (die armoedevraag­stuk, verstedeliking, ver­deeld­heid; verstaan-van-die-Bybel en verhou­dinge tussen verskillende kerke). Nie net om die no­dige hervor­ming van dit wat onthou word self nie, maar dat ons ook dáárdeur bly hervorm. Daarom dat sy afsluitende paragrawe vra watter uitdagings hierdie onthou by ons oproep. Hy plaas die gedeelte dalk juis in hierdie deel van die boek, want hy weet die verlede word nie met slotparagrawe herskryf nie.

Teenoor die episodes vanuit die verlede waar die NG Kerk haar dikwels van ’n verbondenheid met ander vervreem het, is die “engaging Reformed” (Cal­vyn, Naudé, Smit, De Gruchy), aan wie hy die derde deel van die boek wy.

Hy onthou juis hierdie denkers se gasvryheid, wat hom in die vierde deel weer herinner aan her­vor­men­de gebruike (die Nagmaal en universiteits­opleiding) en geskrifte (Heidelbergse Kategismus en Belhar).

Hy sê: “In situations where human beings seek for ways to affirm their identity and ensure their survival, which are playing out with increasing frequency in various forms in our … world today, the temptation looms large to compromise the grace of God’s embrace in the name of protecting identity, establishing security or ensuring survival. Amidst these temptations … the church (is reminded) to embody visibly God’s haunting hospitality” (253).

Vosloo se aanvoeling vir hermeneutiek en teologiese analise – ook van ons hedendaagse werklik­he­de – vra dat “Reforming Memory” deur ieder en elk bedink word.

▶ Dr Henco van der Westhuizen doseer sistematiese toelogie aan die Universiteit van die Vrystaat.

The post Onthou om te onthou hoe om te onthou? appeared first on e•Kerkbode.

Lydenstyd

http://kerkbode.christians.co.za/2018/02/12/lydenstyd/

Dat Aswoensdag, die dag waarop Lydenstyd begin, vanjaar saamval met Valentynsdag, lyk met die eerste oog­op­slag taamlik ironies. Lyding en liefde klink eenvou­dig nie na goeie pasmaats nie.

Tog is die pad van Lyding wat Jesus Christus gestap het en waaraan ons terugdink met Lydenstyd juis ’n ui­ting van God se liefde vir mense. Dit is natuurlik nie die oppervlakkige romantiese liefde van Valentynsdag nie, maar ’n selfopofferende liefde wat veel dieper reik.

Deur Homself prys te gee, bring Jesus versoening tus­sen God en mens, en word dit vir gelowiges moontlik om ’n versoenende lewe te leef.

Want die Lydenspad van Christus is vir ons ook ’n model wat Hy vir ons voorgeleef het. Dis ’n pad wat Jesus as voorbeeld gestap het en waarop Hy gelowiges roep om Hom te volg.

Iets daarvan sien ons in die verhaal van Graaff-Reinet wat elders in Kerkbode vertel word.

Hoe sou hulle, ná byna ’n eeu van verskeurdheid, by versoening kon uitkom? Dit klink of die gesprek by die punt gekom het dat almal versoening wou hê, maar nie seker was hoe om daarby uit te kom nie. Watter model sou hulle volg?

Dis toe dat Nuwekerk besluit het om die model te volg wat Jesus voorgeleef het. Selfopoffering. Hulle sou op­hou bestaan en terugstig na die ander gemeente toe. Toe word versoening en eenheid ’n konkrete werklikheid.

Watter getuienis het dit nie uitgedra nie! Soveel so dat mense op die sypaadjies gestaan het en hande klap.

Dit is die liefdespad, die vreugdepad.

Lydenstyd is ’n tyd om na te dink oor ons eie pad van selfopoffering in navolging van Christus. Dis ’n tyd om na te dink oor hoe om die liefde wat Christus aan die wêreld betoon het, so uit te leef dat ander mense iets van God daarin kan ervaar en kan hande klap.

The post Lydenstyd appeared first on e•Kerkbode.

Lutherane en NG Kerk wil saamwerk

http://kerkbode.christians.co.za/2018/02/12/lutherane-en-ng-kerk-wil-saamwerk/

De Lutheraanse kerke in Suid-Afrika wil nouer samewerking met die NG Kerk hê, onder meer met die moontlikheid dat hul­le in die toekoms NG predikante kan beroep.

So sê dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, na ’n ont­moeting tussen die leierskap van The Evangelical Lutheran Church in Southern Africa (ELCSA) en die moderatuur van die NG Kerk. ELCSA bestaan uit drie onafhanklike kerke wat in ’n verband met mekaar staan.

Die leierskap van ELCSA het bestaan uit drie van hulle biskoppe: Gil­bert Filter (Biskop van die Kaapse kerk en verteenwoordiger van ELCSA by die kweek­skool op Stellenbosch), Horst Muller (Biskop van Pretoria) en Bur­gert Brand (Biskop van Namibië en tans voorsitter van die teo­lo­gie­se opleiding).

Van die verantwoordelikhede wat ELCSA se lidkerke met mekaar deel, is teologiese opleiding. Juis daaroor wou hulle ook met die NG Kerk praat.

Claassen sê ELCSA het reeds ’n goeie verhouding met die teologiese fa­kulteit op Stellenbosch. Hulle meen die ekumeniese opset in Stellenbosch bied belangrike blootstelling vir hulle studente.

Die NG Kerk werk op verskeie ekumeniese forums saam met die Luthe­rane. ’n Memorandum van Samewerking tussen die twee kerke gaan nou opgestel word.

* Die NG Kerk het ook die afgelope tyd met ander groepe in die breë samelewing gesels. Dit sluit in die EFF en Solidariteit. Volgens dr Gustav Claassen is daar ook gesprekke in die vooruitsig met die Vryheidsfront+ en met die Demokratiese Alliansie. Hulle het ook ’n gesprek met die ANC aange­vra, maar Claassen twyfel of dit in die lig van die interne woelinge in die ANC gou sal gebeur.

The post Lutherane en NG Kerk wil saamwerk appeared first on e•Kerkbode.

Amptelike nuus, 16 Februarie 2018

http://kerkbode.christians.co.za/2018/02/12/amptelike-nuus-16-februarie-2018/

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEPE NA NG KERK-­GEMEENTES

BEROEP – Prop Wihahn de Beer na Standerton Moe­dergemeente, ds Bianca Renate van Graan van Migdol na Kenhardt.
AANVAAR – Ds Diek Venter van Port Natal na Merrivale; ds Nicolaas Coert Smit van Lynnwood­rif na Dalpark, Brakpan.

WES-KAAPLAND

Bevestiging

Ds Jannie Engelbrecht het die beroep na NG Ottery aanvaar en is op 4 Februarie in die gemeente bevestig. (Ds Jan H van Heerden, RS, 06.02.2018).

Emeritaat

Ds JH van Loggerenberg het op Sondag, 28 Janua­rie 2018, demissie met emeritaat ontvang by die NG gem De Rust. (Ds JM Fourie, RS, 31.01.2018).

NOORD-KAAPLAND

Bevestiging

Ds Ruan du Plooy is van Middelburg beroep na Postmasburg. Hy het die beroep aanvaar en het op 4 Februarie 2018 sy intreepreek gelewer. (Maryna Scholtz, Administratiewe Beampte, 23.01.2018).

Bevestiging

Dr Jacobus Stephanus Henning is in ’n vastetermynpos en ds Keydy O’Callaghan is in ‘n tentma­kerspos aangestel in die gemeente Bakenskop te Kimberley. Die bevestiging het plaasgevind op Sondag, 21 Januarie 2018, en is waargeneem deur ds Arina Zandberg. (Sandra Derks, Skriba, 29.01.2018).

Bevestiging

Prop Meyer van Wyk is op 21 Januarie 2018 met handoplegging bevestig in die NG gem Diamantveld, Kimberley. Sy intreepreek het op Sondag, 21 Januarie 2018, plaasgevind. (Maud Bester, Kantoorbestuurder, 30.01.2018).

KWAZULU-NATAL

Bevestiging

Ds Diek Venter word op Saterdag, 3 Maart 2018, in die NG gem Merrivale bevestig. Hy lewer sy intreepreek op Sondag, 4 Maart 2018, om 9 uur. (Marieta van Schalkwyk, Voorsitter Kerkraad, 06.02.2018).

VRYSTAAT

Bevestiging

Ds SJ van Heerden is op 19 Januarie 2018 in die NG gem Vrede-Wes bevestig. (JT Kemp, Skriba, 21.01.2018).

GOUDLAND

Bevestiging

Ds Izak Johannes van Zyl, voorheen van Blouwaterbaai, Port Elizabeth, is op 4 Februarie 2018 as leraar in die NG gem Lichtenburg (Klipkerk) bevestig. Ds Rudi van Tonder van Sherwood, Port Elizabeth het die bevestiging waargeneem. (Ds BC Botha, Skriba, 30.01.2018).

Bevestiging

Ds Theuns Steyn word as leraar in die NG gem Glaudina op 18 Februarie 2018 om 08:00 bevestig. (Yvette Geldenhuys, 02.02.2018).

HOËVELD

Bevestiging

Prop Jeanine Hepburn is as leraar in die NG gem Kempton-Hoogland op Sondag, 21 Januarie 2018, bevestig. Haar intreepreek het ook by die geleentheid plaasgevind. (Hendrika van Staden, 17.01.2018).

Bevestiging

Ds Natalia Visagie het die beroep ontvang en aanvaar na NGK Alberton-Suid. Haar bevestiging sal plaasvind op 4 Maart 2018. Sy was werksaam in NGK Randburg-Suid (Ring van Linden). Haar afskeidspreek is op 18 Februarie 2018. (Neil du Plessis, leraar, 25.01.2018).

Emeritaat

Dr Philip Venter van die NGK Fairland emeriteer op Sondag, 4 Maart 2018. (Neil du Plessis, leraar, 25.01.2018).

Emeritaat

Ds Francois P Human, tans Tentmaker in die NG gem Secunda, emeriteer op 1 Maart 2018. (Anne Human, 31.01.2018).

The post Amptelike nuus, 16 Februarie 2018 appeared first on e•Kerkbode.

NG Kerk reageer oor hofsaak

http://kerkbode.christians.co.za/2018/02/07/ng-kerk-reageer-oor-hofsaak/

Die moderatuur van die NG Kerk se Algemene Sinode het ’n verklaring uitgereik oor die hofsaak waarin vier lidmate van die kerk namens ’n groep van 11 die hof nader om die Algemene Sinode van 2016 se besluite oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag nietig te laat verklaar.

Dit kom nadat die 11 onlangs bekend gemaak het dat die saak voorlopig ongeopponeerd op die Noord-Gautengse hofrol geplaas is vir 20 April 2018.

“Dit het gebeur nadat die NG Kerk en hulle regspan verskeie ooreengekome sperdatums gemis het om ’n opponerende beëdigde verklaring in te dien teen die lidmate se aansoek dat die 2016-besluit tersyde gestel word,” het dr Frits Gaum, een van die 11, namens die groep gesê.

Die moderatuur se verklaring lui:
Elf lidmate van die NG Kerk het gedurende 2017 ’n regsproses begin om die 2016 Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslagverhoudings nietig te verklaar. Die 11 het met verloop van tyd eedsverklarings afgelê. Die NG Kerk het nou daarop gereageer deur opponerende eedsverklarings te beteken en te liasseer. Daar is nog een eedsverklaring, die van ds Thijs van der Merwe van Windhoek uitstaande, wat binnekort beteken en geliasseer sal word. Na datum daarvan het die applikante 10 hofdae tyd om op die eedsverklarings repliek te lewer.

Die NG Kerk het reeds in Junie 2017 besluit om die aansoek te opponeer. Die kerk se regspan het toe so kennis gegee. In die media is onlangs verwys na ʼn vasgestelde hofdatum vir hierdie saak in April 2018. Dit is egter in ’n hof waar onbestrede aansoeke aangehoor word en is dus nie in hierdie proses toepaslik nie.

Tydens die verloop van hierdie proses het beide partye aan die ander by geleentheid uitstel verleen met betrekking tot sperdatums.

Die applikante het reeds vroeër via hul prokureurs aangedui dat hulle graag die moontlikheid van ʼn arbitrasieproses sal wil benut om die saak te besleg. Die regspanne van die twee partye het ooreengekom om nadat alle eedsverklarings gewissel is, oor die gebruikmaking van die arbitrasieproses al dan nie, te onderhandel. Hierdie gesprekke behoort binne die volgende drie weke voortgesit te word.

Die NG Kerk hoop dat die regsproses spoedige uitsluitsel oor die aansoek sal bied.

The post NG Kerk reageer oor hofsaak appeared first on e•Kerkbode.

Trek jou skoene uit voordat jy dié boek lees

http://kerkbode.christians.co.za/2018/02/05/trek-jou-skoene-uit-voordat-jy-die-boek-lees/

GAYGELOWIG 2, OUERS EN LEWENSMAATS VERTEL
Samesteller: Marietjie van Loggerenberg
Uitgewer: Hugenote Uitgewers, 2017
Resensie deur Immanuel van Tonder


Mense kry baie min geleenthede om ’n kykie te kry in die persoonlike lewe en worstelinge van ander mense, want ons hou groot dele van ons lewe privaat. As ’n paar mense met baie moed bereid is om hulle worste­ling oor seksualiteit en geloof met ander te deel, besef jy dat jy heilige grond betree en jou skoene moet uittrek.

In Gaygelowig 2 hoor ons die brose, moedige stemme van ouers en lewensmaats wat moes hoor dat hulle kind of lewensmaat gay is. Die 17 ware verhale van pyn, ontwrigting en die pad na geloof en heling is met rou eerlikheid geskryf.

Die meeste verhale volg die struktuur van die Psalms soos Westermann beskryf: oriëntasie, diso­riëntasie en reoriëntasie. Wanneer iemand openlik er­ken dat hy of sy gay is, het dit ’n ingrypende en meestal erg ontwrigtende impak op verhoudinge en geloof. Dink net hoe ingrypend dit moet wees as die gay persoon jou lewensmaat is. Reoriëntasie het meestal plaas­gevind waar die evangelie se liefde, vergifnis en hoop vernuwing gebring het.

Tydens ’n baie groot boekbekendstelling (meer as 120 mense), het verskeie mense hulle diep waardering uitgespreek teenoor die samesteller van die boek, Marietjie van Loggerenberg. Sy het deur die jare met talle gay mense en gesinne ’n pad geloop. Die verhale verwys gereeld na haar spreekkamer en menswees as ’n veilige oase van heling en ontmoeting met God.

Die boek sal baie waarde toevoeg vir mense wat ’n familielid of vriend het wat gay is. Aan die einde van die boek is daar ’n paar baie bruikbare bylaes soos voorbeelde van “uitkom-briewe” en riglyne vir ouers en gay mense in die uitkomproses.

In die huidige debat in die kerk is hierdie boek ’n belangrike bydrae vir almal wat aan die gesprek deelneem. Dit bied eerlike verhale oor die impak wat gemeentes en leraars op gesinne en gay mense het. Soms is dit hartverskeurend hoe mense in die kerk brose mense se geloof en lewe verwoes het. In ander gevalle weer was die kerk die plek van liefde, genesing en tuis­koms. Gaygelowig 2 nooi ons om mekaar in liefde vas te hou!

▶ Dr Immanuel van Tonder is predikant van die NG gemeente Lynnwood.

The post Trek jou skoene uit voordat jy dié boek lees appeared first on e•Kerkbode.

NG Kerk bid vir onderwys

http://kerkbode.christians.co.za/2018/02/05/ng-kerk-bid-vir-onderwys/

Gustav Claassen

Dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk.

Dr Gustav Claassen, algemene sekretaris, het ’n beroep gedoen om saam met die biddag vir onderwys op 11 Februarie uit te reik na opvoedkundige instansies. Claassen sê talle gemeentes het die gebruik om by dié geleentheid op ’n besondere wyse aandag te gee aan onderwysers en dosente in hulle gemeentes.

Teen die agtergrond van die biddag het Claassen ook die aandag op ’n aantal belang­rike onderwyskwessies geplaas wat tydens die biddag in gedagte gehou kan word.

Hy het die matrieks van 2017 namens die NG Kerk gelukwens met hulle uitslae. Hy sê die matriekuitslae van 2017 het in sekere opsigte duidelike vordering getoon. Die slaagsyfer van 75,1% is ’n verbetering teen 2016 se slaagsyfer van 72,5%. Die ek­sa­menproses is oorwegend goed bestuur. Insidente waartydens vraestelle uitgelek het, soos in vorige jare, het geensins die integriteit van die uitslae negatief beïnvloed nie.

Aanpassings van vakke op- en afwaarts is bykans met die helfte minder as in die verlede gedoen. Byvoorbeeld is geen opwaartse aanpassings van kritiese vakgebiede soos wiskunde, wiskundige geletterdheid en fisiese wetenskap gedoen nie. Meer skole het ’n 100 persent slaagsyfer gehad en minder ’n slaagsyfer van 0-19%.

Townshipskole het besonder goed presteer en getoon dat arm skole ook goeie prestasies kan lewer. Die afstand tussen ryk en arm skole het verklein. Dit is ’n baie positiewe ontwikkeling.

Tog, sê Claassen, is daar nog rede tot kommer. Die vakkennis van party onder­wysers is steeds ’n probleem, soos die slaagsyfer in wiskunde en wetenskap toon. On­derwys is nie gefokus op positiewe uitkomste vir die arbeidsmark nie. Die werkloosheidskoers van Suid-Afrika het deurlopend die afgelope nege jaar gestyg en staan tans op 27,7%.

Daarby gaan die wysigingsontwerp van die Skolewet, indien dit deurgevoer word, min bydra om die gehalte van onderwys te verbeter. Ouers se demokratiese regte word deur die voorgestelde wysigings ernstig benadeel deurdat dit die on­derwys­stelsel wil sentraliseer. Slegs 20% van 23 719 openbare skole funksioneer tans goed. Indien die voorstelle sou slaag kan dit ernstige gevolge hê vir openbare skole.

Claassen sê ook die uitdaging van gratis onderwys skep geweldige probleme vir tersiêre instansies en is ontwrigtend op die hele sisteem. Universiteitsowerhede waarsku teen die onhaalbaarheid daarvan wat broodnodige tersiêre opleiding in duie kan laat stort.

The post NG Kerk bid vir onderwys appeared first on e•Kerkbode.

Amptelike nuus, 26 Januarie 2018

http://kerkbode.christians.co.za/2018/02/05/amptelike-nuus-26-januarie-2018/

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEPE NA NG KERK-­GEMEENTES

BEROEP – Prop Lourens Bester na Parke-gem (Kraaifontein); ds Stephen Heyns van Vryheid na Petrus Steyn; prop Diederich Kleynhans na Jan Kempdorp; ds AJ Liebenberg van Port Nolloth na Karasburg, Namibië; prop Ruan Nieuwenhuizen na Tulbagh; prop Christian Oberholzer na Elarduspark; ds Nico Smit van Lynnwoodrif na Dalpark; ds Natalia Strydom van Randburg-Suid na Alberton-Suid; ds Izak Johannes van Zyl van Blouwaterbaai Familiekerk na Lichtenburg; ds Johan van Zyl van Blouwaterbaai na Postmasburg.

AANVAAR– Ds Dubois du Toit van Sondagsrivier Kirkwood na Suiderhof, Windhoek.

ALGEMENE BESTUURDER

Na aanleiding van die besluit van die moderamen vergadering van 11-13 September 2017 is ‘n va­kature geadverteer vir die pos: Bestuurder Al­gemene Sinode. Hiermee word kennis gegee dat dr Lourens Bosman benoem is in die pos Be­stuurder Algemene Sinode. Dr Bosman sal sy werksaamhede op 1 Februarie 2018 in die kantoor van die Algemene Sinode begin. (Dr Gustav Claas­sen, Algemene Sekretaris, 18.01.2018).

WES-KAAPLAND

OORLEDE

Ds BJ (Bennie) du Plessis, van die NG gem Bellville-Oos, sou op 31 Desember 2017 emeriteer. Hy is egter reeds op 21 Desember 2017 oorlede. ’n Troosdiens is op 14 Januarie 2018, die dag waarop sy afskeidsdiens sou plaasvind, deur sy broer Jannie van Kuilsrivier-Suid gelei. (Wouter van Velden, Skriba, 27.11.2017).

Bevestiging

Ds Francois Lambrechts en ds Enel Lambrechts is beroep na die Bottelary Familiekerk, ’n ge­sa­mentlike projek tussen die NGK Vredelust, die ring van Bellville en die ring van Brackenfell. Die bevestiging het op 14 Januarie 2018 plaasgevind. (Wouter van Velden, Skriba, 27.11.2017).

Bevestiging

Prop Scherlize Hayes het die beroep na Ysterplaat-Suid aanvaar en word op 28 Januarie 2018 om 09:30 te NG Kerk Ysterplaat-Suid bevestig deur ds Irénée Heyns van Stellenbosch-Moedergemeente. (Ds André Lötter, uittredende leraar, 03.01.2018).

Bevestiging

Elzanne van der Westhuizen, wat voorheen bedien het by NGK Brackenfell, NGK Stellenbosch-Sentraal en NGK Stellenberg is op 21 Januarie 2018 bevestig as voltydse medeleraar by NGK Stellenbosch-Welgelegen. Ds Monty Sahd het die bevestiging waar­geneem. (Christelle Otto, Skriba, 12.01.2018).

Bevestiging

Dr Johan van den Heever het die leraarspos by die NG gem Rondebosch aanvaar. Sy bevestiging en intreepreek vind op Sondag, 4 Februarie 2018, om 10:00 te NG gem Rondebosch plaas. (Ester Freeman, 15.01.2018).

OOS-KAAPLAND

Kennisgewing

Die kerkraad van die NG gem Nuwekerk het eenparig besluit om terug te stig na die NG gem Graaff-Reinet. Die NG gem Graaff-Reinet en NG gem Nuwekerk het vanaf 1 Januarie 2018 een gemeentegeword. Die eerste erediens van die nuut saam­gestelde gemeente het plaasgevind op 21 Janua­rie 2018. (Kobus Eksteen, RS, 07.01.2018).

NOORD-KAAPLAND

Bevestiging

Ds SJ Strydom het op 17 Desember 2017 demissie ontvang van NG Jan Kempdorp. Hy is op 14 Januarie 2018 as leraar van die  NG gem Dalunie bevestig en sy intreepreek het op 21 Januarie 2018 plaasgevind. (Stephan Strydom, 01.12.2017).

KWAZULU-NATAL

Bevestiging

Prop Marius Faul Schoombie is na die NG Suidkus beroep op 15 November 2017 en hy het die be­roep aanvaar. Sy bevestiging het plaasgevind op Sondag, 14 Januarie 2017. (Ds Pieter Grobler, Skriba, 01.12.2017).

EmeritAAT

Ds FJ Janse van Rensburg van die NG gem Mtubatuba ontvang sy Akte van Demissie by Emeri­taat op 28 Januarie 2018 tydens die erediens. Dit is geldig vanaf 31 Januarie 2018. (Deseré de Beer, 16.01.2018).

Kennisgewing

Neem asb kennis van die adresverandering van:

  • Inligtingsbeampte, Sinodale Kantoor in KZN; en
  • Die Argivaris (Elize de Villiers), Argiefdienste
Nuwe adres:

Posbus 28188, Haymarket, Pietermaritzburg 3204. (Elize de Villiers, Argivaris, 15.12.2017).

GOUDLAND

Bevestiging

Ds Jac Johannes Pienaar van NG Taaibosspruit is op 22 Oktober 2017 na Potchefstroom-Wes beroep en hy het die beroep aanvaar. Hy is op Sondag, 21 Januarie 2018, in die gemeente bevestig. (Linette Eloff, Saakgelastigde, 27.11.2017).

Bevestiging

Ds Izak Johannes van Zyl van Blouwaterbaai Familiekerk, Port Elizabeth het die beroep na die NG gem Lichtenburg (Klipkerk) aanvaar op 6 Desember 2017 en word Sondag, 4 Februarie 2018, be­vestig tydens die oggenderediens om 09:30. (Ds BC Botha, Skriba, 15.01.2018).

NOORDELIKE SINODE

Bevestiging

Die bevestiging van prop Willie Korb met handop­legging het plaasgevind op Saterdag, 6 Janua­rie 2018 om 18:00 by die NG gem Môregloed. Sy intreepreek het plaasgevind op Sondag, 7 Januarie 2018. (Ilse van Hemert, Skriba, 11.12.2017).

EmeritAAT

Ds JJ Hamman het op 30 November 2017 uit diens van die gem Ellisras-Wes getree met behoud van bevoegdheid van proponent. (Ds TR Kriek, Skriba, 15.12.2017).

EmeritAAT

Emeritaat is aan ds WHS Wolhuter op 31 Desember 2017 verleen nadat hy vir bykans 30 jaar in die gem Waterberg werksaam was. (Ds TR Kriek, Skriba, 15.12.2017).

HOËVELD

Bevestiging

Prop Lourens Grobbelaar word as leraar/tent­ma­ker bevestig op Sondag, 28 Januarie 2018, in NG Benoni Benjamin gem. (Carma Nell, 10.01.2018).

OOSTELIKE SINODE

Bevestiging

Prop Christian Oberholzer het die beroep as jeug­leraar na Elarduspark, Pretoria aanvaar en word op 28 Januarie 2018 tydens die oggenddiens om 09:00 bevestig. (Lucia Coetzee, skriba, 13.12.2017).

EmeritAAT

Ds Hendrik Saayman van Moreletapark gem het geëmeriteer op 31 Desember 2017. (Nelia Basson, 18.12.2017).

The post Amptelike nuus, 26 Januarie 2018 appeared first on e•Kerkbode.

Ladismith trakteer plaaskinders op Kerspartytjie

http://kerkbode.christians.co.za/2018/01/29/ladismith-trakteer-plaaskinders-op-kerspartytjie/

Plaaskinders op die grasperk voor die kerk op Ladismith met die komberse wat hulle present gekry het. Foto verskaf

Sowat 130 kinders wat andersins geen behoorlike Kerspartytjie sou hê nie, is einde verlede jaar deur die NG gemeente Ladismith in die Klein-Karoo bederf met ’n fliekoggend, worsbroodjies en koeldrank en ander lekker eetgoed en die kosbare geskenk van ’n eie kombers.

Die kinders is meestal die kinders van plaaswerkers en kom uit arm omstandighede, vertel Andrew Viljoen, die gemeente se jeugwerker. Hy het na die fliek ook ’n kort boodskap gebring waarin hy die waardes uit die fliek beklemtoon het.

Dit is nou al die derde jaar dat Ladismith op dié ma­nier uitreik na die armstes in hulle omgewing.

Annamarie Rall, koshuismoeder en lidmaat van die gemeente, vertel die gedagte van so ’n Kersfeespartytjie vir arm kinders het by haar ontstaan toe sy ’n klaargebreide teddiebeer gesien het. Sy het dames in die plaaslike ouetehuis en ander lidmate gevra om te help en hul­le het begin om almal teddiebere te brei. Dit is vir die meisies as geskenke gegee. Die seuns het albasters gekry.

Dit was maande se werk om alles te reël. Kinders kon op springkastele baljaar, daar was hansworse en selfs ’n brandweerwa het ’n draai kom maak. Die vreug­de wat uit die blink ogies ge­straal het, het alles die moeite werd gemaak.

Hulle het egter besef hul­le moet bietjie afskaal as hul­le die Kerspartytjie ’n jaar­likse instelling wil maak. Daarom is daar die vol­gen­de twee jaar ’n fliekoggend gehou wat steeds op ’n heerlike Kerspartytjie uitgeloop het. En die komberse was klaarblyklik ’n treffer. “Nog nooit is ’n kombersie so styf teen ’n kinderlyfie vasgedruk nie,” sê Annemarie.

Vir haar is dit baie lekker om kinderharte bly te maak. Sy sê dis ook bemoedigend om te sien hoeveel mense bereid is om vir ander iets te doen. Dit was ’n regte spanpoging.

The post Ladismith trakteer plaaskinders op Kerspartytjie appeared first on e•Kerkbode.

LIGHUIS † LIGHTHOUSE JESUS BEDIENING † MINISTRY

http://kerkbode.christians.co.za/2018/01/29/lighuis-%E2%80%A0-lighthouse-jesus-bediening-%E2%80%A0-ministry/

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 16 Februarie 2018 om 12:00

Gemeenteprofiel: Tweetalige onafhanklike gemeente in Welkom, Vrystaat.

Ons gemeente bestaan uit 700 lidmate en 200 kinders en jongmense met ’n voltydse jeugwerker.

Leraarsprofiel: Skrifgetroue tweetalige prediking.

Verantwoordelik vir Bybelstudies, Bybelskool, hospitaalbesoek, ouetehuis besoeke, geestelike begeleiding.

Huweliksbevestiging en waarneem van begrafnisse.

Vergoeding: Pakketsamestelling tydens onderhoud.

Kwalifikasies: Minimum van drie jaar erkende teologiese opleiding by geakrediteerde Suid-Afrikaanse instelling.

Gesertifiseerde bewys van opleiding aangeheg aan CV.

Ouderdom: 30 – 50 jaar

Kontak: E-pos: lighuis@mail4all.co.za
Tel: 057 392 1279
Faks: 086 639 5089.

The post LIGHUIS † LIGHTHOUSE JESUS BEDIENING † MINISTRY appeared first on e•Kerkbode.