Kerkbode

Gelowig en groen

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/gelowig-en-groen-25/

Omgewingsrubrieke en -programme dra uiteraard meer in diepte-inligting en interpretasie oor. So word RSG se “Omgewingspraatjies” Saterdagoggende al deka­des lank deur topkundiges hanteer. Tans neem prof Johanné Cilliers van Noordwes-Universiteit die leiding.

Op 10 Februarie wys sy daarop dat 30% van seedier- en 71% van seevoëlsterftes plastiekverwant is. Dit bring perspektief op die skatting dat teen 2050 die massa plastiek ter see groter gaan wees as dié van vis.

Plastiek is nie bio-afbreekbaar nie en vorm mettertyd mikroskopiese toksiese “korreltjies” wat deur marine-organismes ingeneem word. Dit veroorsaak grootskaalse vrektes – en beland ook op ons borde in vis- en skulpdiergeregte!

Geoloë identifiseer verskillende tydperke in die ge­skiedenis van die aarde, byvoorbeeld die ys-, brons-, ystertydperke; sommige ekoloë meen dat ons nou op die vooraand staan van die “plastiek”-tydperk – met al die skrikwekkende nadele daaraan verbonde.

Om te sien

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/om-te-sien/

In Lukas 13 lees ons dat Jesus ’n gebreklike vrou in ’n sinagoge genees. ’n Sleutelelement van hierdie vertelling is die woorde: “Toe Jesus haar sien …”

Dit is iets wat ons meermale in die Evangelies raaklees: dat Jesus mense raaksien. Soms kom mense na Jesus toe. Hulle soek hulp by Hom. Maar in ’n verhaal soos dié van die gebreklike vrou, is dit nie wat gebeur nie. Sy is eenvoudig in Jesus se omgewing en Hy sien haar raak.

In party gevalle waar Jesus mense so raaksien, lees ons verder dat Hy hulle innig jammer gekry het. Dit gebeur byvoorbeeld in Lukas 7 waar Jesus die weduwee van Nain sien waar sy op pad is om haar seun te begrawe.

Waar Jesus mense so raaksien, waar Hy hulle jammer kry, daar help Hy. Hy maak die gebreklike vrou gesond. Hy wek die weduwee se seun op. Hy roep vir Levi. Hy voed die skare.

Dit is dieselfde patroon wat ons in Lukas 10 by die barmhartige Samaritaan kry. As die man onder rowers ­deurgeloop het, sien die Samaritaan hom raak, hy kry hom innig jammer en hy gaan uit sy pad uit om die man te help. Dis so anders as die priester en Leviet. Hulle sien die man ook raak, maar loop dan ’n draai om hom, want hulle wil nie sien nie.

Mense wat navolgers van Jesus wil wees, ’n kerk wat missionaal wil leef, moet hierdie patroon verstaan. Ons moet ons oë oophou en ons ore gespits vir die nood van mense: armes, misdaadslagoffers, vroue wat misken word, gay lidmate, gestremdes. Almal in nood.

Soms sal daar mense wees wat die stemme probeer stilmaak, soos die mense om Jesus die roepende blindes van Matteus 20 probeer stilmaak het. Dan moet God se mense hulle juis hoor, hulle sien, hulle innig jammer kry, en hulle help.

NG Gemeente Witfield

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/ng-gemeente-witfield/

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 22 September 2018

GEMEENTEPROFIEL: Witfield is ’n middelslag voorstedelike gemeente binne die munisipale grense van Boksburg. Hoewel ons ’n ouerwordende gemeente is, wat heelwat bejaardesorg het, was ons kategeseskool, jeugwerk en jeugkampe nog altyd een van ons gemeente se sterk bedieningspunte. Ons gemeente is lief vir, en trots op ons gereformeerde belydenisse, liturgie en eredienste. Suiwer bediening van die Woord in eredienste, kategese en pastoraat is vir ons die hoogste prioriteit. Ons streef ook na gesonde betrokkenheid by ons gemeenskap, asook skole, kultuur- en gemeenskapsorganisasies. Ons leuse is: “Leef dan as mense van die lig” en ons gemeentelied is Lied 488: “Helder skyn u lig vir die nasies”.

PLIGTE VAN LERAAR: Sien Artikel 9 van ons Kerkorde asook die leraar se dienskontrak.

VEREISTES: Enige leraar of proponent wat waarlik deur God geroep is en aan die nodige kerkordelike vereistes voldoen en by die gemeenteprofiel sal inpas kan met ’n kort CV aanmeld vir moontlike plasing op die groslys.

BEROEPING: Ons kerkraad beroep DV op 28 Oktober 2018.

DIENSAANVAARDING: Ons mik vir diensaanvaarding vanaf Januarie 2019.

TRAKTEMENT: Volgens die riglyne van die aanbevole sinodale skaal.

DIENSVOORDELE EN VOORWAARDES: Volgens die reglemente van die Kerkorde en u dienskontrak.

KORT CURRICULUM VITAE: Stuur voor 22 Sept 2018 aan: Pre-Advies by:  ngkerkwitfield@telkomsa.net

NAVRAAG EN VRAELYS: Ouderlinge: Leon van der Merwe (011 826 1982), Alex Nel 011 894 1713 of ds Theo Danzfuss (011 826 1394).

Stuur asb ’n kort CV tesame met die ingevulde vraelys na ons kerkkantoor vir aandag: Pre-advies. E-pos: ngkerkwitfield@telkomsa.net, tel 011 826 1878.

NG GEMEENTE JOUBERTINA

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/ng-gemeente-joubertina/

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 16 September 2018.

NUWE VRUGTE WAT LEWE GEE

Joubertina-gemeente wag in biddende afhanklikheid op ’n leraar om die gemeente verder te begelei in Woordbediening en toerusting in eredienste, kleingroepe en pastorale versor­ging. Die gemeente beskou haar roeping om saam met alle gelowiges vanuit die afgehandelde werk van Christus te leef, vanuit die ontdekking dat jy in Christus Jesus is, dat jy saam met Hom gesterf het en saam met Hom opgestaan het in ’n nuwe Geesvervulde lewe om vrug te dra sodat die wêreld kan glo,

Gemeenteprofiel:

JOUBERTINA-GEMEENTE is ’n goedgevestigde plattelandse gemeente, geleë in die pragtige Langkloofvallei van die Oos-Kaap. Die gemeente is 111 jaar oud en bestaan uit 599 belydende en 105 dooplidmate, wat georganiseer is in ses dorpswyke, nege plaaswyke en drie wyke in ons tehuis vir bejaardes ’n totaal van ongeveer 317 besoekpunte.

Die gemeente funksioneer in noue samewerking met ons plaaslike hoërskool (Gr R tot 12), Huis Formosa (tehuis vir bejaardes) en goed gevestigde liefdadigheidsorganisasies.

Die ouderdomsprofiel van die gemeente is van so ’n aard dat daar ’n gesonde verspreiding is oor alle ouderdomsgroepe, vanaf voorskoolse en skoolgaande jeug tot ons senior burgers.

Leraarsprofiel en ampspligte:

Die suksesvolle kandidaat sal sover moontlik ’n passie hê vir, en oor die volgende gawes en talente beskik:

– Om visionêr na die toekoms van die gemeente te kyk om sodoende die groter prentjie raak te sien van die pad wat die Here besig is om met Joubertina-gemeente stap.

– Om die gemeente te begelei op die pad van realisering van haar roeping en visie.

– Om lidmate toe te rus, op te bou, te bemagtig en te lei sodat hulle hul gawes kan ontdek en aanmeld vir diens.

– Om die spiritualiteit van die gemeente te ontwikkel en om die lidmate geestelik te begelei om waarlik vanuit Jesus se afgehandelde werk te kan leef.

– Skrifgetroue, gereformeerde en entoesiastiese Woordverkondiging tydens erediens­te vir alle ouderdomsgroepe binne die gemeente.

– Iemand vir wie verhoudings voorop staan, wat koinoniale bande kan bou en vir wie pastorale versorging van lidmate,’n belangrike aspek van sy bediening is.

Vergoeding:

– Salaris volgens sinodale skaal en riglyne.

– Die gemeente beskik oor ’n ruim pastorie ingesluit in vergoeding as gratis behuising.

Diensaanvaarding: 1 Maart 2019.

• Sluitingsdatum: 16 September 2018.

Provisio: Die kerkraad behou die reg voor, sonder opgaaf van redes, om nie ’n beroep uit die aansoeke uit te bring nie.

Aansoeke

Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV, ten minste twee getuigskrifte en vier referente. Alle kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en moontlike preekgeleentheid. Stuur aansoeke aan:

Die Kantoorbestuurder, Maryna Olivier, Posbus 64, Joubertina 6410

Faks: 086 230 3105 / E-pos: ngkjbt@net4all.co.za

Vir verdere inligting kontak Donald Strydom, Voorsitter van die Pre-advieskommissie, e-pos: kloofplase@net4all.co.za of by sel: 083 610 2542.

Webtuiste: https://www.ngkerkjoubertina.co.za

NG gemeente Hospitaalpark (Bloemfontein)

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/ng-gemeente-hospitaalpark-bloemfontein/

Vakature: Orrelis
Sluitingsdatum: 15 September 2018.

Aansoeke word deur die NG gemeente Hospitaalpark ingewag vir die pos van orrelis.

Verantwoordelikhede:

• Begeleiding tydens oggend- en aanddienste, met voorafsang, asook spesiale dienste.

• Die orrelis is ook verantwoordelik vir die afrig van die gemeentekoor vir optrede in die gemeente.

Salaris: Die riglyne van die SA Kerkorrelvereniging sal dien as riglyn.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 September 2018.

Rig aansoeke aan:

Craig Salzmann 082 828 1659 craigasalzmann@gmail.com

George Whitehead 082 303 4098 george@iwire.co.za

NG GEMEENTE CERESVALLEI

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/ng-gemeente-ceresvallei-2/

Vakature: Voltydse leraar (Geestelike leier)
Sluitingsdatum: Augustus 2018.

As ’n gemeente wat in Jesus se voetspore wil volg, wil Ceresvallei-gemeente graag die dienste bekom van ’n sterk leier, wat in spanbenadering uitmunt en ons gemeente in koninkrykswerk kan toerus en lei. Ons wil graag sien dat die leier sal help om geleenthede te skep vir gemeentelede om ’n impak in ons gemeenskap te maak.

IN AFHANKLIKHEID VAN DIE HERE stel ons dus hierdie posisie aan belangstellende leraars bekend.

GEMEENTEPROFIEL

CERESVALLEI-GEMEENTE is ’n gevestigde plattelandse gemeente, geleë in die skilderagtige Bolandse dorp, Ceres. Die gemeente is ongeveer 57 jaar oud en bestaan uit 647 belydende en 160 dooplidmate. Die huidige geestelike leier tree aan die einde van September 2018 af waarna ’n tydelike persoon sal waarneem totdat die posisie gevul word.

Ons visie is om in Jesus se voetspore te volg.

Indien jy oortuig is dat jy, as gelegitimeerde NG Kerk leraar en medevolgeling van Jesus, saam met ons die pad van geestelike vernuwing en transformasie gehoorsaam wil stap, word jy hartlik uitgenooi om die volgende proses te volg:

Stuur jou volledige CV so spoedig moontlik, maar verkieslik nie later as einde Augustus 2018, na: ngkceresval@telkomsa.net

Skryf een paragraaf oor hoe jy kreatief instrumenteel ’n bydrae, relevant tot die dinamika en behoeftes van ons tyd, kan lewer tot Ceresvallei se pad van deurlopende geestelike vernuwing en transformasie van ons gemeenskap.

DIENSAANVAARDING

Een kalendermaand na bereiking van ooreenkoms.

JY IS WELKOM OM ENIGE NAVRAE AAN DIE VOLGENDE PERSONE TE RIG:

André van Wyk andrevw@dutoit.com

Daléne Conradie dalene@dutoit.com

Susan Blomerus blomerus@ceresmed.co.za

Ceresvallei behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

NG Gemeente Stilfontein-Sentraal

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/ng-gemeente-stilfontein-sentraal/

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: Vrydag, 21 September 2018.

1. Gemeenteprofiel:

Stilfontein is ’n plattelandse dorp tussen Klerksdorp en Potchefstroom. Die gemeente bestaan uit ongeveer 1 036 belydende en 187 dooplidmate. Die dorp beskik oor ’n hoërskool, vier laerskole en twee aftree-oorde. Die gemiddelde ouderdom van lidmate is 55.

2. Leraarsprofiel:

• Ampspligte volgens Artikel 9 van die kerkorde.

• ’n Intieme persoonlike verhouding met God.

• Skrifgetroue en inspirerende prediking wat geestelike groei in die gemeente bevorder.

• Moet goeie interpersoonlike verhoudings in spanverband kan handhaaf met oud en jonk.

• Moet ’n hart hê vir kleingroepbediening: omgeegroepe, jeugbediening en senior groepe.

• Moet bereid wees om huisbesoek, pastorale besoek en hospitaalbesoek te doen na behoefte.

3. Vergoeding: Onderhandelbaar met sinodale skaal as riglyn.

4. Huisvesting: Pastorie beskikbaar.

5. Aansoeke:

• U aansoek moet ’n volledige CV en minstens drie referente, asook kontaknommers insluit.

• Stuur asb u aansoek per e-pos aan ngsentraal@telkomsa.net
Maak asb seker dat u aansoek die kantoor bereik het.

• Daar mag van die kandidate wat die kortlys haal, verwag word om ’n persoonlike onderhoud met die pre-advies-kommissie te voer en ’n erediens waar te neem.

• Navrae: Kerkkantoor Ma-Vry 08:00 tot 13:00. Tel/faks: 018 484 3446 of ngsentraal@telkomsa.net Sel: 072 568 5835.

6. Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag, 21 September 2018.

7. Diensaanvaarding: Onderhandelbaar maar verkieslik so gou moontlik.

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

NG GEMEENTE DURBANVILLE-BERGSIG

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/ng-gemeente-durbanville-bergsig/

Vakature: Jeugbedienaar
Sluitingsdatum: 3 September 2018 om 12:00.

Die NG gemeente Durbanville-Bergsig bestaan uit ongeveer 3 270 belydende en ongeveer 1 523 dooplidmate. Hierdie gemeente is reeds in 1982 gestig en het mettertyd gegroei en uitgebrei tot ’n makrogemeente, wat die volgende doelwitte nastreef: Die eenheid van gelowiges, liefde vir God en vir mekaar deur dade van diensbaarheid.

Die volgende dien as riglyn vir die pos.

Verantwoordelikhede:

• Instandhou en uitbou van die jeugbedieningsaksies (Gr 0 tot 6) – 80% fokus

• Bestuur van junior jeug se kategeseleiers

• Pastorale begeleiding van die junior jeug

• Aktiewe betrokkenheid by laerskoolleerlinge en bou van verhoudings

• Aanbied van jaarlikse jeugkampe

• Verleen hulp met tienerbediening (Gr 7 tot 12) – 20% fokus

Vereistes:

• Jong, energieke en innoverende persoon

• Passie om kinders na Jesus te lei

• Toepaslike tersiêre kwalifikasie in jeugwerk

• Vorige soortgelyke ervaring in ’n gemeente sal ’n pluspunt wees

• Goeie menseverhoudinge, veral in spanverband

Vergoeding sal volgens sinodale riglyne en na gelang van relevante ondervinding bepaal word.

Navrae: Ds Johan Els (ds.johan@bergsigdv.co.za)

Aansoeke: Voorsitter van Diensverhoudinge (jmnieuwoudt@icon.co.za)

Sluitingsdatum: 3 September 2018 om 12:00.

Aanstellingsdatum: So gou moontlik.

NG GEMEENTE GRIEKWASTAD

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/ng-kerk-griekwastad/

Voltydse vastetermynpos vir drie jaar
Sluitingsdatum: 18 September 2018.

Die kerkraad van die NG Kerk Griekwastad in die Noord-Kaap maak ’n vakature bekend nadat biddend en versigtig oorweeg is wat in die beste belang van die versorging en uitbou van die gemeente is, maar ook geldelik volhoubaar is.

Die gemeente:

Griekwastad is ’n plattelandse dorp, ongeveer 150 km vanaf Kimberley. Die NG Kerk op die dorp het 240 belydende en 23 dooplidmate, waaronder talle bejaardes. Daar is twee dorps­wyke, een huis vir bejaardes en sewe plaaswyke. Toegewyde lidmate en aan-die-gang-wyke stimuleer eredienste en gee aan die gemeente ’n omgee-karakter. Die boerderygemeenskap vorm ’n sterk deel van die struktuur en funksionering van die gemeente.

Die leraar:

Enige gelegitimeerde predikant, ook emeritus, van die NG Kerk met ’n liefde vir mense en veral ook bejaardes.

Iemand wat begrip het vir die omvattende rol van landbou in die daaglikse lewe van kerklidmate en hulle werknemers.

’n Persoon wat geheg is aan die gereformeerde leer, met entoesiastiese prediking geba­seer op die Bybel en die NG Kerk se belydenisskrifte.

Iemand wat verhoudings kan bou en ook leer en lewe bymekaar kan uitbring.

Iemand wat besef dat geestelike groei nie in afsondering geleë is nie, maar gedy te midde van die daaglikse lewe en werk, iemand met ’n familiebenadering in die bediening. Iemand wat mense tot groter milddadigheid kan help aanspoor.

’n Pastor wat begryp dat mense vir hulp kan kom aanklop, maar self ondersteunend ook uitgaan en uitreik, ’n leraar wat met opgewondenheid ons kerk se Artikel 9 saam met die kerkraad sal uitleef.

Vergoeding:

Vergoedingspakket: R420 000 (TKVI). Die gemeente beskik oor ’n goeie en ruim pastorie.

Voorleggings deur belangstellende leraars/emeriti:

’n Curriculum vitae, met ten minste twee verwysings/kontakbesonderhede moet aan die kerkkantoor gestuur word.

Die Skriba, Posbus 85, Griekwastad 8365. E-pos ngkgws@nashuaisp.co.za

Soos nodig sal onderhoude gevoer word.

Sluitingsdatum: 18 September 2018.

Diensaanvaarding: 1 Februarie 2019.

Navrae:

Ds Johan Botes, aflosleraar, 053 343 0991, 082 650 3309.

Joe Scholtz, voorsitter kerkraad, 082 324 9600.

Die kerkraad behou die reg voor om nie noodwendig ’n aanstelling uit die voorleggings te maak nie.

AMPTELIKE NUUS, 17 AUGUSTUS 2018

http://kerkbode.christians.co.za/2018/08/13/amptelike-nuus-17-augustus-2018/

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

Beroep: Ds Hendrik Wessel de Kock van Leipoldtville na Kalahari.

Aanvaar: Prop Andre Lammertyn na Tafelberg met opdrag Christelike Seemansorganisasie; ds John Holtzhausen van Bethanie (Namibië) na Amalia.

WES-KAAPLAND

RINGSVERGADERING

Kennis geskied hiermee van die 92ste gewone vergadering van die Ring van Clanwilliam op 2 tot 3 September 2018 te VCSV-Uitsig, Strandfontein. (JH (Jan) Fourie, 06.08.2018).

NOORD-KAAPLAND

Emeritaat

Ds Wietsche Roets van die NG gem Kimberley-Vooruitsig ontvang sy akte van demissie by emeri­taat met ingang 31 Augustus 2018. (Lukas Basson, 01.08.2018).

Emeritaat

Kennisgewing is ontvang van die emeritering van dr GJ Duursema van die NG gem Kimberley Bet El met ingang 2 Augustus 2018. (Lukas Basson, 01.08.2018).

RINGSVERGADERING

Kennis geskied hiermee van die gewone vergadering van die Ring van Kenhardt op 19 Augustus 2018 by die NG gem Neilersdrift om 12:00. (Liezel de Jager, 10.08.2018).

VRYSTAAT

Bevestiging

Op 3 Augustus 2018 is ds Ettienne Engelbrecht, voorheen van Drie Riviere-Oos, as medeleraar by NG gem Heuwelsig bevestig. By dieselfde geleentheid is ds Mias van Jaarsveld, wat vanaf 1 Jan 2018 by NG gem Heuwelsig aflos, as tentmaker bevestig. (Anmar Potgieter, Kantoorhoof, 06.08.2018).

NOORDELIKE SINODE

Bevestiging

Ds Surina van der Berg het die beroep na Montana aanvaar. Haar bevestiging sal DV Sondag, 2 September, geskied. (Daan Delport, Gem bestuurder, 31.07.2018).